sâmbătă, septembrie 30
Shadow

Hotârâri adoptate de Consiliul Local


 Anul 2012 / Anul 2013 / Anul 2014 / Anul 2015  Anul 2016 /
Anul 2017/ Anul 2018 / Anul 2019 / Anul 2020 / Anul 2021 / Anul 2022

Hotărâri adoptate în anul 2023

 1. Hotarare nr. 1 privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție – Detalii de execuție nr. 22-90/2022 din 23.06.2022 și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din proiectul tehnic, pentru obiectivul de investiții:,,Construire locuințe sociale P+1E, 2 ansambluri de clădire (16 apartamente) – CF 54324 (corp 1 + corp 2)” având codul SMIS 151279
 2. Hotarare nr. 2 privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție – Detalii de execuție nr. 23-91/2022 din 23.06.2022 și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din proiectul tehnic, pentru obiectivul de investiții: «Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E- 1 ansamblu de clădire (8 apartamente) – CF 54318 (Corp 3), situat pe str. George Grigorovici f.n., municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»” având codul SMIS 151280
 3. Hotarare nr. 3 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal ̎ Sf. Dr. Cosma şi Damian ̎ Rădăuţi
 4. Hotarare nr. 4 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ̎ Acoperiş terasă la Căminul de Persoane Vârstnice din strada Frâncei, fn din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 5. Hotarare nr. 5 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ̎ Amenajarea zonei centrale a Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava ̎
 6. Hotarare nr. 6 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ̎ Reparaţii exterioare şi interioare Muzeu- Sala Albă şi depozit, din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava ̎
 7. Hotarare nr. 7 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ̎ Amenajare treceri de pietoni în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava ̎
 8. Hotarare nr. 8 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ̎ Reabilitare cu asfalt străzi în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava ̎
 9. Hotarare nr. 9 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ̎ Amenajare teren în vederea înfiinţării unor locuri de parcare la Târgul Obor (partea dreaptă), str. 1 Mai, Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava ̎
 10. Hotarare nr. 10 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ̎ Amenajare loc de joacă pe strada Recoltei in Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava ̎
 11. Hotarare nr. 11 privind darea în administrare a “Bazinului de Înot didactic” și a terenului aferent în suprafața de 3724 mp situate în Rădăuți, str. Stefan cel Mare nr. 72 D județul Suceava aflat în proprietatea publică a municipiului Rădăuți, identificat cadastral cu nr. 52695 în CF nr. 52695 către Clubul Sportiv Municipal Bucovina Rădăuți
 12. Hotarare nr. 12 privind aprobarea Bugetului propriu al Municipiului Rădăuţi şi al unităţilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi, pentru anul 2023
 13. Hotarare nr. 13 privind menţinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Rădăuţi, pentru anul şcolar 2023-2024
 14. Hotarare nr. 14 privind stabilirea duratei contractului de dare în administrare a serviciului de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 17021/22.11.2018, înregistrat la SC Servicii Comunale SA cu nr. 3081/28.11.2018
 15. Hotarare nr. 15 de modificare a HCL nr. 268/27.11.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii, „Construire baza sportivă TIP 1” municipiul Rădăuți, judeţul Suceava
 16. Hotarare nr. 16 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a suprafeţei de 14199 mp teren aflat în domeniul privat al municipiului Rădăuţi identificat cadastral cu nr. 50809 în CF 50809, situat în intravilanul municipiului Rădăuţi, către serviciul public de salubrizare gestionat prin delegare de către SC Servicii Comunale SA potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 2318/03.03.2008
 17. Hotarare nr. 17 privind aprobarea pentru anul 2023 a Planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat și ai Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, care prestează acţiuni ori lucrări de interes local
 18. Hotarare nr. 18 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, pentru anul 2023
 19. Hotarare nr. 19 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări-servicii între Municipiul Rădăuţi şi o persoană juridică în vederea asigurării serviciilor medicale veterinare necesare pentru funcţionarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Rădăuţi
 20. Hotarare nr. 20 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 7 parcele de teren
 21. Hotarare nr. 21 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui număr de 16 imobile terenuri, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava –
 22. Hotarare nr. 22 pentru acordarea de facilităţi fiscale pentru contribuabili persoane fizice şi juridice-
 23. Hotarare nr. 23 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi
 24. Hotarare nr. 24 privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 314 mp teren aflat în domeniul public al municipiului Rădăuţi identificat cadastral cu nr. 57619, situate în intravilanul municipiului Rădăuţi. Strada Ştefan cel Mare f nr., către Parohia ̎ Sfânta Cuvioasă Parascheva ̎ Rădăuţi
 25. Hotarare nr. 25 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 183/25.07.2022 privind aprobarea vânzării directe a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situat în str.Comandor Dan Ghica Cucerca, nr. 100 către Hacman Florin-Romică, beneficiar al dreptului de preemţiune
 26. Hotarare nr. 26 privind aprobarea vânzării directe a imobilului teren în suprafaţă de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi situate în str. Mihai Pitei, nr. 60, către Harasemiuc Marcel şi Guriţă Lăcrămioara, beneficiari ai dreptului de preemţiune
 27. Hotarare nr. 27 privind aprobarea vânzării directe a imobilului teren în suprafaţă de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi situate în str. Habitat nr. 6, către Bodnariuc Dumitru şi Bodnariuc Aliona, beneficiari ai dreptului de preemţiune
 28. Hotarare nr. 28 privind prelungirea duratei de închiriere a unei locuinţe din fondul locativ de stat aflată în administrarea UAT Rădăuţi, situată în municipiul Rădăuţi, str. Grănicerului, nr.10, sc. A, ap. 3, judeţul Suceava
 29. Hotarare nr. 29 privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava, către S.C. Delgaz Grid S.A, în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a 8 imobile situate în str. Ciocârliei, f.nr., municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietatea SC I.M. WOOD SRL
 30. Hotarare nr. 30 privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava, către S.C. Delgaz Grid S.A, în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a 4 imobile situate în str. Horea, f.nr., municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietatea SC ADG Smart Construct SRL
 31. Hotarare nr. 31 privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava, către S.C. Delgaz Grid S.A, în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Albinilor, nr. 2, municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietatea numiţilor Mutrescu Dănuţ Vasile şi Ecaterina
 32. Hotarare nr. 32 privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava, către S.C. Delgaz Grid S.A, în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Anton Pann, nr. 3, municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietatea numiţilor Alexandru Bogdan Ionuţ şi Adriana Ioana-
 33. Hotarare nr. 33 privind aprobarea premierii unor sportivi care au obţinut performanţe sportive la unele competiţii sportive naţionale oficiale
