joi, iunie 13
Shadow

Hotărâri adoptate în anul 2018

 Procese-Verbale de publicare on-line
Anul 2018
 1. Hotarare nr. 293 privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018
 2. Hotarare nr. 287 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,,Schimbare destinaţie din clădire tip S+P+2E cu spaţii comerciale la parter şi birouri la etaj în clădire S+P+2E cu spaţii comerciale la parter şi locuinţe la etaj  I şi II”
 3. Hotarare nr. 286 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,, Construire 2 blocuri P + 4E, strada Putnei, f.nr., municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 4. Hotarare nr. 285 privind înfiinţarea unei linii de gardă în specialitatea psihiatrie, prin desprinderea acestei specialităţi din linia de gardă aprobată în specialităţile psihiatrie, pneumologie şi boli infecţioase din cadrul Spitalului Municipal ,,Sf. Dr. Cosma şi Damian“ Rădăuţi
 5. Hotarare nr. 284 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi, prin transformarea unor posturi de nivel inferior, în nivel superior
 6. Hotarare nr. 283 privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Rădăuţi, pentru anul şcolar 2019-2020
 7. Hotarare nr. 278 completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava cu un nr de 2 parcele de teren
 8. Hotarare nr. 277 privind aprobarea vânzării prin licitaţie public a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Ştefan cel Mare nr. 69
 9. Hotarare nr. 276 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare
 10. Hotarare nr. 275 pentru modificarea și completarea HCL nr. 220 din 31.10.2018privind aprobarea cuantumului burselor de performanţă, de merit, de studiu, de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Rădăuţi
 11. Hotarare nr. 274 pentru modificarea H.C.L. nr. 176/2012 cuprinzând norme privind gospodărirea, asigurarea igienei publice, salubrizării, întreţinerea spaţiilor verzi, protecţia mediului înconjurător, întreţinerea şi folosirea construcţiilor şi utilizarea drumurilor publice, buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, utilizarea domeniului public şi privat şi afişarea materialelor publicitare în municipiul Rădăuţi
 12. Hotarare nr. 273 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
 13. Hotarare nr. 270 privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 2318/03.03.2008
 14. Hotarare nr. 269  privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2017
 15. Hotarare nr. 268 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018
 16. Hotarare nr. 267 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Rădăuţi construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 17. Hotarare nr. 259 pentru modificarea şi completarea HCL 15/26.01.2017 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, jud. Suceava a imobilului şi teren aferent identificat cadastral cu nr. topo 47/2 din CF nr. 49018 a municipiului Rădăuţi (CF vechi 16913)
 18. Hotarare nr. 258 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniului privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava cu o suprafaţă de 300 mp teren curţi – construcţii situat în intravilanul municipiului Rădăuţi, str. Pozenului nr. 59
 19. Hotarare nr. 257 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi, a unui teren în suprafaţă de 19,00 mp situat în Municipiul Rădăuţi, str. Libertăţii f. nr., în vederea efectuării unui schimb de terenuri
 20. Hotarare nr. 256 privind aprobarea vânzării directe a terenurilor concesionate, în suprafaţă totală de 120 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în Municipiul Rădăuţi, str. Libertăţii f.nr., către firma EXPRES NORDIC S.R.L. Rădăuţi
 21. Hotarare nr. 255 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 141/12.07.2018 privind aprobarea vânzării unui spațiu proprietate privată a municipiului Rădăuți, cu destinația de cabinet medical/spațiu în care se desfășoară activități conexe actului medical
 22. Hotarare nr. 254 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 227/31.10.2018 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a trei imobile, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. IonNistor nr. 24 respectiv str. Mihai Horodnic nr. 2
 23. Hotarare nr. 253 privind acordarea ajutoarelor de urgenţă
 24. Hotarare nr. 252 privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, strada Tineretului, nr. 38B, identic cu imobilul cu nr. cadastral: 37583
 25. Hotarare nr. 251 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,,Construire ansamblu de locuinţe colective Tip P + 4E (4 blocuri), strada Valea Seacă, f. nr., municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 26. Hotarare nr. 250 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi, prin transformarea unor posturi şi suplimentarea acestuia cu un post de medic specialist, specialitatea chirurgie generală
