sâmbătă, septembrie 30
Shadow

Hotărâri adoptate în anul 2021

 1. Hotarare nr. 1 privind prelungirea valabilității termenului documentației de urbanism ,, Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Rădăuți și Regulamentul Local de Urbanism de aplicare a acestuia” până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism tip P.U.G., dar nu mai mult de 10 ani
 2. Hotarare nr. 2 privind aprobarea proiectului ,,Înființare centru rezidențial multifuncțional de zi pentru copii, adolescenți și tineri cu dizabilități CES LAURA. CASA SPERANȚEI RĂDĂUȚI”, proiect derulat în cadrul Programul ,,Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, Apelul deschis de propuneri de proiecte nr. 1 ,,Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”
 3. Hotarare nr. 3 privind aprobarea parteneriatului între UAT – Municipiul Rădăuți și Asociația Schitul Laura-Lavrenție în vederea implementării proiectului ,,Înființare centru rezidențial multifuncțional de zi pentru copii, adolescenți și tineri cu dizabilități CES LAURA. CASA SPERANȚEI RĂDĂUȚI”, proiect derulat în cadrul Programul ,,Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, Apelul deschis de propuneri de proiecte nr. 1 ,,Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”
 4. Hotarare nr. 4 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 264/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
 5. Hotarare  nr. 5 modificarea și completarea Anexei nr. 1 – Procedura de acordare a facilităților fiscale pentru persoanele fizice și juridice care înregistrează obligații de plată către bugetul local al Municipiului Rădăuți, la H.C.L. nr. 93/27.05.2020 privind acordarea unor facilități fiscale
 6. Hotarare nr. 6 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul Municipal ,,Sf. Dr. Cosma și Damian” Rădăuți pentru anul 2021
 7. Hotarare nr. 7 privind menținerea rețelei școlare a unităților preuniversitar de stat și particular din municipiul Rădăuți, pentru anul școlar 2021-2022
 8. Hotarare nr. 8 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Muzeului Etnografic ,,Samuil și Eugenia Ioneț” Rădăuți, județul Suceava
 9. Hotarare nr. 9 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Bibliotecii Municipale ,,Tudor Flondor” Rădăuți, județul Suceava
 10. Hotarare nr. 10 privind aprobarea transferului activității sectorului Piața-Obor din bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii pe bugetul local
 11. Hotarare nr. 11 privind aprobarea pentru anul 2021 a Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind minim garantat și ai Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, care prestează acțiuni ori lucrări de interes local
 12. Hotarare nr. 12 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, pentru anul 2021
 13. Hotarare nr. 13 privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Rădăuți în vederea transformării unor funcții publice de execuție ca urmare a susținerii examenului de promovare în grad profesional de către 2 funcționari publici
 14. Hotarare nr. 14 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuți, în vederea transformării unei funcții publice de execuție ca urmare a finalizării perioadei de stagiu, de către un funcționar public din cadrul Direcției Poliției Locale
 15. Hotarare nr. 15 privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, din municipiul Rădăuți
 16. Hotarare nr. 17 pentru aprobarea realizării unui audit extern la S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți
 17. Hotarare nr. 23 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice, prestate de către S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți, începând cu 01.01.2021
 18. Hotarare nr. 25 privind modificarea si completarea HCL nr. 207/24.11.2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Modernizare strazi balastate in mun. Radauti”
 19. Hotarare nr. 27 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între UAT Municipiul Rădăuţi şi Asociaţia ̎ ALI pentru animale ̎
 20. Hotarare nr. 28 privind aprobarea Regulamentului de evaluare anuală a activităţii managerului Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi
 21. Hotarare nr. 29 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi
 22. Hotarare nr. 30 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 3 parcele de teren înscrise în cărţile funciare nr-le 51818, 51816 şi 51812 şi acordul în vederea construirii unui Centru Social Regional de Dezvoltare Comunitară pentru Familiile Defavorizate din zona municipiului Rădăuţi
 23. Hotarare nr. 31 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava a terenului păşune in suprafaţa de 17500mp, situat in extravilanul municipiului Radauti, tarla T7 A 76
 24. Hotarare nr. 37 privind aprobarea pentru anul 2019, a cotei corespuzătoare pierderilor de apă justificate de starea tehnică a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare din cadrul UAT Municipiul Rădăuţi, judeţul SuceavaBilantul apei ACET Suceava 06.10.2020 cu semnaturi
 25. Hotarare nr. 39 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 3/22.01.2021 privind aprobarea parteneriatului între UAT-Municipiul Rădăuți și Asociația Schitul Laura-Lavrenție în vederea implementării proiectului “Înființare centru rezidențial multifunctional de zi pentru copii, adolescenți și tineri cu dezabilități CES LAURA. CASA SPERANȚEI RĂDĂUȚI”, proiect derulat în cadrul Programul ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, Apelul deschis de propuneri de proiecte nr. 1 ”Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”
 26. Hotarare nr. 40 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 264/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor local pentru anul 2021
 27. Hotarare nr. 41 pentru aprobarea eşalonării la plată a debitului restant al UAT Rădăuţi către S.C. ACET S.A. SUCEAVA
