2. Hotarare privind aprobarea Targului ” Martisor 2015 “

3. Hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, jud. Suceava.

4. Hotarare privind nominalizarea cumparatorilor parcelelor de teren proprietate privata a municipiului Radauti, avand destinatia de curti constructii si gradini in extinderea constructiilor proprietate privata

5. Hotarare pentru modificarea si completarea HCL 182/05,12,2011 privind nominalizarea cumparatorilor parcelelor de teren proprietate privata a municipiului Radauti, avand destinatia de curti constructii si gradini in extinderea constructiilor proprietate privata

6. Hotarare privind aprobarea caietului de sarcini pentru vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de 320 mp teren situat in intravilanul Municipiului Radauti, str. N.Balcescu FN, Jud. Suceava.

7. Hotarare privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unui teren in suprafata de 20 mp din domeniul public al Municipiului Radauti, str. Piata Unirii f.nr., pentru realizarea activitatii de comert cu produse alimentare

8. Hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie aflate in proprietatea Municipiului Radauti

9. Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de munca pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, care presteaza actiuni ori lucrari de interes local

10. Hotarare privind aprobarea statului de functii si a componentei Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al municipiului Radauti

11. Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor publice vacante si temporar vacante in cadrul Politiei Locale Radauti

12. Hotarare privind darea in administrare catre Spitalul Municipal Sf. Doctori Cosma si Damian Radauti, a unor bunuri imobile (cladiri si terenuri), identificate conform anexei nr.1 la prezenta hotarare

13. Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al Directiei de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al municipiului Radauti, judetul Suceava

14. Hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii pentru functii publice vacante din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Radauti

15. Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice prestat de catre S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Radauti

16. Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Parcului Zoologic Radauti

17. Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind proiectul “Extindere Scoala Gimnaziala “Mihai Eminescu” – Radauti, cu un corp nou P+2E”.

18. Hotarare privind aprobarea darii in administrare a Gradinitei cu Program Normal Nr. 3 “Sf. Treime”- str. Horia nr. 44 Radauti catre Scoala Generala Nr. 2 Radauti

19. Hotarare privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere incheiate de Casa de Cultura a Municipiului Radauti

20. Hotarare privind modificarea Anexei nr.2 din HCL nr. 150/28.11.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015

21. Hotarare pentru aprobarea completarii HCL.40/30.01.2014 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru terenurile agricole proprietate privata a municipiului Radauti

22. Hotarare privind aprobarea incheierii unui Acord de Parteneriat intre Casa Municipala de Cultura Radauti, Parohia “Pogorarea Duhului Sfant” si Galeria de Arta Radauti, Muzeul Etnografic Samuil si Eugenia Ionet

23. Hotarare privind acordarea de inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale pentru contribuabili persoane fizice si juridice

24. Hotarare pentru completarea H.C.L. nr. 55/ 21.04.2011 privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 36900 mp teren din domeniul privat al Municipiului Radauti

25. Hotarare de modificare si completarea a HCL nr.171/2014, privind trecerea din domeniul public, in domeniul privat, a mijloacelor fixe apartinand demeniului public al Municipiului Radauti in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii

26. Hotarare 26 privind aprobarea studiului de fezabilitate privind lucrarea “contruirea de rigole betonate si podete pe 10 strazi nemodernizate din mun. Radauti, judetul Suceava”

27. Hotarare privind aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate privind lucrarea “sediu club pentru copii si elevi-Radauti”

28. Hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia reabilitare cladire internat+cantina a Colegiului National “Eudoxiu Hurmuzachi” Radauti

29. Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate privind lucrarea “Asigurarea energiei termice la blocurile locuinte sociale din str. 1 Mai nr. 103 prin schimbarea solutiei din CT pe gaz metan in CT pe biomasa”

30. Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate privind lucrarea “Bransament alimentare cu apa si racord canalizare pentru locuinte sociale”

31. Hotarare de modificare a HCL 131/23.08.2012 privind aprobarea cumpararii unui teren de 4.578 mp de catre SC SERVICII COMUNALE S.A. Radauti pentru amenajarea unui depozit temporar de stocare a deseurilor

32. Hotarare privind incheierea unei conventii de parteneriat intre municipiul Radauti si Asociatia “I.S.E.A. Centrul Maria Ward” Radauti