 27. Hotarare nr. 249 privind acordul Consiliului Local al municipiului Rădăuți pentru branșarea comunei Horodnic de Jos, județul Suceava, la sistemul de alimentare cu apă și canalizare al municipiului Rădăuți
 28. Hotarare nr. 248 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare trotuar prin pavare, strada Aron Pumnul (intersecție str. Simion Bărnuțiu – intersecție str. Oborului – partea dreaptă și partea stângă), Rădăuţi, judeţul Suceava»
 29. Hotarare nr. 247 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare trotuar prin pavare, strada str. Simion Bărnuțiu (intersecție str. Tudor Vladimirescu cu str. Gheorghe Lazăr- partea dreaptă), Rădăuţi, judeţul Suceava»
 30. Hotarare nr.246 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de transport şi distribuţie a energiei termice începând cu 01.11.2018 şi producer a energiei termice începând cu 22.11.2018, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuţi
 31. Hotarare nr. 245 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018
 32. Hotarare nr. 244 privind conferirea titlului de “ Cetățean de Onoare al municipiului Rădăuți-post mortem ” domnului profesor dr. Pânzar Mihai
 33. Hotarare nr. 243 privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în municipiul Rădăuți
 34. Hotarare nr. 242 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a unui teren curţi – construcţii în suprafaţă de 177 mp, situat în intravilanul municipiului Rădăuţi, identificat ca parte din parcela cu nr. cadastral 1857/1, înscrisă în CF nr. 34304
 35. Hotarare nr. 241 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Împrejmuire Piaţa Obor, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 36. Hotarare nr. 233 privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi – construcţii în suprafaţă de 9,00 mp aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuţi, situat în municipiul Rădăuţi, strada Mihai Viteazu, f. nr., bloc 20, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării
 37. Hotarare nr. 232 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava cu nr. de 7 parcele de teren
 38. Hotarare nr. 231 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, cu 4 parcele de teren
 39. Hotarare nr. 230 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniului privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava cu un nr. de 4 parcele de teren
 40. Hotarare nr. 229 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava cu un nr. de 7 parcele de teren
 41. Hotarare nr. 228 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă organizată în condiţiile legii, a unor terenuri aflate în domeniul privat al municipiului Rădăuţi
 42. Hotarare nr. 227 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a trei imobile, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Ion Nistor nr. 24 respectiv str. Mihai Horodnic nr. 2
 43. Hotarare nr. 226 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui teren situat în suprafaţă de 10 mp aflat în domeniul public al municipiului Rădăuţi, str. Piaţa Unirii, f. Nr.
 44. Hotarare nr. 225 privind completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, cu terenul în suprafaţă de 32,50 mp situat în municipiului Rădăuţi, str. Mihai Viteazu, f.nr., în faţa blocului cu nr. 3D, sc. B
 45. Hotarare nr. 224 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava cu o suprafaţă de 400 mp teren arabil situat în intravilanul municipiului Rădăuţi
 46. Hotarare nr. 223 privind asocierea Municipiului Rădăuţi cu un agent economic, în vederea amenajării unui patinoar artificial, în Parcarea centrală, în perioada 10.11.2018 – 28.02.2019
 47. Hotarare nr. 222 privind darea în administrare a serviciului de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, pe perioadă determinată, către S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuţi, până la stabilirea modalităţii de gestiune a acestui serviciu de utilităţi publice, în condiţiile legii
 48. Hotarare nr. 221 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului şi a sectoarelor Primăriei municipiuluui Rădăuţi, judeţul Suceava în vederea transformării a două funcţii publice şi a unui post contractual, vacante
 49. Hotarare nr. 220 privind aprobarea cuantumului burselor de performanţă, de merit, de studiu, de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Rădăuţi
 50. Hotarare nr. 219 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018
 51. Hotarare nr. 218 privind aprobarea contului de execuţie la 30.09.2018
 52. Hotarare nr. 217 privind atribuirea numelui ,,Larionescu Ovidiu”, bazei sportive a Şcolii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Rădăuţi, judeţul Suceava
 53. Hotarare nr. 216 privind completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Rădăuţi cu terenul în suprafaţă de 828 mp situat în municipiul Rădăuţi, str. 1 Mai f.nr., colţ cu strada Dimitrie Dan (fostă Speranţei) în vederea instituirii unui drept de superficie în favoarea S.C. LUKOIL România S.R.L.
