duminică, octombrie 17
Shadow

Hotârâri adoptate de Consiliul Local


 Anul 2012 / Anul 2013 / Anul 2014 / Anul 2015  Anul 2016 /
Anul 2017/ Anul 2018 / Anul 2019 / Anul 2020

Hotărâri adoptate în anul 2021

 1. Hotarare nr. 1 privind prelungirea valabilității termenului documentației de urbanism ,, Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Rădăuți și Regulamentul Local de Urbanism de aplicare a acestuia” până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism tip P.U.G., dar nu mai mult de 10 ani
 2. Hotarare nr. 2 privind aprobarea proiectului ,,Înființare centru rezidențial multifuncțional de zi pentru copii, adolescenți și tineri cu dizabilități CES LAURA. CASA SPERANȚEI RĂDĂUȚI”, proiect derulat în cadrul Programul ,,Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, Apelul deschis de propuneri de proiecte nr. 1 ,,Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”
 3. Hotarare nr. 3 privind aprobarea parteneriatului între UAT – Municipiul Rădăuți și Asociația Schitul Laura-Lavrenție în vederea implementării proiectului ,,Înființare centru rezidențial multifuncțional de zi pentru copii, adolescenți și tineri cu dizabilități CES LAURA. CASA SPERANȚEI RĂDĂUȚI”, proiect derulat în cadrul Programul ,,Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, Apelul deschis de propuneri de proiecte nr. 1 ,,Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”
 4. Hotarare nr. 4 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 264/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
 5. Hotarare  nr. 5 modificarea și completarea Anexei nr. 1 – Procedura de acordare a facilităților fiscale pentru persoanele fizice și juridice care înregistrează obligații de plată către bugetul local al Municipiului Rădăuți, la H.C.L. nr. 93/27.05.2020 privind acordarea unor facilități fiscale
 6. Hotarare nr. 6 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul Municipal ,,Sf. Dr. Cosma și Damian” Rădăuți pentru anul 2021
 7. Hotarare nr. 7 privind menținerea rețelei școlare a unităților preuniversitar de stat și particular din municipiul Rădăuți, pentru anul școlar 2021-2022
 8. Hotarare nr. 8 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Muzeului Etnografic ,,Samuil și Eugenia Ioneț” Rădăuți, județul Suceava
 9. Hotarare nr. 9 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Bibliotecii Municipale ,,Tudor Flondor” Rădăuți, județul Suceava
 10. Hotarare nr. 10 privind aprobarea transferului activității sectorului Piața-Obor din bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii pe bugetul local
 11. Hotarare nr. 11 privind aprobarea pentru anul 2021 a Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind minim garantat și ai Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, care prestează acțiuni ori lucrări de interes local
 12. Hotarare nr. 12 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, pentru anul 2021
 13. Hotarare nr. 13 privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Rădăuți în vederea transformării unor funcții publice de execuție ca urmare a susținerii examenului de promovare în grad profesional de către 2 funcționari publici
 14. Hotarare nr. 14 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuți, în vederea transformării unei funcții publice de execuție ca urmare a finalizării perioadei de stagiu, de către un funcționar public din cadrul Direcției Poliției Locale
 15. Hotarare nr. 15 privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, din municipiul Rădăuți
 16. Hotarare nr. 17 pentru aprobarea realizării unui audit extern la S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți
 17. Hotarare nr. 23 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice, prestate de către S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți, începând cu 01.01.2021
 18. Hotarare nr. 25 privind modificarea si completarea HCL nr. 207/24.11.2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Modernizare strazi balastate in mun. Radauti”
 19. Hotarare nr. 27 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între UAT Municipiul Rădăuţi şi Asociaţia ̎ ALI pentru animale ̎
 20. Hotarare nr. 28 privind aprobarea Regulamentului de evaluare anuală a activităţii managerului Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi
 21. Hotarare nr. 29 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi
 22. Hotarare nr. 30 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 3 parcele de teren înscrise în cărţile funciare nr-le 51818, 51816 şi 51812 şi acordul în vederea construirii unui Centru Social Regional de Dezvoltare Comunitară pentru Familiile Defavorizate din zona municipiului Rădăuţi
 23. Hotarare nr. 31 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava a terenului păşune in suprafaţa de 17500mp, situat in extravilanul municipiului Radauti, tarla T7 A 76
 24. Hotarare nr. 37 privind aprobarea pentru anul 2019, a cotei corespuzătoare pierderilor de apă justificate de starea tehnică a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare din cadrul UAT Municipiul Rădăuţi, judeţul SuceavaBilantul apei ACET Suceava 06.10.2020 cu semnaturi