 34. Hotarare nr. 34 privind încetarea de drept înainte de expirare duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Doroşcan Florin Constantin și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Rădăuți
 35. Hotarare nr. 35 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Rădăuţi în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal ̎ Sf. Dr. Cosma şi Damian ̎ Rădăuţi
 36. Hotarare nr. 36 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă neefectuat în anul 2022, de către domnul viceprimar al Municipiului Rădăuţi, Ţarevici Cezar-Ciprian, în anul 2023
 37. Hotarare nr. 37 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă neefectuat în anul 2022, de către domnul primar al Municipiului Rădăuţi, Loghin Bogdan-Andrei, în anul 2023
 38. Hotarare nr. 38 privind aprobarea actualizării devizului general şi al valorilor proiectului «Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E- 1 ansamblu de clădire (8 apartamente) – CF 54318 (Corp 3), situat pe str. George Grigorovici f.n., municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»” având codul SMIS 151280, conform prevederilor OUG 64/09.05.2022
 39. Hotarare nr. 39 privind aprobarea actualizării devizului general şi al valorilor proiectului «Demolare construcţie existentă C1 (Depozit C3) amplasare loc de joacă pentru copii» având codul SMIS 151278, conform prevederilor OUG 64/09.05.2022
 40. Hotarare nr. 40 privind aprobarea actualizării devizului general şi al valorilor proiectului «Modernizare locuinţă socială prin schimbare destinaţie, termoizolaţie, reparare acoperiş, refacere instalaţii interioare sanitare» având codul SMIS 151281, conform prevederilor OUG 64/09.05.2022
 41. Hotarare nr. 41 privind aprobarea actualizării Devizului general și al valorilor Proiectului ,,Construire Centru Comunitar de Resurse” având codul SMIS 151275, conform prevederilor OUG nr. 64/09.05.2022
 42. Hotarare nr. 42 privind aprobarea actualizării Devizului general și al valorilor Proiectului ,,Demolare construcții existente C1, C2 (PAVILION ADMINISTRATIV C1, GHERETĂ SANTINELĂ C5) și construire Grădiniță cu program normal, branșare la utilități”, codul SMIS 151277, conform prevederilor OUG nr. 64/09.05.2022
 43. Hotarare nr. 43 privind aprobarea actualizării Devizului general și al valorilor Proiectului ,,Construire locuințe sociale P+1E, 2 ansambluri de clădire (16 apartamente) – CF 54324 (corp 1 + corp 2)” având codul SMIS 151279, conform prevederilor OUG nr. 64/09.05.2022
 44. Hotarare nr. 44 privind aprobarea actualizării Devizului general și al valorilor Proiectului ,,Proiect cu mai multe acțiuni de investiții privind înființarea mai multor puncte publice cu toalete, dușuri și mașini de spălat în punctele termice 3, 4, 7 și 8”, având codul SMIS 151282, conform prevederilor OUG nr. 64/09.05.2022
 45. Hotarare nr. 45 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii ̎ Execuţie extinderi reţele electrice de iluminat public pe strada Valea Seacă şi strada Stejarilor în Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava ̎
 46. Hotarare nr. 46 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale
 47. Hotarare nr. 47 privind modificarea şi completarea statului de funcţii al Clubului Sportiv Municipal ̎ Bucovina ̎ Rădăuţi
 48. Hotarare nr. 48 de modificare şi completare a HCL nr. 233/29.09.2022 privind aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții :,,Proiect cu mai multe acțiuni de investiții pentru modernizare cu asfalt a străzilor balastate din municipiul Rădăuți: str. Al. Odobescu, str. Zorilor, str. Îmbinată, str. Podurilor, str. Pandurilor, str. Plevnei, str. Gh. Doja, str. Cucului, str. George Coșbuc, str. Vasile Conta, str. Ion Grămadă, str. Mică, județul Suceava”în urma includerii la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții ,,Anghel Saligny”
 49. Hotarare nr. 49 Privind majorarea capitalului social al Societății Comerciale Servicii Comunale S.A. Rădăuți
 50. Hotarare nr. 50 privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție – Detalii de execuție nr. 107/2022 și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din proiectul tehnic, pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare cu asfalt str. Grânelor, str. Ciocârliei, str. Câmpului şi str. C. Brâncoveanu în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava” având codul SMIS 155509
 51. Hotarare nr. 51 privind aprobarea organizării Târgului ,,Mărțișor 2023”
 52. Hotarare nr. 52 De modificare și completare a H.C.L. nr. 233/29.09.2022 privind aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții : ,,Proiect cu mai multe acțiuni de investiții pentru modernizare cu asfalt a străzilor balastate din municipiul Rădăuți: str. Al. Odobescu, str. Zorilor, str. Îmbinată, str. Podurilor, str. Pandurilor, str. Plevnei, str. Gh. Doja, str. Cucului, str. George Coșbuc, str. Vasile Conta, str. Ion Grămadă, str. Mică, județul Suceava” în urma includerii la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții ,,Anghel Saligny”, modificată ș completată prin HCL nr. 48/31.01.2023
 53. Hotarare nr. 53 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Rădăuţi pentru anul 2023 şi modificarea şi completarea listei de investiţii
 54. Hotarare nr. 54 privind aprobarea contului de execuție la 31.12.2022
 55. Hotarare nr. 55 privind aprobarea ,,Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pe teritoriul administrativ al municipiului Rădăuți în anul 2023”
 56. Hotarare nr. 56 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Branșament de alimentare cu apă adăpost câini în municipiul Rădăuți, județul Suceava”
 57. Hotarare nr. 57 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Upgrade la sistemul de Securitate a bunurilor și valorilor la sediul Primăriei Municipiului Rădăuți, din municipiul Rădăuți, județul Suceava”
 58. Hotarare nr. 58 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a imobilului teren situat în str. Tudor Vladimirescu f.nr., identificat cadastral ca parte din: pf 12/2 și pf 41/1 din CF nr. 48218, nr. 32061 (CF vechi nr. 7872 respectiv nr. 8161), declararea bunului ca fiind de uz și interes public local având destinația de parcare și trecerea acestuia din domeniul public al Municipiului Rădăuți
 59. Hotarare nr. 59 privind aprobarea atestării la domeniul privat al Municipiului Rădăuți și dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuți, județul Suceava, identic cu imobilul cu nr. cadastral: 57838 înscris în CF 5838 Rădăuți
 60. Hotarare nr. 60 privind acordul municipiului Rădăuți, în calitate de proprietar al cotei de 7142/10000 din imobilul situat în municipiul Rădăuți, str. Dimitrie Dan f.nr., identic cu imobilul cu nr. cadastral: 31809 înscris în CF 31809 Rădăuți, în vederea dezmembrării terenului
 61. Hotarare nr. 61 privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal ,,Sf Dr. Cosma ș Damian” Rădăuți
 62. Hotarare nr. 62 privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2023 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor construite prin ANL
 63. Hotarare nr. 63 privind acordarea de facilități fiscale pentru contribuabili persoane fizice și juridice
 64. Hotarare nr. 64 privind vânzarea directă a imobilului teren aparținând domeniului privat al Municipiului Rădăuți, situat în strada Mihai Viteazu f.nr. identificat cadastral cu nr. 57857 din CF nr. 57857, în suprafață totală de 10 mp către Boca Alina Iftimia, beneficiar al dreptului de preemțiune
 65. Hotarare nr. 65 privind aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuity de trecere subterană pentru o suprafață de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, județul Suceava, către S.C. Delgaz Grid S.A., în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului ,,Centru de prelucrare, stocare date informatice” situat în str. Calea Cernăuți, nr. 22, municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietatea S.C. ALGO MEDIA SOFT S.R.L.