 54. Hotarare nr. 215 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru «Obiectivul de investiţii ,,Extindere reţea electrică aeriană de distribuţie publică în lungime de 183 m de la borna 83.2.1 pe str. Habitat» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 55. Hotarare nr. 214 privind exploatarea cantităţii de 6 mc volum brut masă lemnoasă, în regie proprie
 56. Hotarare nr. 213 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară Alee str. Frâncei (tronson str. Frâncei – Cămin persoane vârstnice (Azil), Rădăuţi, judeţul Suceava»
 57. Hotarare nr. 212 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare trotuar prin pavare, strada Volovăţului, partea dreaptă ( intersecţie Baia Comunală până la bloc TCS&RDS Volovăţului şi alee acces spaţiu verde din faţa parcării din strada Călăraşi), Rădăuţi, judeţul Suceava»
 58. Hotarare nr. 211 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018
 59. Hotarare nr. 210 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la proiectul ,,Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale şi a spaţiilor publice urbane în Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, (servicii de consultanţă)”, proiect finanţat prin POR 2014-2020
 60. Hotarare nr. 208 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Racordare la reţelele de utilităţi apă/canalizare pentru locuinţă proprietate a statului din str. Pompierilor nr. 8, municipiul Rădăuţi »
 61. Hotarare nr. 207 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Racordare la reţelele de utilităţi apă/canalizare pentru locuinţă proprietate a statului din str. Volovăţului nr. 19, municipiul Rădăuţi »
 62. Hotarare nr. 206 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare grupuri sanitare fete şi băieţi la parterul corpului de clădire P+2E şi refacere pardoseală şi înlocuire corpuri de iluminat la sala de sport din cadrul Şcolii Gimnaziale Mihai Eminescu Rădăuţi »
 63. Hotarare nr. 205 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparaţii capitale la Grădiniţa cu program prelungit ,,Micul Prinţ“ Rădăuţi»
 64. Hotarare nr. 204 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amplasare grup statuar familia Flondor (Iancu, Tudor şi Constantin Flondor) municipiul Rădăuţi »
 65. Hotarare nr. 203 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare Piaţa Garoafelor (parc) în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 66. Hotarare nr. 202 privind exploatarea cantităţii de 44 mc volum brut masă lemnoasă, în regie proprie
 67. Hotarare nr. 201 privind aprobarea proiectului ”ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR EDUCAȚIONALE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL RĂDĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA”, a documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele proiectului, în vederea finanțării în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020
 68. Hotarare nr. 200 privind revocarea unor hotărâri adoptate de Consiliul Local al municipiului Rădăuți
 69. Hotarare nr. 187 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – ,,Bazin de înot didactic” din municipiul Rădăuţi, strada Ştefan cel Mare, judeţul Suceava
 70. Hotarare nr. 186 privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi – construcţii în suprafaţă de 13,00 mp aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuţi, situate în municipiul Rădăuţi, strada Petru Rareş, nr. 16 în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării
 71. Hotarare nr. 185 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ( P.U.Z.) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,,Construire 2 blocuri P+4E, primul cu spaţiu comercial la parterm strada Volovăţului, nr. 98, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 72. Hotarare nr. 184 privind completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Rădăuţi cu terenul în suprafaţă de 300 mp situat în municipiul Rădăuţi, strada Jalcău nr. 6 în vederea instituirii unui drept de superficie în favoarea soţilor Coval Ionel şi Coval Georgiana Steluţa
 73. Hotarare nr. 183 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava cu o suprafaţă de 254 mp teren arabil situat în intravilanul municipiului Rădăuţi, strada Jalcău nr. 16
 74. Hotarare nr. 182 privind atestarea apartenenţei unor bunuri imobile la domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava
 75. Hotarare nr. 181 privind dezmenbrarea imobilului teren apartinand domeniului public al muncipiului Radauti, cu nr. cadastral 52694, in doua imobile cu nr. cadastrale 54055 respectiv 54056
 76. Hotarare nr. 180 privind predarea către Asociația „GAL Urban Rădăuți” a unui teren situat în municipiul Rădăuţi, strada Piaţa Unirii, f. nr., identificat cadastral ca parte din imobilul cu nr. 7644, înscris în Cartea Funciară nr. 37306 şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții « ,,Fântână arteziană – Parc Central” municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava”, Rădăuţi»