 25. Hotarare nr. 39 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 3/22.01.2021 privind aprobarea parteneriatului între UAT-Municipiul Rădăuți și Asociația Schitul Laura-Lavrenție în vederea implementării proiectului “Înființare centru rezidențial multifunctional de zi pentru copii, adolescenți și tineri cu dezabilități CES LAURA. CASA SPERANȚEI RĂDĂUȚI”, proiect derulat în cadrul Programul ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, Apelul deschis de propuneri de proiecte nr. 1 ”Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”
 26. Hotarare nr. 40 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 264/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor local pentru anul 2021
 27. Hotarare nr. 41 pentru aprobarea eşalonării la plată a debitului restant al UAT Rădăuţi către S.C. ACET S.A. SUCEAVA
 28. Hotarare nr. 42 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Piețelor agroalimentare și Pieței Obor din municipiul Rădăuți, județul Suceava
 29. Hotarare nr. 43 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare acordate personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Municipal ,,Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți
 30. Hotarare nr. 44 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava a cotei de 567/1000 din imobilul identificat cadastral cu nr. 34602, C.F. nr. 34602 Rădăuți, situat în strada Calea Cernăuți nr. 1, municipiul Rădăuți
 31. Hotarare nr. 45 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava a 9 parcele de teren
 32. Hotarare nr. 46 privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal ,,Sf. Dr. Cosma și Damian” Rădăuți
 33. Hotarare nr. 47 privind aprobarea aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții <>
 34. Hotarare nr. 48 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 85/13.05.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare imobil prin schimbare destinaţie din pavilion C1 în locuinţă socială, termoizolaţie, reparare acoperiş, refacere instalaţii interioare sanitare», situată în str. Salcâmilor, nr. 3, mun. Rădăuţi, judeţul Suceava
 35. Hotarare nr. 49 privind aprobarea prelungirii, pe o perioadă de 2 ani, a contractului privind activitatea de iluminat public în Municipiul Rădăuți nr. 3575/13.04.2007 încheiat între Municipiul Rădăuți și S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți
 36. Hotarare nr. 51 privind înscrierea în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 600 mp, identic cu parcela cu nr. cadastral 39820 din Cartea Funciară nr. 39820, situat în Municipiul Rădăuți, str. Ștefan cel Mare f.nr. și aprobarea împrumutului de folosință către Parohia ,,Sfânta Cuvioasa Parascheva” Rădăuți
 37. Hotarare nr. 52 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de împrumut de folosință nr. 10795/24.07.2018 încheiat cu Asociația ,,GAL Urban Rădăuți”
 38. Hotarare nr. 62 privind aprobarea proiectului ,,Construire Centru Comunitar de Resurse” având codul SMIS 151275 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 39. Hotarare nr. 63 privind aprobarea proiectului ,,Demolare construcții existente C1, C2 (pavilion administrativ C1, Gheretă santinelă C5) și construire grădiniță cu program normal, branșare la utilități” având codul SMIS 151277 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 40. Hotarare nr. 64 privind aprobarea proiectului ,,Demolare construcție existentă C1 (depozit C3) și amplasare loc de joacă pentru copii” având codul SMIS 151278 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS
 41. Hotarare nr. 65 privind aprobarea proiectului ,,Construire locuințe sociale regim P+1E două ansambluri de clădire (16 apartamente) – CF 54324 (Corp 1 și Corp 2)” având codul SMIS 151279 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 42. Hotarare nr. 66 privind aprobarea proiectului ,,Construire locuințe sociale regim P+1E un ansamblu de clădire (8 apartamente) – CF 54318 (Corp 3)” având codul SMIS 151280 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 43. Hotarare nr. 67 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare locuință socială prin schimbare destinație, termoizolație, reparare acoperiș, refacere instalații interioare sanitare” având codul SMIS 151281 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 44. Hotarare nr. 68 privind aprobarea proiectului ,,Proiect cu mai multe acțiuni de investiții privind înființarea mai multor puncte publice cu toalete, dușuri și mașini de spălat în punctele termice 3, 4, 7 și 8” având codul SMIS 151282 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 45. Hotarari nr. 69 privind aprobarea ,,Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pe teritoriul administrativ al municipiului Rădăuți” pentru anul 2021
 46. Hotarare nr. 70 privind aprobarea amplasării a 10 căsuţe din lemn, destinate comerţului cu produse tradiţionale, în Parcul Central nr. II
 47. Hotarare nr. 71 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. 1 Mai (intersecţie str. Horea – Provencal, partea stângă), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava »
 48. Hotarare nr. 72 privind aprobarea documentației tehnico-economiceși a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Iacob Zadik (Bloc 25-28 – intrare Olint, partea dreaptă), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava »
 49. Hotarare nr. 73 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Iacob Zadik (intersecție calea ferată – intrare Olint, partea stângă), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava »
 50. Hotarare nr. 74 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare străzi Frâncei + tronson Frâncei – cămin persoane vârstnice (azil), Mihai Bodnar, Abatorului, Andronic Motrescu – parțial” având codul SMIS 151370 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 51. Hotarare nr. 75 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare cu asfalt străzi municipiul Rădăuți, str. Hipodromului, str. Tirului, str. Cărămidăriei, str. Uzinei, str. Șerpuită, str. Valea Seacă, str. Mihai Pitei, str. Cucului tronson” având codul SMIS 151369 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 52. Hotarare nr. 76 privind aprobarea proiectului „ Modernizare cu asfalt str. Pepenariei, str. Parcului, str. Fagilor, str. Papetariei, str. Merilor, str. Mănăstirii, str. C. Dobrogeanu, str. Recoltei, str. Plugarilor, municipiul Radauti, jud. Suceava” avand codul SMIS 151368 in vederea depunerii pe platforma electronica MySMIS-axa prioritara 9
 53. Hotarare nr. 77 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Lucrări în vederea obţinerii autorizaţie ISU Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu – Corp vechi+Corp nou»
 54. Hotarare nr. 78 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare Alee Pietonală str. Calea Bucovinei, nr. 3C, zona cuprinsă de la intersecţia cu str. Eudoxiu Hurmuzachi la Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 55. Hotarare nr. 79 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea electrică de iluminat public aeriană- parţial subterană pe str. Constantin Brâncoveanu, (zona Abator APOLLO- staţia METEO) municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 56. Hotarare nr. 80 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea electrică de iluminat public aeriană pe str. Salcâmilor (zona spate Pompieri) din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 57. Hotarare nr. 81 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Execuţie reţea electrică de iluminat public subterană, cu stâlpi metalici din fontă, pe str. Bogdan Vodă (zona de la calea ferată la Casa de Cultură ) Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 58. Hotarare nr. 82 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Branşament alimentare cu apă şi racord canalizare la bazin de înot didactic»
 59. Hotarare nr. 83 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 177/31.08.2020 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții ,, «Reabilitare străzi, municipiul Rădăuţi, jud. Suceava» str. Bogdan Vodă, str. Gării, str. Spitalului, str. Teiului, str. Ieraclie Porumbescu, str. Volovăţului, str. Ion Nistor, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Dimitre Dan, str. Şcolii Noi, str. Piaţa Unirii, str. Mărţişor, str. Măcelarilor, str. Topliţei, str. Horia, str. Grănicerului, str. Sf. Dumitru, str. Pictor Grigorescu, municipiul Rădăuți, județul Suceava”
 60. Hotarare nr. 84 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare Trotuar str. Volovăţului (Tronson Mobila SA – intersecţie str. Mihai Viteazul –partea dreaptă), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 61. Hotarare nr. 85 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare cu asfalt str. Volovăţului (Tronson Mobila SA – intersecţie str. Mihai Viteazul), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 62. Hotarare nr. 86 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Lucrări de colectare ape pluviale, amenajare trotuare de gardă şi lucrări de amenajare curte interioară (proiectare+execuţie), beneficiar Școala gimnazială Regina Elisabeta, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 63. Hotarare nr. 87 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii «Lucrări de colectare ape pluviale, amenajare trotuare de gardă şi lucrări de amenajare curte interioară la Şcoala Gimnazială ̎ Regina Elisabeta ̎ municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 64. Hotarare nr. 88 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare trotuare str. Bogdan Bodă (Calea Ferată – intersecţie str. Mihai Viteazul, partea stângă şi dreaptă), Municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava»
 65. Hotarare nr. 89 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii «Reabilitare trotuare str. Bogdan Bodă (Calea Ferată – intersecţie str. Mihai Viteazul, partea stângă şi dreaptă), Municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava»
 66. Hotarare nr. 90 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparaţii capitale Statui Voievozi amplasate în curtea interioară a Mănăstirii Bogdana, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 67. Hotarare nr. 91 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparaţii/ modernizare grupuri sanitare în unitatea şcolară şi branşare la canalizarea oraşului, beneficiar Școala gimnazială Dimitrie Cantemir, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 68. Hotarare nr. 92 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Rădăuţi şi al unităţilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi, pentru anul 2021
 69. Hotarare nr. 93 privind actualizarea Amenajamentului pastoral aprobat prin H.C.L. nr. 55 din 31.03.2016