 66. Hotarare nr. 66 privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlul gratuit către SC ACET SA Suceava, de trecere subterană pe terenul aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava pentru ,,Racord apă și canal” la imobilul locuințe colective (bloc) situat în str. Calea Bucovinei f.nr., municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietate personală a SC Ruth House Com SRL
 67. Hotarare nr. 67 privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlul gratuit către SC Delgaz-Grid SA, de trecere subterană pe terenul aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava pentru branşament electric subteran al imobilului situat în str. Bogdan Vodă, nr. 179, municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietate personală a lui Calance Pavel și Calance Mihaela Cristina
 68. Hotarare nr. 68 privind desemnarea unor consilieri locali în Comisia de analiză, selecție a solicitărilor și de repartizare a locuințelor din fondul locativ administrate de UAT Rădăuți și în Consiliile de Administrație ale unor unități preuniversitare de învățământ din Municipiul Rădăuți
 69. Hotarare nr. 69 pentru modificarea H.C.L. nr. 221/28.10.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate de specialitate pe principalele domenii de activitate, cu modificările și completările ulterioare
 70. Hotarare nr. 70 privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare al municipului Rădăuți” domnului Ciobîcă Mihai-Lucian, doctor în științe medicale
 71. Hotarare nr. 71 privind exercitarea dreptului de preempțiune de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Rădăuți pentru cumpărarea imobilelor teren și construcții situate în strada Calea Cernăuți nr. 47 din municipiul Rădăuți, județul Suceava, regăsite în lista monumentelor istorice clasate în grupa B, cod SV-II-m-B-05612, proprietatea numiților Zvolinschi Sorin Gheorghe și Zvolinschi Rodica Elena având cota de 1/2 și Donisan Bogdan-Sergiu având cota de 1/2
 72. Hotarare nr. 72 privind aprobarea proiectului „Biblioteca – hub digital pentru educație”, care urmează să fie promovat la finanțare în cadrul Investiției I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, Componenta 7 Transformarea digitală, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a cheltuielilor legate de acesta.
 73. Hotarare nr. 73 privind aprobarea participării UAT Municipiul Rădăuți la programul Planul Național de Redresare și Reziliență COMPONENT 15-EDUCAȚIE pentru realizarea obiectivului de investiții ,,DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN MUNICIPIUL RĂDĂUȚI”
 74. Hotarare nr. 74 privind solicitarea trecerii din domeniul public al județului Suceava în domeniul public al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a bunurilor rezultate prin modernizarea zonei de protecție a Mănăstirii Bogdana, în cadrul proiectului ”RO/005-551.05.03.04.01.12 ”Ecologizarea și modernizarea zonelor de protecție a monumentelor istorice din patrimoniul UNESCO și naționale-Mănăstiri Suceava”
 75. Hotarare nr. 75 pentru modificarea H.C.L. nr.221/28.10.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, cu modificările și completările ulterioare
 76. Hotarare nr. 76 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Rădăuți
 77. Hotarare nr. 77 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Rădăuţi pentru anul 2023 şi modificarea şi completarea listei de investiţii
 78. Hotarare nr. 78 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 1.925.000 lei
 79. Hotarare nr. 79 Pentru modificarea art. 6 din HCL nr. 13/2004 privind organizarea și desfășurarea activității de transport în regim de taxi în municipiul Rădăuți
 80. Hotarare nr. 80 privind aprobarea dezmembrării unor terenuri aparținând domeniului public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava, identificate cadastral cu nr. cadastral: 37678 înscris în CF 37678 Rădăuţi respectiv nr. cadastral:57309 înscris în CF 57309 Rădăuți
 81. Hotarare nr. 81 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuţi pentru anul 2023
 82. Hotarare nr. 82 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuți, precum și pentru instituții publice subordonate Consiliului Local Rădăuți
 83. Hotarare nr. 83 privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma și Damian Rădăuți
 84. Hotarare nr. 84 pentru modificarea și completarea HCL nr. 185/18.12.2014 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru terenurile aflate sub garajele construite și amplasate pe proprietate aprivată a municipiului Rădăuți și proprietatea statului român, cu modificările și completările ulterioare
 85. Hotarare nr. 85 privind modificarea unor prevederi ale Contractului de închiriere pentru suprafețele de pășuni aflate în domeniul privat al Municipiului Rădăuți nr. 5865 din 27.04.2016, modificat prin actele adiționale nr. 1/2018 și nr. 2/2021
 86. Hotarare nr. 86 privind modificarea unor prevederi ale Contractului de închiriere nr. 5871 din 27.04.2016 pentru suprafețele de pășuni aflate în domeniul privat al Municipiului Rădăuți, modificat prin actul adițional nr. 1/2018
 87. Hotarare nr. 87 pentru rezilierea contractului de închiriere nr. 1473 din 08.02.2010 încheiat între Municipiul Rădăuți și Organizația ,,Salvați Copiii” Filiala Suceava
 88. Hotarare nr. 88 privind vânzarea directă a imobilului teren aparținând domeniului privat al Municipiului Rădăuți, situat în strada General Iacob Zadik f.nr., identificat cadastral cu nr. 56356 din CF nr. 56356, în suprafață totală de 22 mp către Șmighelschi Vasile și Bodnar Viorica, beneficiari ai dreptului de preemțiune
 89. Hotarare nr. 89 privind prelungirea duratei de închiriere a unei locuințe ANL, situată în municipiul Rădăuți, Calea Bucovinei, nr. 42, bloc B1, ap. 17
 90. Hotarare nr. 90 privind repartizarea în regim de închiriere a cinci (5) locuințe din ansamblul de locuințe ANL din municipiul Rădăuți, județul Suceava
 91. Hotarare nr. 91 privind aprobarea mutării chiriașului Cîrdei Gheorghe din locuința aparținând fondului locativ de stat situată în Rădăuți, strada Piața Unirii nr. 57, jud. Suceava, în locuința aparținând fondului locativ de stat situată în Rădăuți, strada Pictor Grigorescu nr. 3B, județul Suceava, aflată în administrarea UAT Rădăuți
 92. Hotarare nr. 92 privind desemnarea unor consilieri locali în Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Rădăuți și în Consiliile de Administrație ale unor unități preuniversitare de învățământ din Municipiul Rădăuți