 28. Hotarare nr. 42 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Piețelor agroalimentare și Pieței Obor din municipiul Rădăuți, județul Suceava
 29. Hotarare nr. 43 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare acordate personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Municipal ,,Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți
 30. Hotarare nr. 44 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava a cotei de 567/1000 din imobilul identificat cadastral cu nr. 34602, C.F. nr. 34602 Rădăuți, situat în strada Calea Cernăuți nr. 1, municipiul Rădăuți
 31. Hotarare nr. 45 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava a 9 parcele de teren
 32. Hotarare nr. 46 privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal ,,Sf. Dr. Cosma și Damian” Rădăuți
 33. Hotarare nr. 47 privind aprobarea aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții <>
 34. Hotarare nr. 48 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 85/13.05.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare imobil prin schimbare destinaţie din pavilion C1 în locuinţă socială, termoizolaţie, reparare acoperiş, refacere instalaţii interioare sanitare», situată în str. Salcâmilor, nr. 3, mun. Rădăuţi, judeţul Suceava
 35. Hotarare nr. 49 privind aprobarea prelungirii, pe o perioadă de 2 ani, a contractului privind activitatea de iluminat public în Municipiul Rădăuți nr. 3575/13.04.2007 încheiat între Municipiul Rădăuți și S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți
 36. Hotarare nr. 51 privind înscrierea în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 600 mp, identic cu parcela cu nr. cadastral 39820 din Cartea Funciară nr. 39820, situat în Municipiul Rădăuți, str. Ștefan cel Mare f.nr. și aprobarea împrumutului de folosință către Parohia ,,Sfânta Cuvioasa Parascheva” Rădăuți
 37. Hotarare nr. 52 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de împrumut de folosință nr. 10795/24.07.2018 încheiat cu Asociația ,,GAL Urban Rădăuți”
 38. Hotarare nr. 62 privind aprobarea proiectului ,,Construire Centru Comunitar de Resurse” având codul SMIS 151275 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 39. Hotarare nr. 63 privind aprobarea proiectului ,,Demolare construcții existente C1, C2 (pavilion administrativ C1, Gheretă santinelă C5) și construire grădiniță cu program normal, branșare la utilități” având codul SMIS 151277 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 40. Hotarare nr. 64 privind aprobarea proiectului ,,Demolare construcție existentă C1 (depozit C3) și amplasare loc de joacă pentru copii” având codul SMIS 151278 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS
 41. Hotarare nr. 65 privind aprobarea proiectului ,,Construire locuințe sociale regim P+1E două ansambluri de clădire (16 apartamente) – CF 54324 (Corp 1 și Corp 2)” având codul SMIS 151279 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 42. Hotarare nr. 66 privind aprobarea proiectului ,,Construire locuințe sociale regim P+1E un ansamblu de clădire (8 apartamente) – CF 54318 (Corp 3)” având codul SMIS 151280 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 43. Hotarare nr. 67 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare locuință socială prin schimbare destinație, termoizolație, reparare acoperiș, refacere instalații interioare sanitare” având codul SMIS 151281 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 44. Hotarare nr. 68 privind aprobarea proiectului ,,Proiect cu mai multe acțiuni de investiții privind înființarea mai multor puncte publice cu toalete, dușuri și mașini de spălat în punctele termice 3, 4, 7 și 8” având codul SMIS 151282 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 45. Hotarari nr. 69 privind aprobarea ,,Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pe teritoriul administrativ al municipiului Rădăuți” pentru anul 2021
 46. Hotarare nr. 70 privind aprobarea amplasării a 10 căsuţe din lemn, destinate comerţului cu produse tradiţionale, în Parcul Central nr. II
 47. Hotarare nr. 71 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. 1 Mai (intersecţie str. Horea – Provencal, partea stângă), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava »
 48. Hotarare nr. 72 privind aprobarea documentației tehnico-economiceși a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Iacob Zadik (Bloc 25-28 – intrare Olint, partea dreaptă), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava »
 49. Hotarare nr. 73 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Iacob Zadik (intersecție calea ferată – intrare Olint, partea stângă), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava »
 50. Hotarare nr. 74 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare străzi Frâncei + tronson Frâncei – cămin persoane vârstnice (azil), Mihai Bodnar, Abatorului, Andronic Motrescu – parțial” având codul SMIS 151370 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 51. Hotarare nr. 75 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare cu asfalt străzi municipiul Rădăuți, str. Hipodromului, str. Tirului, str. Cărămidăriei, str. Uzinei, str. Șerpuită, str. Valea Seacă, str. Mihai Pitei, str. Cucului tronson” având codul SMIS 151369 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 52. Hotarare nr. 76 privind aprobarea proiectului „ Modernizare cu asfalt str. Pepenariei, str. Parcului, str. Fagilor, str. Papetariei, str. Merilor, str. Mănăstirii, str. C. Dobrogeanu, str. Recoltei, str. Plugarilor, municipiul Radauti, jud. Suceava” avand codul SMIS 151368 in vederea depunerii pe platforma electronica MySMIS-axa prioritara 9
 53. Hotarare nr. 77 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Lucrări în vederea obţinerii autorizaţie ISU Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu – Corp vechi+Corp nou»