 70. Hotarare nr. 94 privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu din domeniul privat al municipiului, cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în Municipiul Rădăuţi, str. Piaţa Unirii nr. 55, în scopul înfiinţării şi funcţionării unui birou de promovare a turismului
 71. Hotarare nr. 95 privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curți-construcții în suprafață de 7,00 mp aparținând domeniului public al Municipiului Rădăuți, situat în Municipiul Rădăuți, str. Calea Bucovina nr. 3C, în vederea trecerii în domeniul privat și concesionării
 72. Hotarare nr. 98 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Realizare complex bare tracțiuni pentru tineri și persoane cu dizabilități în Parc Alexandru Sahia, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 73. Hotarare nr. 99 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Realizare trecere de pietoni ridicată (zona Complex Capra Neagră), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 74. Hotarare nr. 100 privind aprobarea contului de execuție la 31.03.2021
 75. Hotarare nr. 101 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021
 76. Hotarare nr. 102 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții ,,Registru de Evidență Națională de Nomenclatură Stradală în municipiul Rădăuți, județul Suceava”
 77. Hotarare nr. 103 privind atestarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuți, județul Suceava
 78. Hotarare nr. 104 pentru aprobarea Regulamentului și a Modelului Cadru al Caietului de Sarcini privind procedura de vânzare a bunurilor immobile din domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava
 79. Hotarare nr. 105 privind aprobarea Planului de Ordinea și Siguranță Publică al Poliției Locale Rădăuți
 80. Hotarare nr. 106 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuți, al Serviciului Public Local de Evidență al Persoanelor Rădăuți, precum și al sectoarelor subordonate
 81. Hotarare nr. 107 privind aprobarea organizării evenimentului ,,Campionatul Național de Skandenberg” în Municipiul Rădăuți
 82. Hotarare nr. 108 privind închirierea prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a unor terenuri aflate în domeniul public al Municipiul Rădăuți
 83. Hotarare nr. 117 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții « ̎ Recompartimentare grupuri sanitare ̎ sala de sport la Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi» Rădăuţi
 84. Hotarare nr. 119 de modificare și completare a H.C.L. nr. 143/30.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare corp clădire din strada Ștefan cel Mare nr. 53» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, modificată și completată prin H.C.L. nr. 238/26.11.2020
 85. Hotarare nr. 120 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Redimensionare pasaj rutier (Piata Unirii – bogdan Voda) prin amenajare banda la dreapta pentru fluidizare trafic rutier>> municipiul Radauti, judetul Suceava
 86. Hotarare nr. 121 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii «Redimensionare pasaj rutier (Piața Unirii – Calea Bucovinei) prin amenajare bandă la dreapta pentru fluidizare trafic rutier» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 87. Hotarare nr. 122 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Alimentare cu gaze naturale la obiectivul de investiţii ̎Construire Bazin de inot didactic ̎ din strada Ştefan cel Mare, nr. 72D, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 88. Hotarare nr. 124 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Municipal ,,Sf. Dr. COSMA şi DAMIAN’’ Rădăuţi
 89. Hotarare nr. 125 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021
 90. Hotarare nr. 126 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Împrejmuire cu Gard pe strada Topliţei intersecţie cu strada Măcelarilor, municipiul Rădăuţi»
 91. Hotarare nr. 127 privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora»
 92. Hotarare nr. 128 privind modificarea şi completarea HCL 160 din 24.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor de reşedinţă aflate pe raza municipiului Rădăuţi, a listei locurilor de parcare, a preţului de închiriere, precum şi a modelului acordului de rezervare
 93. Hotarare nr. 129 privind aprobarea dezmembrării terenului situate în municipiul Rădăuţi, str. Constantin Dobrogeanu Gherea f.n. identic cu imobilul cu nr. cadastral 55810
 94. Hotarare nr. 133 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizarea sistemului de iluminat public stradal prin înlocuire corpuri de iluminat vechi cu, corpuri de iluminat noi cu LED în municipiul Rădăuți, pe str. Putnei, zona Stadion, str. Ștefan cel Mare, str. Dorobanțului»
 95. Hotarare nr. 134 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Montare ceas ornamental pe structură de beton armat în sensul giratoriu de la intersecția străzilor 1 Mai, Putnei, str. Piața Unirii din municipiul Rădăuți, județul Suceava»
 96. Hotarare nr. 135 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivele de investiții ,,Modernizarea sistemului de iluminat public stradal prin înlocuire corpuri de iluminat vechi cu corpuri de iluminat noi cu led în municipiul Rădăuți, pe str. Putnei, zona Stadion, str. Ștefan cel Mare, str. Dorobanțului.