 77. Hotarare nr. 179 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul « Modernizare și extindere sistem de iluminat public în Municipiul Rădăuți», proiect finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții II 3.1, Operațiunea C-Iluminat public
 78. Hotarare nr. 178 privind atestarea apartenenţei unor bunuri imobile la domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava
 79. Hotarare nr. 177 de aprobare a propunerii privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor penttru tineri, destinate închirierii în municipiul Rădăuţi, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 80. Hotarare nr. 176 privind darea în administrare către Direcţia de Asistenţă Socială Rădăuţi a imobilului clădire ,,Cantina de Ajutor Social” situat în strada Ştefan cel Mare, nr. 38, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava şi a terenului aferent
 81. Hotarare nr. 175 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul Municipal ,,Sf. Dr. COSMA şi DAMIAN” Rădăuţi
 82. Hotarare nr. 174 privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi – construcţii în suprafaţă de 276 mp aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuţi, situat în municipiul Rădăuţi, str. Calea Bucovinei, f. nr., în vederea trecerii în domeniul privat şi vânzării prin licitaţie publică
 83. Hotarare nr. 173 privind aprobarea finantarii multianuale a obiectului de investitii «Modernizare cu asfalt str. Hipodromului, str. Cucului, str. Mihai Pitei, str. Valea Seacă, str. Şerpuita, str. Uzinei, str. Caramidăriei şi str. Tirului, municipiul Rădăuți, județul Suceava»
 84. Hotarare nr. 172 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018
 85. Hotarare nr. 171 privind aprobarea contului de execuţie la 30.06.2018
 86. Hotarare nr. 169 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Construire cresa si gradinita, constructie centrala termica, utilitati, imprejmuire, sistematizare pe verticala si dotari, strada Francei, f. nr., Radauti, judetul Suceava >>
 87. Hotarare nr. 168 privind dezmembrarea imobilului teren apartinand domeniului public al municipiului Radauti, cu nr. cadastral 5362, in doua imobile cu nr. cadastrale 54035 respectiv 54036
 88. Hotarare nr. 167 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Reabilitare esplanada centrala, municipiul Radauti >>
 89. Hotarare nr. 166 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Construire 2 blocuri de locuinte sociale de cate 20 U.L. fiecare, TIP S tehnic + P + 3E, Utilitati, Sistematizare pe verticala si dotari, strada 1 Mai, nr. 103, Radauti, jud. Suceava >>
 90. Hotarare nr. 165 privind aprobarea Strategiei de edzvoltare economico-sociala a Municipiului Radauti, cu orizontul de timp 2014-2020
 91. Hotarare nr. 164 privind exploatarea cantitatii de 11 mc volum brut masa lemnoasa, in regie proprie
 92. Hotarare nr. 160 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava cu o suprafata de 1197 mp teren arabil situat in intravilanul municipiului Radauti
 93. Hotarare nr. 159 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava cu o suprafata de 200 mp teren arabil situat in intravilanul municipiului Radauti, strada Jalcau, nr. 30
 94. Hotarare nr. 158 privind desemnarea reprezentantului municipiului Radauti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava si imputernicirea acestuia sa voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al judetului Suceava si pentru adoptarea si semnarea Actului aditional de modificare a Acordului privind modul de implementare a Proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Suceava”
 95. Hotarare nr. 157 privind stabilirea destinatiei de zona pietonala, pe perioada determinata, a unui tronon de drum din str. Bogdan Voda, din Municipiul Radauti
 96. Hotarare nr. 156 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018
 97. Hotarare nr. 153 privind aprobarea Strategiei de eficienta energetica a municipiului Radauti
 98. Hotarare nr. 152 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul << Modernizare si extindere sistem iluminat public in Municipiul Radauti, proiect finantat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii II 3.1, Operatiunea C-Iluminat public
 99. Hotarare nr. 151 privind inscrierea in Cartea funciara a spatiului in suprafata utila de 96,16 mp din imobilul aflat in proprietatea publica a Municipiului Radauti, situat in Mun. Radauti, str. Stefan cel Mare nr. 25 – etaj si aprobarea imprumutului de folosinta catre Asociatia “GAL Urban Radauti”
 100. Hotarare nr. 143 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Radauti, judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificarile si completarile ulterioare