 54. Hotarare nr. 78 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare Alee Pietonală str. Calea Bucovinei, nr. 3C, zona cuprinsă de la intersecţia cu str. Eudoxiu Hurmuzachi la Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 55. Hotarare nr. 79 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea electrică de iluminat public aeriană- parţial subterană pe str. Constantin Brâncoveanu, (zona Abator APOLLO- staţia METEO) municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 56. Hotarare nr. 80 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea electrică de iluminat public aeriană pe str. Salcâmilor (zona spate Pompieri) din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 57. Hotarare nr. 81 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Execuţie reţea electrică de iluminat public subterană, cu stâlpi metalici din fontă, pe str. Bogdan Vodă (zona de la calea ferată la Casa de Cultură ) Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 58. Hotarare nr. 82 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Branşament alimentare cu apă şi racord canalizare la bazin de înot didactic»
 59. Hotarare nr. 83 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 177/31.08.2020 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții ,, «Reabilitare străzi, municipiul Rădăuţi, jud. Suceava» str. Bogdan Vodă, str. Gării, str. Spitalului, str. Teiului, str. Ieraclie Porumbescu, str. Volovăţului, str. Ion Nistor, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Dimitre Dan, str. Şcolii Noi, str. Piaţa Unirii, str. Mărţişor, str. Măcelarilor, str. Topliţei, str. Horia, str. Grănicerului, str. Sf. Dumitru, str. Pictor Grigorescu, municipiul Rădăuți, județul Suceava”
 60. Hotarare nr. 84 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare Trotuar str. Volovăţului (Tronson Mobila SA – intersecţie str. Mihai Viteazul –partea dreaptă), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 61. Hotarare nr. 85 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare cu asfalt str. Volovăţului (Tronson Mobila SA – intersecţie str. Mihai Viteazul), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 62. Hotarare nr. 86 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Lucrări de colectare ape pluviale, amenajare trotuare de gardă şi lucrări de amenajare curte interioară (proiectare+execuţie), beneficiar Școala gimnazială Regina Elisabeta, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 63. Hotarare nr. 87 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii «Lucrări de colectare ape pluviale, amenajare trotuare de gardă şi lucrări de amenajare curte interioară la Şcoala Gimnazială ̎ Regina Elisabeta ̎ municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 64. Hotarare nr. 88 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare trotuare str. Bogdan Bodă (Calea Ferată – intersecţie str. Mihai Viteazul, partea stângă şi dreaptă), Municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava»
 65. Hotarare nr. 89 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii «Reabilitare trotuare str. Bogdan Bodă (Calea Ferată – intersecţie str. Mihai Viteazul, partea stângă şi dreaptă), Municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava»
 66. Hotarare nr. 90 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparaţii capitale Statui Voievozi amplasate în curtea interioară a Mănăstirii Bogdana, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 67. Hotarare nr. 91 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparaţii/ modernizare grupuri sanitare în unitatea şcolară şi branşare la canalizarea oraşului, beneficiar Școala gimnazială Dimitrie Cantemir, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 68. Hotarare nr. 92 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Rădăuţi şi al unităţilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi, pentru anul 2021
 69. Hotarare nr. 93 privind actualizarea Amenajamentului pastoral aprobat prin H.C.L. nr. 55 din 31.03.2016
 70. Hotarare nr. 94 privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu din domeniul privat al municipiului, cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în Municipiul Rădăuţi, str. Piaţa Unirii nr. 55, în scopul înfiinţării şi funcţionării unui birou de promovare a turismului
 71. Hotarare nr. 95 privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curți-construcții în suprafață de 7,00 mp aparținând domeniului public al Municipiului Rădăuți, situat în Municipiul Rădăuți, str. Calea Bucovina nr. 3C, în vederea trecerii în domeniul privat și concesionării
 72. Hotarare nr. 98 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Realizare complex bare tracțiuni pentru tineri și persoane cu dizabilități în Parc Alexandru Sahia, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 73. Hotarare nr. 99 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Realizare trecere de pietoni ridicată (zona Complex Capra Neagră), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 74. Hotarare nr. 100 privind aprobarea contului de execuție la 31.03.2021
 75. Hotarare nr. 101 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021
 76. Hotarare nr. 102 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții ,,Registru de Evidență Națională de Nomenclatură Stradală în municipiul Rădăuți, județul Suceava”
 77. Hotarare nr. 103 privind atestarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuți, județul Suceava
 78. Hotarare nr. 104 pentru aprobarea Regulamentului și a Modelului Cadru al Caietului de Sarcini privind procedura de vânzare a bunurilor immobile din domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava
 79. Hotarare nr. 105 privind aprobarea Planului de Ordinea și Siguranță Publică al Poliției Locale Rădăuți