 93. Hotarare nr. 93 de modificare și completare a HCL nr. 229/26.11.2020 privind alegerea președinților de ședință a Consiliului Local al municipiului Rădăuți pentru perioada decembrie 2020 – septembrie 2024
 94. Hotarare nr. 94 pentru acordarea de facilitati fiscale pentru contribuabili persoane juridice
 95. Hotarare nr. 95 Privind aprobarea amplasării și funcționării unui parc de distracții în Municipiul Rădăuți
 96. Hotarare nr. 96 Privind aprobarea prelungirii schimbării temporare a destinației Terenului de Sport Municipal 20 situat în str. Ștefan cel Mare, Municipiul Rădăuți pentru menținerea unor containere de locuit în vederea organizării și funcționării Centrului de acomodare pentru cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite/proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
 97. Hotarare nr. 97 Privind aprobarea prelungirii, pe o perioadă de 6 luni, a contractului privind activitatea de iluminat public în Municipiul Rădăuți nr. 3575/13.04.2007 încheiat între Municipiul Rădăuți și SC Servicii Comunale SA Rădăuți
 98. Hotarare nr. 98 privind aprobarea reactualizării indicatorilor economici și al valorilor Proiectului ,,Construire Centru Comunitar de Resurse” având codul SMIS 151275, conform prevederilor OUG nr. 64/09.05.2022, cu rezerva de implementare
 99. Hotarare nr. 99 privind aprobarea reactualizării indicatorilor economici și al valorilor Proiectului ,,Demolare construcții existente C1, C2 (PAVILION ADMINISTRATIV C1, GHERETĂ SANTINELĂ C5) și construire Grădiniță cu program normal, branșare la utilități”, codul SMIS 151277, conform prevederilor OUG nr. 64/09.05.2022, cu rezerva de implementare
 100. Hotarare nr. 100 privind aprobarea reactualizării indicatorilor economici și a valorilor Proiectului ,,Construire locuințe sociale P+1E, 2 ansambluri de clădire (16 apartamente) – CF 54324 (corp 1 + corp 2)” având codul SMIS 151279, conform prevederilor OUG nr. 64/09.05.2022, cu rezerva de implementare
 101. Hotarare nr. 101 privind aprobarea reactualizării indicatorilor economici și al valorilor Proiectului ,,Demolarea construcție existentă C1 (Depozit C3) și amplasare loc de joacă pentru copii” având codul SMIS 151278, conform prevederilor OUG nr. 64/09.05.2022, cu rezerva de implementare
 102. Hotarare nr. 102 privind aprobarea reactualizării indicatorilor economici și al valorilor Proiectului ,,Modernizare locuință socială prin schimbare destinație, termoizolație, reparare acoperiș, refacere instalații interioare sanitare” având codul SMIS 151281, conform prevederilor OUG nr. 64/09.05.2022, cu rezerva de implementare
 103. Hotarare nr. 103 privind aprobarea reactualizării indicatorilor economici și al valorilor Proiectului ,,Construire locuințe sociale regim P+1E un ansamblu de clădiri (8 apartamente) – CF 54318 (Corp 3) situat pe strada George Grigorovici f.nr. Municipiul Rădăuți, județul Suceava” având codul SMIS 151280, conform prevederilor OUG nr. 64/09.05.2022, cu rezerva de implementare
 104. Hotarare nr. 104 privind aprobarea reactualizării indicatorilor economici și al valorilor Proiectului ,,Proiectului cu mai multe acțiuni de investiții privind înființarea mai multor puncte publice cu toalete, dușuri și mașini de spălat în punctele termice 3,4,7 și 8” având codul SMIS 151282, conform prevederilor OUG nr. 64/09.05.2022, cu rezerva de implementare
 105. Hotarare nr. 105 privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție – Detalii de execuție nr. 129/2022 și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din proiectul tehnic, pentru obiectivul de investiții: ,,Proiect cu mai multe acțiuni de investiții pentru modernizare cu asfalt a străzilor balastate din municipiul Rădăuți: str. Al. Odobescu, str. Zorilor, str. Îmbinată, str. Podurilor, str. Pandurilor, str. Plevnei, str. Gh. Doja, str. Cucului, str. George Coșbuc, str. Vasile Conta, str. Ion Grămadă, str. Mică, județul Suceava”
 106. Hotarare nr. 106 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Rădăuţi pentru anul 2023 şi modificarea şi completarea listei de investiţii
 107. Hotarare nr. 107 privind acordarea unei diplome aniversare și a unui premiu, domnului SINDILARIU GEORGE, vetern de război, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani
 108. Hotarare nr. 108 din 27.04.2023 de modificare și completare a HCL nr. 103/14.04.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Înlocuire rețea apă și extindere rețea de canalizare din zona centrală – Piața Unirii, în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 109. Hotarare nr. 109 din 27.04.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ̎ Extindere reţea de apă şi canalizare în zona central, Piaţă Agroalimentară şi punctul termic 11, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava ̎
 110. Hotarare nr. 110 din 27.04.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici – FAZA DALI – pentru obiectivul de investiţii ̎ Eficientizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava ̎ în cadrul programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public
 111. Hotarare nr. 111 din 27.04.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru ,,Întocmire PUZ pentru construire 3 blocuri P+7E cu spațiu comercial la parter bloc 1, branșamente utilități, situate în str. Calea Bucovinei f.nr.”, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 112. Hotarare nr. 112 din 27.04.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru ,,Elaborare PUZ în vederea construirii imobil D+P+7E-8E” situat pe strada Calea Bucovinei f.nr., municipiul Rădăuți, județul Suceava ̎
 113. Hotarare nr. 113 din 27.04.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru ,,Întocmire PUZ pentru schimbarea destinației și regimul de înălțime din locuințe unifamiliale tip P+1E în locuințe colective P+2E și branșamente utilități situat în str. Iraclie Porumbescu nr. 35”, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 114. Hotarare nr. 114 din 27.04.2023 pentru aprobarea Regulmentului privind autorizarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza Municipiului Rădăuţi-
 115. Hotarare nr. 115 din 27.04.2023 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 5 parcele de teren
 116. Hotarare nr. 116 din 27.04.2023 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 13 parcele de teren
 117. Hotarare nr. 117 din 27.04.2023 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 7 parcele de teren
 118. Hotarare nr. 118 din 27.04.2023 privind aprobarea concesionării terenului în suprafaţă de 6 mp, situate în intravilanul municipiului Rădăuţi, str. Calea Bucovinei nr. 37A, către Cvasniuc Liliana, fară licitaţie publică, în vederea construirii unei scări de acces la cabinetul medical