 101. Hotarare nr. 142 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 215/12.10.2017 privind modificarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Radauti, judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificarile si completarile ulterioare
 102. Hotarare nr. 141 privind aprobarea vanzarii unui spatiu proprietate privata a municipiului Radauti, cu destinatia de cabinet medical/spatiu in care se desfasoara activitati conexe actului medical
 103. Hotarare nr. 140 privind aprobarea inscrierii in Cartea Funciara a terenului in suprafata de 9,5 mp apartinand domeniului public al municipiului Radauti, situat in municipiul Radauti, str. Calea Bucovinei, nr. 34, in vederea trecerii in domeniul privat si concesdionarii
 104. Hotarare nr. 139 privind completarea domeniului privat al Municipiului Radauti cu imobilul situat in str. Granicerului, identificat cadastral ca parte din imobilul cu nr. topo 4029/1 din CF nr. 32142 (CF vechi 5661) a municipiului Radauti, in suprafata de 64 mp
 105. Hotarare nr. 138 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018
 106. Hotarare nr. 137 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii << “Reparatii la Monumentul Eroilor” zona centrala, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 107. Hotarare nr. 136 privind aprobarea modificarii statului de functii, ca urmare a sustinerii examenului de promovare in grad profesional imediat superior, pentru personalul contractua, din cadrul Primariei Municipiului Radauti, institutii si sectoare subordonate
 108. Hotarare nr. 127 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Pavare trotuar str. Sfantul Dumitru (hotel-intersectie str. Dimitrie Onciul, partea dreapta), municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 109. Hotarare nr. 126 privind actualizarea devizului general pentru strada Mihai Pitei si strada Tirului, din obiectivul de investitii << Modernizare cu asfalt str. Hipodromului, str. Cucului, str. Mihai Pitei, str. Valea Seaca, str. Serpuita, str. Uzinei, str. Caramidariei si str. Tirului, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 110. Hotarare nr. 125 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava, cu un nr. 42 parcele de teren
 111. Hotarare nr. 124 privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma si Damian Radauti, prin transformarea unui post de asistent medical principal – specialitatea igiena, in post de asistent medical generalist, din cadrul serviciului menagementul calitatii
 112. Hotarare nr. 123 privind transformarea a patru functii de exercutie ca urmare a sustinerii examenului de promovare in grad profesional imediat superior de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Radauti
 113. Hotarare nr. 122 privind aprobarea incheierii Protococolului de colaborare intre Judetul Suceava prin Consiliul Judetean Suceava, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Judetului Suceava si Consiliul Local al municiiului Radauti
 114. Hotarare nr. 121 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Radauti, judetul Suceava
 115. Hotarare nr. 120 pentru aprobarea Programului privind acordarea de finantari nerambursabile in anul 2018 din bugetul propriu al municipiului Radauti, pentru activitati nonprofit de interes local
 116. Hotarare nr. 119 privind aprobarea modificarii statului de functii, pentru functii de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Radauti
 117. Hotarare nr. 110 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii << “Reabilitare acoperis cladire Internat nou – corp D” la Colegiul National “Eudoxiu Hurmuzachi”, Radauti >>
 118. Hotarare nr. 109 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa, organizata in conditiile legii, a unor terenuri aflate in domeniul privat al Municipiului Radauti
 119. Hotarare nr. 106 privind aprobarea inscrierii in Cartea funciara a terenului curti-constructii in suprafata de 13,00 mp apartinand domeniului public al Municipiului Radauti, situat in Municipiul Radauti, str. Eudoxiu Hurmuzachi, nr. 12, in vederea trecerii in domeniul privat si concesionarii
 120. Hotarare nr. 105 privind aprobarea inscrierii in Cartea funciara a terenului curti constructii in suprafata de 17 mp apartinand domeniului public al Municipiului Radauti, str. Simion Barnutiu f.nr., in vederea trecerii in domeniul privat si concesionarii
 121. Hotarare nr. 104 privind dezmembrarea si insusirea documentatiei cadastrale pentru terenul situat in Municipiul Radauti, str. Vasile Bumbac, nr. 5, in suprafata de 410 mp
 122. Hotarare nr. 103 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare a bunurilor imobile din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava
 123. Hotarare nr. 102 privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unui spatiu in suprafata de 3 mp, situat in incinta Spitalului Municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian” Radauti, in vederea amplasarii unui bancomat
 124. Hotarare nr. 101 privind suspendarea temporara a activitatii sectiei de cardiologie si a compartimentului de nefrologie, in vederea acreditarii Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma si Damian Radauti
 125. Hotarare nr. 100 privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal Sf. Dr. COSMA SI DAMIAN Radauti
 126. Hotarare nr. 99 privind acordarea “Diplomei de Aur” si a unui premiu, cuplurilor din municipiul Radauti care au implinit / implinesc 50 de ani de casatorie neintrerupta in cursul anului 2018
 127. Hotarare nr. 98 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018
 128. Hotarare nr. 97 privind aprobarea contului de executie la 31.03.2018
 129. Hotarare nr. 96 privind conferirea, titlului de “Cetatean de Onoare al municipiului Radauti”, domnului Toader Hauca
 130. Hotarare nr. 95 privind aprobarea documentatiei tehnico-ecomomice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Pavare trotuar strada Vasile Alexsandri, partea dreapta (intersectie strada Mihail Kogalniceanu – strada Gheorghe Lazar), Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 131. Hotarare nr. 94 privind aprobarea documentatiei tehnico-ecomomice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Pavare trotuar strada Tudor Vladimirescu, partea dreapta (spalatorie – intersectie cu strada Volovatului), Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 132. Hotarare nr. 93 privind aprobarea documentatiei tehnico-ecomomice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Pavare trotuar strada Mihai Eminescu, partea stanga (intersectie strada Mihail Kogalniceanu – intersectie cu strada Aron Pumnul), Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 133. Hotarare nr. 92 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii << Pavare trotuar strada Stefan cel Mare, partea dreapta (intersectia strada Libertatii – Scoala Gimnaziala Regina Elisabeta), Municipiul Radauti, judetul Suceava
 134. Hotarare nr. 91 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Pavare trotuar strada C Dobrogeanu Gherea, partea stanga (intersectie strada Ion Gramada), Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 135. Hotarare nr. 90 privind aprobarea documentatiei tehnico-ecomomice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Pavare trotuar strada Volovatului, strada Piata Unirii – Calea ferata partea stanga si dreapta, Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 136. Hotarare nr. 89 privind aprobarea documentatiei tehnico-ecomomice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru << Obiectivul de investitii ” Pavare trotuar strada Volovatului (partea dreapta, calea ferata – intersectie cu strada Calarasi), Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 137. Hotarare nr. 88 privind aprobarea documentatiei tehnico-ecomomice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru << Obiectivul de investitii “Extindere retea canalizare – strada Valea Seaca “, Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 138. Hotarare nr. 87 privind aprobarea documentatiei tehnico-ecomomice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru << Obiectivul de investitii “Extindere retea canalizare – strada Cucului ” , Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 139. Hotarare nr. 86 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru << Obiectivul de investitii “Extindere retea alimentare cu apa – strada Valea Seaca” , Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 140. Hotarare nr. 85 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru << Obiectivul de investitii “Extindere retea alimentare cu apa – strada Vasile Conta”, Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 141. Hotarare nr. 76 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC SERVICII COMUNALE SA RADAUTI, pentru anul 2018
 142. Hotarare nr. 74 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 al Directiei de Asisteanta Sociala din subordinea Consiliului Local al municipiului Radauti, judetul Suceava
 143. Hotarare nr. 73 privind indexarea impozitelor si taxelor locale, care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei
 144. Hotarare nr. 72 privind aprobarea inscrierii in Cartea funciara a terenului curti-constructii in suprafata de 12,40 mp apartinand domeniului public al Municipiului Radauti, situat in Municipiul Radauti, str. Granicerului nr. 14, in vederea trecerii in domeniul privat si concesionarii
 145. Hotarare nr. 71 privind inchirierea prin licitatie publica deschisa, organizata in conditiile legii, a unui teren in suprafata de 10 mp aflat in domeniul public al Municipiului Radauti, situat in Municipiul Radauti, str. Piata Unirii f.nr.