 80. Hotarare nr. 106 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuți, al Serviciului Public Local de Evidență al Persoanelor Rădăuți, precum și al sectoarelor subordonate
 81. Hotarare nr. 107 privind aprobarea organizării evenimentului ,,Campionatul Național de Skandenberg” în Municipiul Rădăuți
 82. Hotarare nr. 108 privind închirierea prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a unor terenuri aflate în domeniul public al Municipiul Rădăuți
 83. Hotarare nr. 117 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții « ̎ Recompartimentare grupuri sanitare ̎ sala de sport la Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi» Rădăuţi
 84. Hotarare nr. 119 de modificare și completare a H.C.L. nr. 143/30.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare corp clădire din strada Ștefan cel Mare nr. 53» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, modificată și completată prin H.C.L. nr. 238/26.11.2020
 85. Hotarare nr. 120 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Redimensionare pasaj rutier (Piata Unirii – bogdan Voda) prin amenajare banda la dreapta pentru fluidizare trafic rutier>> municipiul Radauti, judetul Suceava
 86. Hotarare nr. 121 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii «Redimensionare pasaj rutier (Piața Unirii – Calea Bucovinei) prin amenajare bandă la dreapta pentru fluidizare trafic rutier» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 87. Hotarare nr. 122 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Alimentare cu gaze naturale la obiectivul de investiţii ̎Construire Bazin de inot didactic ̎ din strada Ştefan cel Mare, nr. 72D, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 88. Hotarare nr. 124 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Municipal ,,Sf. Dr. COSMA şi DAMIAN’’ Rădăuţi
 89. Hotarare nr. 125 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021
 90. Hotarare nr. 126 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Împrejmuire cu Gard pe strada Topliţei intersecţie cu strada Măcelarilor, municipiul Rădăuţi»
 91. Hotarare nr. 127 privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora»
 92. Hotarare nr. 128 privind modificarea şi completarea HCL 160 din 24.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor de reşedinţă aflate pe raza municipiului Rădăuţi, a listei locurilor de parcare, a preţului de închiriere, precum şi a modelului acordului de rezervare
 93. Hotarare nr. 129 privind aprobarea dezmembrării terenului situate în municipiul Rădăuţi, str. Constantin Dobrogeanu Gherea f.n. identic cu imobilul cu nr. cadastral 55810
 94. Hotarare nr. 133 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizarea sistemului de iluminat public stradal prin înlocuire corpuri de iluminat vechi cu, corpuri de iluminat noi cu LED în municipiul Rădăuți, pe str. Putnei, zona Stadion, str. Ștefan cel Mare, str. Dorobanțului»
 95. Hotarare nr. 134 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Montare ceas ornamental pe structură de beton armat în sensul giratoriu de la intersecția străzilor 1 Mai, Putnei, str. Piața Unirii din municipiul Rădăuți, județul Suceava»
 96. Hotarare nr. 135 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivele de investiții ,,Modernizarea sistemului de iluminat public stradal prin înlocuire corpuri de iluminat vechi cu corpuri de iluminat noi cu led în municipiul Rădăuți, pe str. Putnei, zona Stadion, str. Ștefan cel Mare, str. Dorobanțului.
 97. Hotarare nr. 136 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 84/13.05.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiect cu mai multe acţiuni de investiţii pentru înfiinţarea mai multor puncte publice cu toalete, duşuri şi maşini de spălat în punctele termice 3, 4, 7 şi 8 » situate în str. Grănicerului, nr. 6, str. Mihai Viteazu, nr. 10, str. General Iacob Zadik, nr. 25 şi str. Stadionului nr. 4
 98. Hotarare nr. 137 de modificare a H.C.L. nr. 68/31.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Proiect cu mai multe acțiuni de investiții privind înființarea mai multor puncte publice cu toalete, dușuri și mașini de spălat în punctele termice 3, 4, 7 și 8” având codul SMIS 151282 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS
 99. Hotarare nr. 138 privind aprobarea amplasării și funcționării unui parc de distracții în Municipiul Rădăuți
 100. Hotarare nr. 139 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021
 101. Hotarare nr. 140 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuţi, începând cu 01.07.2021
 102. Hotarare nr. 141 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ,,ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR EDUCAȚIONALE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL RĂDĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA
 103. Hotarare nr. 142 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Rădăuți
 104. Hotarare nr. 143 pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor din municipiul Rădăuți, prin reabilitarea arhitecturală a anvelopei acestora
 105. Hotarare nr. 144 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Rădăuți și al Direcției de Asistență Socială Rădăuți aflată în subordinea Consiliului Local Rădăuți, precum și modificarea statelor de funcții ale instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local RădăuțiANEXA 1ANEXA 2ANEXA 3ANEXA 4
 106. Hotarare nr. 145 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuți, pentru anul 2021
 107. Hotarare nr. 146 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului Local de Urbanism pentru ,,Modificarea indicatorilor urbanistici (POT, CUT, REGIM DE ÎNĂLȚIME, DESTINAȚIE) a parcelei cu CF 31536, suprafața de 4384 mp, din UTR 6, în vederea construirii unui imobil de locuințe colective cu regim de înălțime de la S+P+5E la S+P+8E cu subsol general (parcări, adăpost ALA) și spații comerciale la parter (parțial) precum și utilități” situate în str. Ion Nistor nr. 16, mun. Rădăuți, județul Suceava