 119. Hotarare nr. 119 din 27.04.2023 pentru rezilierea contractului de închiriere nr. 5794 din 27.03.2020 încheiat între Municipiul Rădăuţi şi Lazăr I. Gabriala – Cabinet Medical Individual
 120. Hotarare nr. 120 din 27.04.2023 privind acordarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit de trecere subterană, către S.C. DelgazGrid S.A, pentru o suprafață de 3500 mp aparținând domeniului public al municipiul Rădăuți, în vederea executării lucrărilor de modernizare, reabilitare şi îmbunătăţire nivel tensiune, în reţele de JT din gestiunea Del Gaz Grid et. 1, PTM 27 municipiul Rădăuți, județul Suceava
 121. Hotarare nr. 121 din 27.04.2023 privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit către SC Delgaz-Grid SA, de trecere subterană pe terenul aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava pentru branşament electric subteran al imobilului situat în str. Grigore Alexandrescu, f.nr., municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietate personală a lui Buruiană Andrei Emil și Buruiană Cristina Erica
 122. Hotarare nr. 122 din 27.04.2023 privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit către SC Delgaz-Grid SA, de trecere subterană pe terenul aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava pentru branşament electric subteran al imobilului situat în str. Calea Bucovinei f.nr., municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietate personală a S.C. RUTH HOUSE COM S.R.L.
 123. Hotarare nr. 123 din 27.04.2023 privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, sectoarelor subordonate şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Rădăuţi
 124. Hotarare nr. 124 din 27.04.2023 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuţi, precum şi pentru instituţii publice subordonate Consiliului Local Rădăuţi
 125. Hotarare nr. 125 din 27.04.2023 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul Municipal ̎ Sf Dr. Cosma şi Damian ̎ Rădăuţi
 126. Hotarare nr. 126 din 27.04.2023 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 90 din 30.03.2023 privind repartizarea în regim de închiriere a cinci (5) locuințe din ansamblul de locuințe ANL din municipiul Rădăuți, județul Suceava
 127. Hotarare nr. 127 din 27.04.2023 privind aprobarea acordării unui stimulent financiar pentru medici din cadrul Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian
 128. Hotarare nr. 128 din 27.04.2023 privind desemnarea unui consilier local, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi în vederea participării la Programul ̎ Construim Europa împreună cu autorităţile locale ̎
 129. Hotarare nr. 129 din 27.04.2023 privind aprobarea organizării evenimentelor ̎ Cupa Naţională de Trial – Bike ̎ şi ̎ Micul Trialist ̎ în Municipiul Rădăuţi
 130. Hotarare nr. 130 din 27.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Sistem supraveghere video la Târgul Obor in Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 131. Hotarare nr. 131 din 27.04.2023 privind aprobarea Devizului general actualizat ca urmare a derularii lucrarilor pentru obiectivul de investiţii “Continuare de lucrări de realizare şi dotare începute în baza autorizaţiei de construire nr. 328/2007 pentru obiectivul Şcoala Generală cu clasele I-IV şi Sala de sport situată în Municipiul Rădăuţi, str. Oborului, nr. 14A, jud. Suceava
 132. Hotarare nr. 132  din 31.05.2023 privind schimbarea destinației din zonă pietonală, a tronsonului din str. Piața Unirii identificat cadastral sub nr. 49618 înscris în CF nr. 49618 în suprafață de 1287 mp și a unei părți din trotuarul aferent Parcului Central nr. II, în stradă destinată circulației vehiculelor și stabilirea unor sensuri de circulație pe tronsoanele din strada Piața Unirii
 133. Hotarare nr. 133 din 31.05.2023 privind aprobarea contului de execuție la 31.03.2023
 134. Hotarare nr. 134 din 31.05.2023 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.925.000 lei
 135. Hotarare nr. 135 din 31.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare instalație iluminat public Parc Zoo municipiul Rădăuți, județul Suceava”
 136. Hotarare nr. 136 din 31.05.2023 privind exploatarea cantității de 20,32 mc volum brut masă lemnoasă, în regie proprie
 137. Hotarare nr. 137 din 31.05.2023 privind aprobarea încheierii protocoalelor între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Municipiul Rădăuți pentru implementarea proiectului ,,HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, COD MYSMIS 130963
 138. Hotarare nr. 138 din 31.05.2023 privind modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 241/07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Rădăuți, județul Suceava” în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, Componenta C3 – managementul deșeurilor, Investiția I.1, Subinvestiția I.1.B, Construire de insule cologice digitalizate din Planul Național de Rederesare și Reziliență (PNRR)
 139. Hotarare nr. 139 din 31.05.2023 privind declararea bunurilor imobile rezultate prin modernizarea zonei de protecție a Mănăstirii Bogdana, în cadrul proiectului ,,RO/005-551.05.03.04.01.12” Ecologizarea și modernizarea zonelor de protecție a monumentelor istorice din patrimoniul UNESCO și național – Mănăstiri Suceava” preluate de la Consiliul Județean Suceava, ca bunuri de uz și de interes public local
 140. Hotarare nr. 140 din 31.05.2023 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuți
 141. Hotarare nr. 141 din 31.05.2023 privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma și Damian Rădăuți
 142. Hotarare nr. 142 din 31.05.2023 privind acordarea ,,Diplomei de Aur” și a unui premiu cuplurilor din Municipiul Rădăuți care au împlinit/împlinesc cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2023
 143. Hotarare nr. 143 din 31.05.2023 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea Taberei de pictură ,,Traian Postolache”
 144. Hotarare nr. 144 din 31.05.2023 privind aprobarea organizării evenimentului ,,Caravana Națională Siguranța Auto Copii” în Municipiul Rădăuți
 145. Hotarare nr. 145 din 31.05.2023 privind aprobarea Programului privind acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2023 din bugetul propriu al Municipiului Rădăuți, pentru activități nonprofit de interes local
 146. Hotarare nr. 146 din 31.05.2023 privind închirierea prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, a unui teren în suprafață de 4 mp aflat în domeniul public al Municipiului Rădăuți, situat în Municipiul Rădăuți, str. Piața Unirii f.nr.