 146. Hotarare nr. 70 privind Regulamentul de autorizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe raza municipiului Radauti
 147. Hotarare nr. 69 privind aprobarea programului cadru “CENTENARUL MARII UNIRI”
 148. Hotarare nr. 53 privind aprobarea inscrierii in cartea funciara in vederea inchirierii a unui imobil constructie si teren aferent aflat in proprietatea privata in municipiul Radauti
 149. Hotarare nr. 52 privind aprobarea ” Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta de pe teritoriul administrativ al municipiului Radauti – 2018 “
 150. Hotarare nr. 51 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea Clubului Sportiv Municipal “Bucovina” Radauti
 151. Hotarare nr. 50 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 87/2016 privind aprobarea regulamentelor de organizare si functionare pentru: Caminul de ajutor social, Adapostul de noapte si Compartimentul Servicii comunitare din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Radauti
 152. Hotarare nr. 49 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei de Asitenta Sociala din subordinea Consiliului Local Radauti
 153. Hotarare nr. 48 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Radauti, sectoarelor din subordinea primariei, aparatului permanent al Consiliului Local, institutiilor si serviciilor publice subordonate Consiliului Local Radauti
 154. Hotarare nr. 47 privind aprobarea contului de executie la 31.12.2017
 155. Hotarare nr. 46 privind aprobarea contului de executie la 30.09.2017
 156. Hotarare nr. 45 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018
 157. Hotarare nr. 43 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii << Extindere prin supraetajare corpuri A+B+C pentru amenajare sectie pediatrie si reabilitare termica, corpuri A+B+C+D+G, Spitalul Municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian” din Municipiul Radauti >>
 158. Hotarare nr. 42 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I” S.A., a amplasamentului (cladire si teren aferent), a Spitalului Minicipal “Sf. Doctori Cosma si Damina” Radauti si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii << Extindere prin supraetajare corpuri A+B+C pentru amenajare sectie pediatrie si reabilitare termica, corpuri A+B+C+D+G, Spitalul Municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian” din Municipiul Radauti >>
 159. Hotarare nr. 41 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Radauti si al unitatilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Radauti, pentru anul 2018
 160. Hotarare nr. 40 privind aprobarea cotizatiei Municipiului Radauti, jud. Suceava la Asociatia GAL Urban Radauti
 161. Hotarare nr. 34 privind acordarea alocatiei valorice a normei de hrana pentru politistii locali din cadrul Directiei Politiei Locale a Municipiului Radauti
 162. Hotarare nr. 33 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plata prestate de catre Spitalul “Sf. Dr. Cosma si Damian” Radauti
 163. Hotarare nr. 32 privind atribuirea denumirii Caminului pentru persoane Varstnice Radauti
 164. Hotarare nr. 30 privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice pentru anul 2018 la Unitatea Administrativ Teritoriala-Municipiul Radauti
 165. Hotarare nr. 30 privind modificarea statului de functii al Directiei de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al municipiului Radauti, judetul Suceava
 166. Hotarare nr. 29 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei Locale Radauti
 167. Hotarare nr. 28 privind aprobarea organizarii Targului “Martisor 2018”
 168. Hotarare nr. 27 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Modernizare cu asfalt str. Hipodromului, str. Cucului, str. Mihai Pitei, str. Valea Seaca, str. Serpuita, str. Uzinei, str. Caramidariei si str. Tirului, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 169. Hotarare nr. 26 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Amenajari parcari de resedinta, zona Calarasi (tronson Casa de cultura – bloc Bogdan Voda, nr. 10) municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 170. Hotarare nr. 11 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava cu un nr. de 4 parcele de teren arabil
 171. Hotarare nr. 10 privind mentinerea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din municipiul Radauti, din anul scolar curent si ppentru anul scolar 2018-1019
 172. Hotarare nr. 9 privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru o persoana varstnica si a contributiei lunare de intretinere datorate de persoanele varstnice sau de catre sustinatorii legali ai persoanelor varstnice asistate in Caminul pentru Persoane Varstnice Radauti
 173. Hotarare nr. 8 privind aprobarea pentru anul 2018 a planului de actiuni sau lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de munca pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care presteaza actiuni ori lucrari de interes local
 174. Hotarare nr. 7 pentru modificarea Hotararii nr. 222 din 24.11.2016, privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Radauti si o persoana juridica, in vederea derularii activitatii de capturare, transport si predare a cainilor comunitari fara stapan in Municipiul Radauti
 175. Hotarare nr. 6 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie al societatii S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Radauti in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa
 176. Hotarare nr. 4 privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unui numar de 13 spatii in suprafata de 1 mp fiecare, din cladirile aflate in administrarea Spitalului Municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian” Radauti, in vederea amplasarii de automate pentru bauturi calde si cafea
 177. Hotarare nr. 3 privind aprobarea inchirierii unui spatiu in suprafata de 299,3 mp + 2mp din cladirea Spitalului Municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian” Radauti, str. Calea Bucovinei nr. 34A, in vederea desfasurarii activitatii de prestari servicii – analize medicale de laborator
 178. Hotarare nr. 2 privind aprobarea Intelegerii de cooperare intre municipiul Radauti, judetul Suceava din Romania si orasul Stirojinet, Raionul Storojinet, Regiunea Cernauti din Ucraina
 179. Hotarare nr. 1 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2017
Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support