 108. Hotarare nr. 147 privind aprobarea modelului cadru al Acordului de parteneriat încheiat pentru realizarea proiectului ,, Amplasare panouri de afișaj tip led pentru informarea populației prin mesaje RO ALERT”
 109. Hotarare nr. 148 privind aprobarea organizării evenimentului ,,Expoziție culinară cu vânzare – ISTANBUL STREET FOOD” în Municipiul Rădăuți
 110. Hotarare nr. 154 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare locuință socială prin schimbare destinație, termoizolație, reparare acoperiș, refacere instalații interioare sanitare»
 111. Hotarare nr. 155 de modificare a H.C.L. nr. 67/31.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare locuință socială prin schimbare destinație, termoizolație, reparare acoperiș, refacere instalații interioare sanitare” având codul SMIS 151281 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 112. Hotarare nr. 156 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Demolare construcție existentă C1 (Depozit C3) și Amplasare loc de joacă pentru copii»
 113. Hotarare nr. 157 de modificare a H.C.L. nr. 64/31.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Demolare construcție existentă C1 (depozit C3) și amplasare loc de joacă pentru copii” având codul SMIS 151278 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 114. Hotarare nr. 158 privind demolarea constructiilor existente C1, C2 (pavilion administrativ C1, ghereta santinela C5) situate pe strada 1 MAI nr. 103, municipiul Radauti
 115. Hotarare nr. 159 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire Centru comunitar de resurse»
 116. Hotarare nr. 160 de modificare a HCL nr. 62 din 31.03.2021 privind aprobarea proiectului «Construire Centru comunitar de resurse» avand cod SMIS 151275 in vederea depunerii de pe platforma electronica MySMIS – axa prioritara 9
 117. Hotarare nr. 161 pentru modificarea H.C.L. nr. 68/31.03.2021 privind aprobarea proiectului “Proiect cu mai multe actiuni de investitii privind infiintarea mai multor puncte publice cu toalete, dusuri si masini de spalat in punctele termice, 3,4,7 si 8” avand codul SMIS 151282 in vederea depunerii pe platforma electronica MySMIS -axa prioritara 9
 118. Hotarare nr. 162 privind aprobarea contului de execuţie la 30.06.2021
 119. Hotarare nr. 163 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ̎ Construire rampă pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţii, la sediul SPCLEP Rădăuţi, din strada Tudor Vladimirescu, municipiul Rădăuţi ̎
 120. Hotarare nr. 164 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ̎ Demolare şi construire grupuri sanitare noi în Parc II din strada Piaţa Unirii, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava ̎
 121. Hotarare nr. 165 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ̎ proiectare şi execuţie –Amenajare alee pietonală strada Calea Bucovinei, nr. 3C, zona cuprinsă de la intersecţia cu str. Eudoxiu Hurmuzachi la Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi în mun. Rădăuţi, Jud. Suceava proiectare, execuţie lucrări, diriginţie, comisioane ̎
 122. Hotarare nr. 166 privind acordarea ̎ Diplomei de aur ̎ şi a unui premiu cuplurilor din Municipiul Rădăuţi care au împlinit/împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2021
 123. Hotarare nr. 167 privind aprobarea Programului privind acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2021 din bugetul propriu al Municipiului Rădăuţi, pentru activităţi nonprofit de interes local»
 124. Hotarare nr. 168 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal SF. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi, prin transformarea unor posturi
 125. Hotarare nr. 169 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul ,,Sf. Dr. Cosma şi Damian” Rădăuţi
 126. Hotarare nr. 175 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021
 127. Hotarare nr. 176 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi Frâncei + tronson Frâncei – cămin persoane vârstnice (azil), Mihai Bodnar, Abatorului, Andronic Motrescu – parțial”
 128. Hotarare nr. 177 de modificare a HCL 74/22.04.2021 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare străzi Frâncei + tronson Frâncei – cămin persoane vârstnice (azil), Mihai Bodnar, Abatorului, Andronic Motrescu – parțial” având codul SMIS 151370 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 129. Hotarare nr. 178 de modificare și completare a HCL nr. 141/15.07.2021 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ,,ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR EDUCAȚIONALE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL RĂDĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA
 130. Hotarare nr. 179 de modificare și completare a H.C.L. nr. 201/27.09.2018 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea Serviciilor Educaționale Și A Spațiilor Publice Urbane În Municipiul Rădăuți, Județul Suceava”, a documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele proiectului, în vederea finanțării în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020
 131. Hotarare nr. 180 de modificare a H.C.L. nr. 67/31.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare locuință socială prin schimbare destinație, termoizolație, reparare acoperiș, refacere instalații interioare sanitare” având codul SMIS 151281 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 132. Hotarare nr. 181 de modificare a H.C.L. nr. 68/31.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Proiect cu mai multe acțiuni de investiții privind înființarea mai multor puncte publice cu toalete, dușuri și mașini de spălat în punctele termice 3, 4, 7 și 8” având codul SMIS 151282 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 133. Hotarare nr. 182 de modificare a H.C.L. nr. 64/31.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Demolare construcție existentă C1 (depozit C3) și amplasare loc de joacă pentru copii” având codul SMIS 151278 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 134. Hotarare nr. 183 de modificare a H.C.L. nr. 144/15.07.2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Rădăuți și al Direcției de Asistență Socială Rădăuți aflată în subordinea Consiliului Local Rădăuți, precum și modificarea statelor de funcții ale instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Rădăuți