 147. Hotarare nr. 147 din 31.05.2023 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Rădăuți, în suprafață de 1.018 mp, situat în Municipiul Rădăuți, str. Papetăriei f.nr., identic cu parcela cu nr. cadastral 57954
 148. Hotarare nr. 148 din 31.05.2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui număr de 22 imobile terenuri, aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava
 149. Hotarare nr. 149 din 31.05.2023 privind aprobarea alipirii a 9 parcele de teren situate în municipiul Rădăuți, str. Habitat, f.nr. identice cuimobilele cu nr. Cadastrale: 51621; 51623; 51768; 51773; 51775; 51779; 51781; 51791; 56360
 150. Hotarare nr. 150 din 31.05.2023 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de adminstrație al societății S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă
 151. Hotarare nr. 151 din 31.05.2023 privind aprobarea închirierii camerei nr. 11 din imobilul situat în Municipiul Rădăuți str. Piața Unirii nr. 67 – etaj, către Partidul S.O.S. România
 152. Hotarare nr. 152 din 31.05.2023 privind completarea listei solicitanților, persoane fizice, eligibili pentru obținerea atestatului/autorizației de administrator de condominii din municipiul Rădăuți aprobată prin HCL nr. 293/23.12.2019 completată prin HCL nr. 16/30.01.2020 și HCL nr. 113/27.05.2021
 153. Hotarare nr. 153 din 31.05.2023 privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2023 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor pentru tineri destinate în mod exclusiv specialiștilor din învățământ sau sănătate, în limita fondului disponibil de locuințe ANL și repartizarea a două locuințe ANL situate în str. Calea Bucovinei nr. 34A, sc. B, ap. 10 respectiv str. Calea Bucovinei nr. 34A, sc. A, ap. 6 din municipiul Rădăuți
 154. Hotarare nr. 154 din 31.05.2023 pentru modificarea și completarea HCL nr. 34/19.02.2018 privind acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale a Municipiului Rădăuți
 155. Hotarare nr. 155 din 31.05.2023 privind aprobarea concesionării terenului în suprafață de 126 mp, situat în intravilanul Municipiului Rădăuți, str. Gării f.nr., către Firma Vatră S.R.L., fără licitație publică, în vederea extinderii construcției existente
 156. Hotarare nr. 156 din 31.05.2023 privind încetarea contractelor de concesiune nr. 16/7747 din 19.11.2002, cu modificările și completările ulterioare și a contractului de concesiune f.nr./08.06.1993, cu modificările și completările ulterioare prin renunțarea concesionarului și aprobarea vânzării directe a imobilelor-terenuri aparținând domeniului privat al UAT Municipiul Rădăuți situate în strada Calea Bucovinei f.nr., identificate cadastral cu nr. 34128-CF 34128, 34130-CF 34130, 34127-CF 34127 a UAT Rădăuți către Țibu Lecremioara beneficiar al dreptului de preemțiune
 157. Hotarare nr. 157 din 31.05.2023 privind încetarea contractului de concesiune nr. 17519/30.04.2013, cu modificările și completările ulterioare și aprobarea vânzării directe a imobilului-teren aparținând domeniului privat al Municipiului Rădăuți, în suprafață de 24 mp, situat în str. Petru Rareș f.nr. și identificat cadastral cu nr. 58202 către Clipa Dorin și Clipa Larisa Marinela, constructori de bună credință, beneficiari ai dreptului de preemțiune
 158. Hotarare nr. 158 din 31.05.2023 privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit către S.C. NORD GAZ S.R.L. Rădăuți, de trecere subterană pe terenul aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava pentru extindere conductă distribuție și racord gaze naturale la imobilul situat în str. Tudor Vladimirescu, nr. 4A, municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietate personală a lui Gherman Ioan
 159. Hotarare nr. 159 din 31.05.2023 privind acordarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit de trecere subternaă, către SC DelgazGrid SA, pentru o suprafață de 11 mp, respectiv 4467 mp aparținând domeniului public al municipiului Rădăuți, în vederea executării lucrărilor proiectului ,,Modernizare, reabilitare și îmbunătățire nivel tensiune, în rețelele de JT din gestiunea SC DelgazGrid SA et. 1, PTA 36 Rădăuți, județul Suceava
 160. Hotarare nr. 160 din 31.05.2023 privind conferirea titlului de ,,Cetățean de Onoare al municipiului Rădăuți” domnului Alexandru-Ionuț LUCHIAN, doctor în științe medicale
 161. Hotarare nr. 161 din 31.05.2023 privind acordarea unei diplome și a unui premiu domnului CURELARIU CONSTANTIN cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani
 162. Hotarare nr. 162 din 31.05.2023 privind aprobarea premierii unor sportivi care au obținut performanțe deosebite la Campionatul European de Qwan Ki Do ediția XII-a desfășurat în Germania în perioada 14-16 aprilie 2023, la Campionatul Național de Qwan Ki Juniori I, Seniori și Veterani desfășurat la Sala Sporturilor din Roman în perioada 13-14 mai 2023 și la Campionatul Național de Qwan Ki Do-Song Luyen, Copii și Juniori II desfășurat la Sala Sporturilor din Bacău în perioada 6-7 mai 2023
 163. Hotarare nr. 163 din 31.05.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2023 și modificarea și completarea listelor de investiții
 164. Hotarare nr. 164 din 31.05.2023 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 46/31.01.2023 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni mltianuale
 165. Hotarare nr. 165 din 31.05.2023 privind aprobarea reactualizării indicatorilor economici și a valorilor Proiectului ,,Demolare construcție existentă C1 (Depozit C3) și amplasare loc de joacă pentru copii”, COD SMIS 151278, conform prevederilor OUG nr. 64/09.05.2022, cu rezerva de implementare
 166. Hotarare nr. 166 din 31.05.2023 privind aprobarea reactualizării indicatorilor economici și a valorilor Proiectului ,,Construire Centru Comunitar de Resurse” având codul SMIS 151275, conform prevederilor OUG nr. 64/09.05.2022, cu rezerva de implementare
 167. Hotarare nr. 167 din 22.06.2023 privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, precum și împuternicirea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava să semneze, în numele și pe seama membrilor Asociației, Actul adițional de modificare și completare a Statutului Asociației prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre
 168. Hotarare nr. 168 din 22.06.2023 privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în județul Suceava
 169. Hotarare nr. 169 din 22.06.2023 privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție – Detalii de execuție nr. 15-117/2023 din 24.04.2023 și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din proiectul tehnic, pentru obiectivul de investiții: «Achiziţionare containere de locuit pentru locuinţe sociale pe str. Ştefan cel Mare, nr. 53, mun. Rădăuţi, jud. Suceava” având codul SMIS 155508