33. Hotarare privind aprobarea infiintarii in cadrul Clubului Sportiv Municipal “Bucovina” Radauti a Sectiei de ciclism

34. Hotarare privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Radauti si al unitatilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Radauti, pentru anul 2015

35. Hotarare privind aprobarea promovarii in grad profesional imediat superior, cu modificarea corespunzatoare a acestor posturi in statul de functii, pentru personalul contractual care a absolvit examenul organizat in data de 27 ianuarie 2015

36. Hotarare privind aprobarea scoaterii din inventarul Primariei Municipiului Radauti, al unui mijloc fix cu numarul inventar 5050, din gestiunea responsabilului Olenici Ana-Angelica (sector parc zoo)

37. Hotarare privind aprobarea planului privind asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2015

38. Hotarare la proiectul pentru abrogarea anexei nr.2 aprobata prin art.1 din HCL nr.8/31.01.2013 pentru modificarea si completarea HCL nr.124/23.08.2012 si HCL nr.40/19.03.2009 privind nominalizarea cumparatorilor parcelelor de teren proprietate privata a municipiului Radauti avand destinatia de curti constructii si gradini in extinderea locuintelor proprietate privata

39. Hotarare privind abrogarea HCL nr. 74/06.06.2014 cu privire la aprobarea calitatii de membru ARIEE, a Studiului de fezabilitate privind activitati de eficientizare a consumurilor energetice din municipiul Radauti, jud. Suceava, precum si aprobarea initierii procedurii de concesiune a acestor lucrari

40. Hotarare privind nominalizarea cumparatorilor parcelelor de teren proprietate privata a municipiului Radauti avand destinatia de curti constructii si gradini in extinderea locuintelor proprietate privata

41. Hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava

42. Hotarare pentru aprobarea completarii anexei nr.2 din HCL.21/2015 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere pentru terenurile agricole proprietate privata a municipiului Radauti

43. Hotarare privind nominalizarea cumparatorilor terenurilor de sub garajele construite cu autorizatie de construire, terenuri apartinand demeniului privat al municipiului Radauti

44. Hotarare privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unui teren in suprafata de 9 mp din domeniul public al Municipiului Radauti, str. Piata Unirii f.nr., pentru realizarea activitatii de fabricare si comercializare a sucurilor de fructe si legume ( coduri CAEN 1032, 4721, 4725, 4781)

45. Hotarare privind premierea elevilor din unitatile de invatamant din municipiul Radauti care au obtinut rezultate deosebite la Olimpiade Nationale, Olimpiada Nationala a Sportului Scolar si Campionate Nationale Scolare Sportive, precum si a profesorilor care i-au pregatit pentru obtinerea acestor performante

46. Hotarare privind premierea elevilor, practicanti de sporturi, care au obtinut rezultate deosebite la Campionatele Nationale

47. Hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava

48. Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) “Construire centru comercial tip LIDL” in str. Stefan cel Mare nr.77+81 municipiul Radauti, judetul Suceava

49. Hotarare pentru acordarea de inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale pentru contribuabili persoane fizice

50. Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al UAT-Municipiul Radauti si modificarea listei obiectivelor de investitii pentru anul 2015

51. Hotarare privind modificarea anexei la HCL nr.200/23.12.2014 de aprobare a Regulamentului de premiere a elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar din UAT Municipiul Radauti, care au obtinut premii si mentiuni la Olimpiade Internationale, Olimpiade Nationale, Olimpiada Nationala a Sportului Scolar si Campionate Nationale Scolare Sportive, precum si a profesorilor care i-au pregatit pentru obtinerea acestor performante

52. Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii anexei care face parte integranta din HCL nr.45/26.02.2015 privind premierea elevilor din unitatile de invatamant din municipiul Radauti care au obtinut rezultate deosebite la Olimpiade Nationale, Olimpiada Nationala a Sportului Scolar si Campionate Nationale Scolare Sportive, precum si a profesorilor care i-au pregatit pentru obtinerea acestor performante

53. Hotarare privind aprobarea participarii Primariei Municipiului Radauti la competitia intre Primarii “Orasul Reciclarii”, editia a III-a