 135. Hotarare nr. 184 privind aprobarea criteriilor de ocupare a postului de director din cadrul Clubului Sportiv Municipal Bucovina Rădăuți
 136. Hotarare nr. 185 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021
 137. Hotarare nr. 186 de modificare a H.C.L. nr. 82/13.05.2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Demolare constructii existente C1, C2 (Pavilion administrativ C1, Ghereta santinela C5) si Construire Gradinita cu program normal, bransare la utilitati, situata pe str. 1 Mai, nr. 103, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 138. Hotarare nr. 187 de modificare a H.C.L. nr. 63/31.03.2021 privind aprobarea proiectului “Demolare constructii existente C1, C2 (pavilion administrativ C1, Ghereta santinela C5) si construire gradinita cu program normal, bransare la utilitati” avand codul SMIS 151277 in vederea depunerii pe platforma electronica MySMIS – axa prioritara 9
 139. Hotarare nr. 188 de modificare a H.C.L. nr. 62/31/03.2021 privind aprobarea proiectului “Construire Centru Comunitar de Resurse” avand codul SMIS 151275 in vederea depunerii pe platforma electronica MySMIS – axa prioritara 9
 140. Hotarare nr. 191 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021
 141. Hotarare nr. 192 privind atribuirea denumirii ,,Galeriile de artă Traian Postolache”, Secției Galerii de artă din cadrul Muzeului Etnografic ,,Samuil și Eugenia Ioneț” Rădăuți
 142. Hotarare nr. 193 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale Rădăuți
 143. Hotarare nr. 195 privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal ,,Sf. Dr. Cosma și Damian” Rădăuți, prin transformarea unor posturi
 144. Hotarare nr. 196 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 27 parcele de teren
 145. Hotarare nr. 197 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui număr de 13 imobile terenuri, aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți
 146. Hotarare nr. 198 privind schimbarea destinației parcelei identificată cu nr. cadastral 56400 și aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare teren în vederea înființării unor locuri de parcare la Târgul Obor, str. 1 Mai, municipiul Rădăuți, județul Suceava”
 147. Hotarare nr. 205 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al obiectivului de investiții ,,Proiect cu mai multe acțiuni de investiții pentru modernizare cu asfalt a străzilor balastate din municipiul Rădăuți: str. Al. Odobescu, str. Zorilor, str. Îmbinată, str. Podurilor, str. Pandurilor, str. Plevnei, str. Gh. Doja, str. Cucului, str. George Coșbuc, str. Vasile Conta, str. Ion Grămadă, str. Mică, județul Suceava”
 148. Hotarare nr. 206 de modificare a H.C.L. nr. 61/30.04.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E- 1 ansamblu de clădire (8 apartamente) – CF 54318 (Corp 3), situat pe str. George Grigorovici f.n., municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 149. Hotarare nr. 207 de modificare a H.C.L. nr. 65/31.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Construire locuințe sociale regim P+1E două ansambluri de clădire (16 apartamente) – CF 54324 (Corp 1 și Corp 2)” având codul SMIS 151279 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 150. Hotarare nr. 208 de modificare a H.C.L. nr. 66/31.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Construire locuințe sociale regim P+1E un ansamblu de clădire (8 apartamente) – CF 54318 (Corp 3)” având codul SMIS 151280 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 151. Hotarare nr. 209 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare platforme betonate pentru amplasare ghene ecologice, municipiul Rădăuți, județul Suceava»
 152. Hotarare nr. 210 de modificare a H.C.L. nr. 60/30.04.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E- 2 ansambluri de clădire (16 apartamente) – CF 54324 (Corp 1 și Corp 2), situat pe str. Tolocii, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 153. Hotarare nr. 211 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021
 154. Hotarare nr. 212 de modificare şi completare a H.C.L. nr. 205/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al obiectivului de investiții ,,Proiect cu mai multe acțiuni de investiții pentru modernizare cu asfalt a străzilor balastate din municipiul Rădăuți: str. Al. Odobescu, str. Zorilor, str. Îmbinată, str. Podurilor, str. Pandurilor, str. Plevnei, str. Gh. Doja, str. Cucului, str. George Coșbuc, str. Vasile Conta, str. Ion Grămadă, str. Mică, județul Suceava”
 155. Hotarare nr. 213 de modificare şi completare a H.C.L. nr. 105/23.06.2020 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii, ̎Întocmit registru spaţii verzi în Municipiul Rădăuţi ̎ şi ̎Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism ̎
 156. Hotarare nr. 214 privind aprobarea Devizului general reactualizat în nr. OG nr. 15/2021 și aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții „Termoizolare fațade pentru Grădinița cu program prelungit ”Prichindelul” Rădăuți”
 157. Hotarare nr. 215 privind aprobarea Devizului general actualizat ulterior încheierii contractelor de achiziţie publică în baza OG nr. 15/2021 şi aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii “Continuare de lucrări de realizare şi dotare începute în baza autorizaţiei de construire nr. 328/2007 pentru obiectivul Şcoala Generală cu clasele I-IV şi Sala de sport situată în Municipiul Rădăuţi, str. Oborului, nr. 14A, jud. Suceava ”