 170. Hotarare nr. 170 din 27.06.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2023 și modificarea și completarea listei de investiții
 171. Hotarare nr. 171 din 27.06.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare parcări de reşedinţă în zona str. Călăraşi- str. Bogdan Vodă din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 172. Hotarare nr. 172 din 27.06.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniu privat al Municipiului Rădăuţi în favoarea proprietarilor de construcţii amplasate pe aceste terenuri
 173. Hotarare nr. 173 din 27.06.2023privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a suprafeţei de 262 mp teren având categoria de folosinţă curţi construcţii aflat în domeniul public al Municipiului Rădăuţi identificat cadastral cu nr. 58099 situat în intravilanul Municipiului Rădăuţi, strada Calea Bucovinei fn, către Asociaţia Ruşilor Lipoveni din România-filiala Rădăuţi
 174. Hotarare nr. 174 din 27.06.2023 privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma și Damian Rădăuți ̎
 175. Hotarare nr. 175 din 27.06.2023 privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlul gratuit către SC ACET SA Suceava, de trecere subterană pe terenul aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava pentru ̎ Extindere branşament apă şi eextindere canalizare pentru locuinţa tip dúplex P+1E ̎, imobil Situat în Strada Nouă nr.4, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 176. Hotarare nr. 176 din 27.06.2023 privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlul gratuit către SC ACET SA Suceava, de trecere subterană pe terenul aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava pentru branşament alimentare cu apă şi racord canalizare a imobilului-bloc de locuinţe colective P+4E situat în str. Călăraşi, nr.7, municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietate personală a SC ADROID IMOBILIARE SRL, prin domnul Boca Valentin
 177. Hotarare nr. 177 din 27.06.2023 privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava, către S.C. Delgaz Grid S.A, în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului ̎ Magazin General ̎ situat în str. Piaţa Unirii, nr.5, municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietatea SC PIGAL COM SRL .
 178. Hotarare nr. 178 din 27.06.2023 privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava, către S.C. Delgaz Grid S.A, pentru racord electric subteran ai imobilului situat în str. Piaţa Unirii, nr.5, municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietatea SC PIGAL COM SRL
 179. Hotarare nr. 179 din 27.06.2023 privind repartizarea în regim de închiriere a locuinţei ANL situată în strada Calea Bucovinei, nr. 42, bl. A1, ap. 3, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 180. Hotarare nr. 180 din 10.07.2023pentru modificarea şi completarea HCL 170 din 27.06.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2023 și modificarea și completarea listei de investiții
 181. Hotarare nr. 181 din 10.07.2023 pentru aprobarea achiziţionării imobilului – clădire, identificat cu nr. cad. 57836 –C7 din CF nr. 57836-C7 Rădăuţi, situate în Municipiul Rădăuţi, strada Calea Cernăuţi nr. 110, judeţul Suceava, în vederea asigurării condiţiilor de desfăşurare a activităţii serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân
 182. Hotarare nr. 182 din 10.07.2023 privind neexercitarea dreptului de preempțiune de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Rădăuți pentru cumpărarea imobilelor teren și construcții situate în strada Calea Cernăuți nr. 47 din municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietatea numiților Zvolinschi Sorin Gheorghe și Zvolinschi Rodica Elena având cota de 1/2 și Donisan Bogdan-Sergiu având cota de 1/2, având în vedere prețul de 210.000 euro solicitat prin înștiințarea privind intenția de vânzare înregistrată sub nr. 37274/08.05.2023
 183. Hotarare nr. 183 din 27.07.2023 privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Municipiul Rădăuți, județul Suceava – pe perioada 2021-2027
 184. Hotarare nr. 184 din 27.07.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Rădăuți.
 185. Hotarare nr. 185 din 27.07.2023 privind aprobarea ,,Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe anul 2023 în municipiul Rădăuți, județul Suceava”
 186. Hotarare nr. 186 din 27.07.2023 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuţi, începând luna iulie 2023
 187. Hotarare nr. 187 din 27.07.2023 privind aprobarea organizării evenimentelor ,,Cupa Națională de Trial – Bike” și ,,Micul trialist”, ediția a IV-a, în Municipiul Rădăuți
 188. Hotarare nr. 188 din 27.07.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2023 și modificarea listei de investiții – Proiecte cu finanțare externă
 189. Hotarare nr. 189 din 27.07.2023 privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuți, județul Suceava, identic cu imobilul cu nr. cadastral : 57662 înscris în CF 57662 Rădăuți
 190. Hotarare nr. 190 din 27.07.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Rădăuți în domeniul privat al Municipiului Rădăuți a imobilelor construcții Anexa C2 în suprafață de 62 mp și Anexa C3 în suprafață de 17 mp din strada Spitalului nr. 9, municipiul Rădăuți, județul Suceava, date în administrare Serviciului de Ambulanță Județean Suceava – substația Rădăuți, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, ca urmare a dezafectării de la utilitatea publică
 191. Hotarare nr. 191 din 27.07.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reamenajare sală de clasă în corpul B (proiect+execuție) la Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir” din municipiul Rădăuți, județul Suceava”
 192. Hotarare nr. 192 din 27.07.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparație capitală a bateriilor de preîncălzire a aerului aferente CAF-urilor din dotarea Centralei de Cogenerare din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 193. Hotarare nr. 193 din 27.07.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Schimbare instalaţie încălzire, achiziţia şi montarea unei centrale termice la Grădiniţa cu Program Prelungit Prichindelul din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 194. Hotarare nr. 194 din 27.07.2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 13 parcele de teren
 195. Hotarare nr. 195 din 27.07.2023 privind modificarea statului de funcții pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rădăuți, precum și al serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Rădăuți
 196. Hotarare nr. 196 din 27.07.2023 privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 10 din 15.02.2001 încheiat între Primăria Municipiului Rădăuți și Melen Vasile
 197. Hotarare nr. 197 din 27.07.2023 privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 1 din 01.08.1998 încheiat între Primăria Municipiului Rădăuți și Mechno Ștefan