54. Hotarare privind acordarea mandatului de reprezentare d-rei Cimpeanu Alexandra-Adriana – consilier juridic in cadrul Primariei Mun. Radauti sa intocmeasca, sa depuna toate cererile, actiunile, intampinarile, la toate litigiile si la toate instantele de judecata in care Consiliul Local Radauti este parte in vreun proces, in scopul asigurarii apararii Consiliului Local Radauti

55. Hotarare privind schimbarea din functie a viceprimarului Municipiului Radauti

56. Hotarare privind schimbarea din functie a viceprimarului Municipiului Radauti si abrogarea prevederilor art.2 din H.C.L. nr. 100/18.09.2014

57. Hotarare privind alegerea viceprimarului municipiului Radauti

58. Hotarare privind decontarea navetei pentru personalul din unitatile de invatamant din municipiul Radauti

59. Hotarare privind aprobarea concesionarii, prin licitatie publica, a terenului din domeniul privat al municipiului, in suprafata de 273 mp, situat in intravilanul Municipiului Radauti, str. Piata Unirii f.nr., in vederea amenajarii si edificarii unor constructii

60. Hotarare privind trecerea unor imobile din domeniul public al Municipiului Radauti, in domeniul privat al acestuia

61. Hotarare privind nominalizarea cumparaturilor parcelelor de teren proprietate privata a municipiului Radauti avand destinatia de curti constructii si gradini in extinderea locuintelor proprietate privata

62 Hotarare privind preluarea din administrarea S.C. Servicii Comunale S.A. Radauti a terenului aferent rampei de gunoi, predat in cadrul contractului de concesionare nr. 3573 din 23.11.1997 pentru serviciul public “Rampa de gunoi”

63. Hotarare privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Radauti, in domeniul privat al acestuia

64. Hotarare privind suplimentarea cu un numar de 3 posturi de paznici a statului de functii al Cantinei de ajutor social din cadrul Directiei de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local Radauti

65. Hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 150/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015

66. Hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 160/24.09.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor de resedinta aflate pe raza Municipiului Radauti, a listei locurilor de parcare, a pretului de inchiriere precum si a modelului acordului de rezervare

67. Hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava

68. Hotarare pentru acordarea de inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale pentru contribuabili persoane fizice

69. Hotarare privind schimbarea destinatiei si aprobarea inchirierii, fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 15,00 mp situat in Mun.Radauti, str. Piata Unirii f.nr., langa Piata Agroalimentara

70. Hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava

71. Hotarare privind schimbarea destinatiei si aprobarea inchirierii, fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 20 mp situat in municipiul Radauti, str. Piata Unirii nr 67, langa Restaurantul “National”

72. Hotarare privind nominalizarea cumparatorilor terenurilor de sub garajele construite cu autorizatie de construire, terenuri apartinand domeniului privat al mun. Radauti

73. Hotarare privind nominalizarea cumparatorilor terenurilor de sub garajele construite cu autorizatie de construire, terenuri apartinand domeniului privat al mun. Radauti

74. Hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului public local de gestionare a cainilor fara stapan si a Regulamentului de organizare si desfasurare a acestui serviciu la nivelul mun. Radauti

75.Hotarare privind schimbarea destinatiei si aprobarea inchirierii, fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 12,50 mp situat in municipiul Radauti, str. Piata Unirii nr 16, langa Pizzeria “Joy and Joy”

76.Hotarare privind schimbarea destinatiei si aprobarea inchirierii, fara licitatie publica, a terenului in suprafata de 12 mp situat in municipiul Radauti, str. Putnei nr 1, bl. 21, sc. J, langa bar “Aby”

77. Hotarare privind aprobarea Contractului de preluare a datoriei cu privire la contractul de lucrari nr. 145/20.12.2006 ce are ca obiect construirea unui imobil cu destinatia de “Scoala cu clasele I-IV in mun. Radauti”

78. Hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015

79. Hotarare privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor Consiliul local al municipiului Radauti, jud. Suceava

80. Hotarare privind validarea mandatelor consilierilor

81. Hotarare privind reconstituirea Consiliului local

82. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

83. Hotarare privind alegerea viceprimarului municipiului Radauti

84. Hotarare privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

85. Hotarare privind delegarea unui consilier local care va indeplini temporar atributiile viceprimarului la Primaria Radauti Radauti.

86. Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de Administratie ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2015-2016.