 158. Hotarare nr. 216 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021
 159. Hotarare nr. 217 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 şi modificarea şi completarea listelor de investiţii
 160. Hotarare nr. 218 privind modificarea şi completarea HCL nr. 177/31.08.2020 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții ,, «Reabilitare străzi, municipiul Rădăuţi, jud. Suceava» str. Bogdan Vodă, str. Gării, str. Spitalului, str. Teiului, str. Ieraclie Porumbescu, str. Volovăţului, str. Ion Nistor, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Dimitre Dan, str. Şcolii Noi, str. Piaţa Unirii, str. Mărţişor, str. Măcelarilor, str. Topliţei, str. Horia, str. Grănicerului, str. Sf. Dumitru, str. Pictor Grigorescu, municipiul Rădăuți, județul Suceava”
 161. Hotarare nr. 219 privind modificarea şi completarea HCL nr. 228/26.11.2020 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii “Modernizare cu asfalt strada 9 Mai, strada Tineretului, strada Plugarilor, strada Pepenăriei, strada Papetăriei, strada Mănăstirii, strada C.D. Gherea, strada Merilor, strada Berăriei, strada Colibaba, strada Recoltei, strada Sitarilor, strada Parcului, strada Fagilor, în municipiul Rădăuți, județul Suceava
 162. Hotarare nr. 220 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Reparaţii acoperiș (şarpantă şi învelitoare inclusiv turla şi frontispiciu) la clădirea din str. Piaţa Unirii, nr. 67 » municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 163. Hotarare nr.  221 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Rădăuţi a suprafeţei de teren situată în strada 1Mai, nr. 103 municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, în suprafaţă de 3950mp, identificat cadastral cu nr. 33599 şi fiind înscris în Cartea Funciară nr 33599
 164. Hotarare nr. 222 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiții «Reparaţii acoperiș (şarpantă şi învelitoare inclusiv turla şi frontispiciu) la clădirea din str. Piaţa Unirii, nr. 67 » municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 165. Hotarare nr. 223 privind aprobarea dezmembrării terenului situate în municipiul Rădăuţi, str. Putnei, nr. 136, identic cu imobilul cu nr. cadastral 56066
 166. Hotarare nr. 224 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi
 167. Hotarare nr. 225 privind modificarea şi completarea HCL nr. 160/24.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor de reşedinţă aflate pe raza municipiului Rădăuţi, a listei locurilor de parcare, a preţului de închiriere şi a modelului acordului de rezervare
 168. Hotarare nr. 237 privind actualizarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții «Modernizări cu asfalt» str. 9 Mai, str. Tineretului, str. Plugarilor, str. Pepenăriei, str. Papetăriei, str. Mănăstirii, str. C. Dobrogeanu Gherea, str. Merilor, str. Berăriei, str. C.Colibaba, str. Recoltei, str. Sitarilor, str. Parcului, str. Fagilor, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 169. Hotarare nr. 238 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reamenajare spaţiu pietonal din zona str. Bogdan Vodă, creare zonă culturală în aer liber din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 170. Hotarare nr. 239 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiții ̎ Reamenajare spaţiu pietonal din zona str. Bogdan Vodă, creare zonă culturală în aer liber din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava ̎
 171. Hotarare nr. 240 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului de investiții ,,Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 172. Hotarare nr. 241 privind exploatarea cantităţii de 29,48 mc volum brut masă lemnoasă, în regie proprie
 173. Hotarare nr. 242 Pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 217/29.10.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și modificarea și completarea listelor de investiții
 174. Hotarare nr. 243 Privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiții ,,Modernizare cu asfalt: str. Hipodromului, str. Cucului, str. Mihai Pitei, str. Valea Seacă, str. Șerpuită, str. Uzinei, str. Cărămidăriei și str, Tirului”, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 175. Hotarare nr. 244 de modificare a H.C.L. nr. 75/22.04.2021 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare cu asfalt străzi municipiul Rădăuți, str. Hipodromului, str. Tirului, str. Cărămidăriei, str. Uzinei, str. Șerpuită, str. Valea Seacă, str. Mihai Pitei, str. Cucului tronson” având codul SMIS 151369 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 176. Hotarare nr. 245 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice începând cu 01.11.2021, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuţi
 177. Hotarare nr. 246 pentru completarea HCL nr. 237/29.10.2021 privind actualizarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții «Modernizări cu asfalt» str. 9 Mai, str. Tineretului, str. Plugarilor, str. Pepenăriei, str. Papetăriei, str. Mănăstirii, str. C. Dobrogeanu Gherea, str. Merilor, str. Berăriei, str. C.Colibaba, str. Recoltei, str. Sitarilor, str. Parcului, str. Fagilor, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 178. Hotarare nr. 247 de modificare a H.C.L. nr. 76/22.04.2021 privind aprobarea proiectului „ Modernizare cu asfalt str. Pepenariei, str. Parcului, str. Fagilor, str. Papetariei, str. Merilor, str. Mănăstirii, str. C. Dobrogeanu, str. Recoltei, str. Plugarilor, municipiul Radauti, jud. Suceava” avand codul SMIS 151368 in vederea depunerii pe platforma electronica MySMIS-axa prioritara 9
 179. Hotarare nr. 248 privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Municipiul Rădăuți, strada Calea Bucovinei, identic cu imobilul cu nr. cadastral 54036, fiind înscris în Cartea funciară nr. 54036 Rădăuți