 198. Hotarare nr. 198 din 27.07.2023 privind aprobarea schimbului de locuință ANL familiei d-nei SANDI ANA-MARIA GEORGIANA de la garsoniera situată în strada Gării nr. 4, sc. A, ap. 7 la apartamentul din strada Calea Bucovinei nr. 42, bl. B1, ap. 9 Rădăuți
 199. Hotarare nr. 199 din 27.07.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Achiziția unei centrale termice + proiect la Grădiniţa cu Program Prelungit Pinochio și Grădiniţa cu Program Normal Arlechino din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 200. Hotarare nr. 200 din 27.07.2023 privind aprobarea reactualizării valorilor Proiectului ,,Achiziţionare containere de locuit pentru locuinţe sociale pe str. Ştefan cel Mare, nr. 53, mun. Rădăuţi, jud. Suceava” având codul SMIS 155508, conform prevederilor OUG nr. 64/09.05.2022, cu rezerva de implementare
 201. Hotarare nr. 201 din 16.08.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere Reţea Canalizare pe strada Grânelor şi strada Ciocârliei în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 202. Hotarare nr. 202 din 16.08.2023 De modificare şi completare a HCL nr. 10/31.01.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare loc de joacă pe strada Recoltei în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 203. Hotarare nr. 203 din 16.08.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construite împrejmuire parc din zona Mihai Viteazul – Cartier Hipodrom în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 204. Hotarare nr. 204 din 16.08.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2023 și modificarea și completarea listelor de investiții
 205. Hotarare nr. 205 din 16.08.2023 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 46/31.01.2023 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale, modificată prin HCL nr. 164/31.05.2023
 206. Hotarare nr. 206 din 23.08.2023 privind stabilirea zilelor de 24, 25 şi 26 august 2023 ca zile de doliu în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 207. Hotarare nr. 207 din 30 august 2023 privind aprobarea contul de execuţie la 30.06.2023
 208. Hotarare nr. 208 din 30.08.2023privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ca urmare a derularii lucrarilor începute în baza autorizaţiei de construire nr. 356/2022 pentru obiectivul de investiţii “Modernizare locuinţă prin schimbare destinaţie, termoizolaţie, reparare acoperiş, refacere instalaţii interioare sanitare mun. Rădăuţi, str. Salcîmilor, nr. 3, judeţul Suceava” având codul SMIS 151281”
 209. Hotarare nr. 209 din 30.08.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuți, județul Suceava
 210. Hotarare nr. 210 din 30.08.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuți, județul Suceava
 211. Hotarare nr. 211 din 30.08.2023 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice – FAZA SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Amenajarea zonei centrale a Municipiului Rădăuți, judeţul Suceava»
 212. Hotarare nr. 212 din 30.08.2023 privind atestarea apatenenței la domeniul privat al muncipiului Rădăuți, județul Suceava, a 18 parcele de teren
 213. Hotarare nr. 213 din 30.08.2023 privind aprobarea dezmembrării terenului situate în strada Calea Bucovinei, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, identic cu imobilul cu nr. cadastral: 57031 înscris în CF 57031 Rădăuţi
 214. Hotarare nr. 214 din 30.08.2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui număr de 24 imobile terenuri, aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava
 215. Hotarare nr. 215 din 30.08.2023 privind aprobarea vânzării prin licitație a construcțiilor anexe, C2 în suprafață de 21 mp identificată cadastral cu nr. 51300-C2 și C3 în suprafață de 20 mp identificată cadastral cu nr. 5300-C3, situate în strada Vadu Topliței nr. 11, aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava
 216. Hotarare nr. 216 din 30.08.2023 privind aprobarea vânzării directe a imobilui aparţinând domeniului privat al Municipiului Rădăuți, situate în str. George Grigorovici nr. 21 identificat cadastral cu nr. 35535, în suprafaţă totală de 300mp către Ilica Ştefan, beneficiar al dreptului de preemțiune
 217. Hotarare nr. 217 din 30.08.2023 privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal ,, Sf. Dr. Cosma și Damian” Rădăuți
 218. Hotarare nr. 218 din 30.08.2023 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT muncipiul Rădăuți, județul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (A.J.A.C Suceava), să voteze pentru aprobarea retragerii din A.J.A.C Suceava, a membrilor asociați care au adoptat hotărâri de retragere din Asociațieși din Contractul de delegare, aprobarea Actului adițional de modificare și completare a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, aprobarea modificării contractului de delegare prin încheierea Actelor adiționale nr. 7 și nr. 8 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și acordarea mandatului special Președintelui Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în numele și pe seama UAT municipiul Rădăuți Actul adiţional de modificare și completare a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare și Actele adiționale la contractul de delegare
 219. Hotarare nr. 219 din 30.08.2023 privind aprobarea premierii unor sportive care au obţinut performanţe deosebite la Campionatul European de Lupte Greco-Romane U17 – Tirana (Albania) şi Campionatul European de Lupte Greco-Romane U15 – Kaposvar (Ungaria)
 220. Hotarare nr. 220 din 30.08.2023 privind aprobarea incheierii actului adiţional nr. 2 la contractul de împrumut de folosinţă nr. 10795/24.07.2018 încheiat cu Asociaţia ̎ Gal Urban Rădăuţi ̎
 221. Hotarare nr. 221 din 30.08.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2023 și modificarea și completarea listei Obiectivelor de investiții – an 2023 ̎ Proiecte cu Finanţare Externă (POR- FEDR, Anghel Saligny, PNDL, PNRR, AFM, POCU)
 222. Hotărâre nr. 222 din 08.09.2023 e privind aprobarea și acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC SERVICII COMUNALE SA, aferente perioadei 2022-2023.
 223. Hotărâre nr. 223 din 08.09.2023 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 46/31.01.2023 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni mltianuale, modificate prin HCL nr. 164/31.05.2023 şi prin HCL nr. 205/16.08.2023.
 224. Hotărâre nr. 224 din 08.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2023 și modificarea și completarea Listei obiectivelor de investiții buget local – an 2023.
 225. Hotărâre nr. 225 din 08.09.2023 privind modificarea statului de funcţii pentru instituţiile şi serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Rădăuţi.

Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support