87. Hotarare privind numirea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Radauti in Consiliul de Administratie al “Spitalului Sfintii Doctori Cosma si Damian” Radauti din care unul cu studii economice

88. Hotarare privind mandatarea d-lui Negrii Andrei Victor, consilier juridic al Consiliului Local in vederea reprezentarii Consiliului Local al mun. Radauti, in fata instantelor judecatoresti, sa reprezinte, sa intocmeasca si sa depuna toate cererile, actiunile, intampinarile in toate litigiile si la toate instantele de judecata in care Consiliul Local este parte, in scopul apararii Consiliului Local Radauti

89. Hotarare privind aprobarea modificarii statului de functii, ca urmare a promovarii in grad profesional imediat superior, a auditorului public intern din cadrul aparatului propriu de specialitate a primarului municipiului Radauti.

90. Hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al Directiei de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local al mun. Radauti, jud. Suceava.

91. Hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului public local de gestionare a cainilor fara stapan si a Regulamentului de organizare si desfasurare a acestui serviciu la nivelul Municipiului Radauti

92. Hotarare privind aprobarea asocierii Municipiului Radauti cu Asociatia Clubului Sportiv Bucovina Radauti in vederea organizarii Turului Campionatului de fotbal 2015-2016

93. Hotarare privind abrogarea HCL nr.186/18.12.2014 cu privire la aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate în vederea asigurarii energiei termice la blocurile de locuinte sociale din str. 1 Mai nr. 103 prin schimbarea solutiei din centrale termice pe gaz metan în centrala termica pe biomasa precum și abrogarea HCL nr. 29/12.02.2015 privind aprobarea studiului de fezabilitate privind lucrarea „Asigurarea energiei termice la blocurile locuinte sociale din str. 1 Mai nr. 103 prin schimbarea solutiei din CT pe gaz în CT pe biomasa”

94. Hotarare privind abrogarea HCL nr. 77/31.03.2015 privind aprobarea Contractului de preluare a datoriei cu privire la contractul de lucrări nr. 145/20.12.2006 ce are ca obiect construirea unui imobil cu destinația de „Scoala cu cls. I-IV” în Mun. Radauti.

95. Hotarare rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul 4/2015, buget centralizat UAT Radauti, constituirea fondului de rezerva bugetara si utilizarea acestuia, modificarea listei de investitii si modificarea utilizarii excedentului bugetului inregistrat la 31 decembrie 2014 HOT 95

96. Hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 2008/16.02.2010 pentru atribuirea unui spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta catre Asociatia Fostilor Detinuti Politici – Filiala Suceava

97. Hotarare privind aprobarea cresterii salariale pentru personalul angajat al Primariei municipiului Radauti, al Aparatului de lucru al Consiliului Local si al Serviciilor publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al mun. Radauti

98. Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Radauti in Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava, primirea de noi membri in AJAC Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, modificarea Statutului AJAC Suceava conform Hotararii Guvernului nr. 742/2014 si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local Radauti in Adunarea Generala a AJAC Suceava, sa voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri si modificarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei, precum si pentru semnarea Actelor aditionale de modificare a Actului constitutiv si a Statutului ale AJAC Suceava

99. Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Reabilitare strazi in municipiul Radauti, Judetul Suceava”

100. Hotarare privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii “Reabilitare strazi in municipiul Radauti, Judetul Suceava”

101. hotarare privind aprobarea infiintarii a doua linii de garda pentru specialitatea ATI si specialitatea neonatologie in cadrul Spitalului “Sf. Doctori Cosma si Damian” Radauti

102. Hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al mun. Radauti in Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) la SC. Servicii Comunale SA – Radauti

103. Hotarare privind modificarea HCL nr. 95/29.10.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul 4/2015, buget centralizat UAT Radauti, constituirea fondului de rezerva bugetara si utilizarea acestuia, modificarea listei de investitii si modificarea utilizarii excedentului bugetului inregistrat la 31.12.2014 mun. Radauti

104. Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru trim.4/2015. buget centralizat UAT Radauti si modificarea listei de investitii

105. Hotarare privind schimbarea destinatiei terenului in suprafata de 800 mp situat in Piata Unirii din Parcarea Centrala in Patinuar artificial pentru perioada 01.12.2015-28.02.2016 si asigurarea functionalitatii patinuarului

106. Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 2016

107. Hotarare privind aprobarea organizarii Sarbatorilor de iarna in Mun. Radauti

108. Hotarare privind aprobarea scoaterii din inventarul Primariei Mun. Radauti, al unui mijloc fix cu numarul de inventor 1104958, din gestiunea responsabilului Olinici Ana Angela (sector parc zoo)

109. Hotarare privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia pentru aplicarea Legii 15/2003

110. Hotarare privind aprobarea scoaterii din funciune (casarea), mijloacelor fixe din patrimonial Colegiului National Eudoxiu Hurmuzachi din Mun. Radauti

111. Hotarare de modificare si completare a HCL nr. 133/21.10.2014, privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice pentru anul 2015 la Unitatea Administrativ Teritoriala

112. Hotarare privind modificarea si completarea nomenclatorului stradal al Mun. Radauti

113. Hotarare privind completarea domeniului privat al Municipiului Radauti, cu terenul in suprafata de 27,73 mp situat in Municipiul Radauti, str. Bogdan Voda, f.nr.

114. Hotarare privind aprobarea transmiterii fara plata, din patrimoniul Municipiului Radauti in patrimoniul Colegiului Tehnic Radauti, a microbuzului marca Opel Movano

115. Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 54/28.03.2013 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Municipiului Radauti in Comisia Locala de Ordine Publica

116. Hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 98/29.10.2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Rădăuți în Adunarea Generală a Asociației Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, primirea de noi membri în AJAC Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, modificarea Statutului AJAC Suceava conform Hotărârii Guvernului nr. 742/2014 şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local Radauti în Adunarea Generală a AJAC Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri şi modificarea Actului constitutiv și Statutului Asociației, precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv și a Statutului ale AJAC Suceava

117. Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul 4/2015, virari de credite intre capitole bugetare, modificarea listei de investitii buget centralizat UAT Radauti

118. Hotarare privind aprobarea organizarii Targului de iarna 2015 in Municipiul Radauti

119. Hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinatie aflate in proprietatea Municipiului Radauti

120. Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 107/26.11.2015 privind aprobarea organizarii Sarbatorilor de iarna in Municipiul Radauti

121. Hotarare privind acordarea primei de instalare , pentru cinci medici rezidenti din cadrul Spitalului Municipal Sf. Doctori Cosma si Damian Radauti

122. Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producer, transport si distributie a energiei termice prestart de catre SC SERVICII COMUNALE SA Radauti

123. Hotarare privind acordarea de scutire de la plata chiriei pentru locuintele proprietatea municipiului Radauti, persoanelor cu handicap grav si familiilor acestora si persoanelor cu handicap accentuat care sunt chiriase a unor astfel de locuinte

124. Hotarare privind avizarea favorabila a inchirierii unor spatii si terenuri aflate in administrarea Colegiului National Eudoxiu Hurmuzachi Radauti

125. Hotarare privind aprobarea incheierii unui act additional la constractul de inchiriere nr. 17278/23.02.2011 incheiat intre Municipiul Radauti si S.C. Info Group S.R.L. Scheia

126. Hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale

127. Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind intretinerea si circulatia cainilor cu stapan in Municipiul Radauti

128. Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul 4/2015, virari de credite intre capitol bugetare, buget centralizat UAT Radauti si modificarea listei de investitii

129. Hotarare privind desemnarea a trei consilieri locali care sa faca parte din Comisia pentru stabilirea incadrarii terenurilor pe zone in intravilanul municipiului Radauti

130. Hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I” S.A., amplasamentului (cladire si teren aferent), a Spitalului Municipal Radauti “Sf. Doctori Cosma si Damian Radauti” si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii “Extindere prin mansardare copr D+E a Spitalului Municipal Radauti”

131. Hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si statelor de functii pentru Aparatul propriu de specialitate al primarului mun. Radauti, sectoarelor din subordinea Primariei, Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local, Institutiilor si Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local Radauti

132. Hotarare privind modificarea HCL nr. 128/17.12.2015 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul 4/2015, virari de credite intre capitol bugetare, buget centralizat UAT Radauti si modificarea listei de investitii

133. Hotarare de aprobare a delegarii gestiunii serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice produse in sistem centralizat pe perioada determinata catre SC SERVICII COMUNALE SA Radauti, pana la atribuirea contractului de concesiune in conditiile legii

134. Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru trimestrul 4/2015, modificarea listei de investitii, buget centralizat UAT Radauti