 180. Hotarare nr. 249 privind prelungirea duratei de închiriere a unei locuințe ANL, situată în municipiul Rădăuți, strada Gării, nr. 4, sc. A, ap. 3
 181. Hotarare nr. 250 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și modificarea și completarea listelor de investiții
 182. Hotarare nr. 251 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 23 parcele de teren
 183. Hotarare nr. 252 privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, din municipiul Rădăuți, care se acordă în anul școlar 2021-2022
 184. Hotarare nr. 253 privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în Municipiul Rădăuți
 185. Hotarare nr. 254 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 239/29.10.2021 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții ,,Reamenajare spațiu pietonal din zona str. Bogdan Vodăm creare zonă culturală în aer liber”
 186. Hotarare nr. 255 de modificare și completare a H.C.L. nr. 234/26.11.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amplasare ascensor transport bolnavi pentru exterior la clădire – C1 Spital vechi» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 187. Hotarare nr. 256 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare platformă betonată Piața Târgul Obor – etapa 3, strada 1 Mai, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 188. Hotarare nr. 257 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivul de investitii << Reparatii capitale Muzeul Etnografic “Samuil si Eugenia Ionet” din muncipiul Radauti, judetul Suceava >>
 189. Hotarare nr. 258 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) si a Regulamentului Local de Urbanism pentru “Aprobarea documentatiei de urbanism tip PUZ in vederea construirii a 4 blocuri P+2E, utilitati, imprejmuire str. Horia f.nr., municipiul Radauti, judetul Suceava”
 190. Hotarare nr. 270 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si modificarea si completarea listelor de investitii
 191. Hotarare nr. 271 de modificare a H.C.L. nr. 60/30.04.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E- 2 ansambluri de clădire (16 apartamente) – CF 54324 (Corp 1 și Corp 2), situat pe str. Tolocii, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 192. Hotarare nr. 272 de modificare a H.C.L. nr. 61/30.04.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E- 1 ansamblu de clădire (8 apartamente) – CF 54318 (Corp 3), situat pe str. George Grigorovici f.n., municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 193. Hotarare nr. 273 privind aprobarea fişei proiectului ,,Anvelopare şi schimbare de destinaţie din birouri în locuinţă socială (C2) din str. Salcâmilor nr. 3, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava” în vederea depunerii la Gal Urban Rădăuţi, în cadrul apelului de proiecte POR/GAL URBAN RĂDĂUŢI/2021/9/1/OS9.1
 194. Hotarare nr. 274 privind aprobarea fişei proiectului ,, Modernizare locuinţe sociale (C1 şi C2) din str. Ştefan cel Mare nr. 53, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava” în vederea depunerii la Gal Urban Rădăuţi, în cadrul apelului de proiecte POR/GAL URBAN RĂDĂUŢI/2021/9/1/OS9.1
 195. Hotarare nr. 275 privind aprobarea fişei proiectului ,, Achiziționare containere de locuit pentru locuințe sociale pe str. Ștefan cel Mare, nr. 53, mun. Rădăuți, județul Suceava” în vederea depunerii la Gal Urban Rădăuţi, în cadrul apelului de proiecte POR/GAL URBAN RĂDĂUŢI/2021/9/1/OS9.1
 196. Hotarare nr. 276 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si aprobare Listei obiectivelor de investitii pentru anul 2021 a Scolii Gimnaziale “Bogdan Voda” Radauti – Proiect POC
 197. Hotarare nr. 277 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022
 198. Hotarare nr. 278 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi
 199. Hotarare nr. 279 Privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Executare foraj puţ apă la Clubul Sportiv Municipal din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 200. Hotarare nr. 280 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Amenajare teren, împrejmuire şi iluminat la complex bare tracţiuni pentru tineri şi persoane cu dizabilităţi în Parc Alexandru Sahia din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 201. Hotarare nr. 281 Privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea electrică aeriană de iluminat public în lungime de 400m, în Piaţa de maşini din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 202. Hotarare nr. 282 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Reparaţii împrejmuire Parc din str. Tineretului, fn. Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 203. Hotarare nr. 283 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Reparaţii magazie lemne din str. Putnei, nr. 121 din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 204. Hotarare nr. 284 Privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Sistem de detecţie şi alarmă la incendiu la incendiu la Casa de Cultură a Municipiului Rădăuţi»
 205. Hotarare nr. 285 privind actualizarea Statutului Unităţii Administrativ Teritoriale (UAT)Municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava
 206. Hotarare nr. 286 privind aprobarea amplasării unui punct de încărcare rapidă pentru maşini electrice pe o suprafaţă de teren de 30 mp din zona de vis-à-vis de Poliţia Municipiului Rădăuţi, strada Piaţa Unirii nr. 16, judeţul Suceava, parte din imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 54189 Rădăuţi
 207. Hotarare nr. 295 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, modificarea și completarea Listei obiectivelor de investiții a bugetului local și modificarea și completarea HCL nr. 253 din 24.11.2021 privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în Municipiul Rădăuți
Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support