 97. Hotarare nr. 136 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 84/13.05.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiect cu mai multe acţiuni de investiţii pentru înfiinţarea mai multor puncte publice cu toalete, duşuri şi maşini de spălat în punctele termice 3, 4, 7 şi 8 » situate în str. Grănicerului, nr. 6, str. Mihai Viteazu, nr. 10, str. General Iacob Zadik, nr. 25 şi str. Stadionului nr. 4
 98. Hotarare nr. 137 de modificare a H.C.L. nr. 68/31.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Proiect cu mai multe acțiuni de investiții privind înființarea mai multor puncte publice cu toalete, dușuri și mașini de spălat în punctele termice 3, 4, 7 și 8” având codul SMIS 151282 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS
 99. Hotarare nr. 138 privind aprobarea amplasării și funcționării unui parc de distracții în Municipiul Rădăuți
 100. Hotarare nr. 139 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021
 101. Hotarare nr. 140 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuţi, începând cu 01.07.2021
 102. Hotarare nr. 141 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ,,ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR EDUCAȚIONALE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL RĂDĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA
 103. Hotarare nr. 142 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Rădăuți
 104. Hotarare nr. 143 pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor din municipiul Rădăuți, prin reabilitarea arhitecturală a anvelopei acestora
 105. Hotarare nr. 144 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Rădăuți și al Direcției de Asistență Socială Rădăuți aflată în subordinea Consiliului Local Rădăuți, precum și modificarea statelor de funcții ale instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local RădăuțiANEXA 1ANEXA 2ANEXA 3ANEXA 4
 106. Hotarare nr. 145 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuți, pentru anul 2021
 107. Hotarare nr. 146 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului Local de Urbanism pentru ,,Modificarea indicatorilor urbanistici (POT, CUT, REGIM DE ÎNĂLȚIME, DESTINAȚIE) a parcelei cu CF 31536, suprafața de 4384 mp, din UTR 6, în vederea construirii unui imobil de locuințe colective cu regim de înălțime de la S+P+5E la S+P+8E cu subsol general (parcări, adăpost ALA) și spații comerciale la parter (parțial) precum și utilități” situate în str. Ion Nistor nr. 16, mun. Rădăuți, județul Suceava
 108. Hotarare nr. 147 privind aprobarea modelului cadru al Acordului de parteneriat încheiat pentru realizarea proiectului ,, Amplasare panouri de afișaj tip led pentru informarea populației prin mesaje RO ALERT”
 109. Hotarare nr. 148 privind aprobarea organizării evenimentului ,,Expoziție culinară cu vânzare – ISTANBUL STREET FOOD” în Municipiul Rădăuți
 110. Hotarare nr. 154 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare locuință socială prin schimbare destinație, termoizolație, reparare acoperiș, refacere instalații interioare sanitare»
 111. Hotarare nr. 155 de modificare a H.C.L. nr. 67/31.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare locuință socială prin schimbare destinație, termoizolație, reparare acoperiș, refacere instalații interioare sanitare” având codul SMIS 151281 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 112. Hotarare nr. 156 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Demolare construcție existentă C1 (Depozit C3) și Amplasare loc de joacă pentru copii»
 113. Hotarare nr. 157 de modificare a H.C.L. nr. 64/31.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Demolare construcție existentă C1 (depozit C3) și amplasare loc de joacă pentru copii” având codul SMIS 151278 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 114. Hotarare nr. 158 privind demolarea constructiilor existente C1, C2 (pavilion administrativ C1, ghereta santinela C5) situate pe strada 1 MAI nr. 103, municipiul Radauti
 115. Hotarare nr. 159 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire Centru comunitar de resurse»
 116. Hotarare nr. 160 de modificare a HCL nr. 62 din 31.03.2021 privind aprobarea proiectului «Construire Centru comunitar de resurse» avand cod SMIS 151275 in vederea depunerii de pe platforma electronica MySMIS – axa prioritara 9
 117. Hotarare nr. 161 pentru modificarea H.C.L. nr. 68/31.03.2021 privind aprobarea proiectului “Proiect cu mai multe actiuni de investitii privind infiintarea mai multor puncte publice cu toalete, dusuri si masini de spalat in punctele termice, 3,4,7 si 8” avand codul SMIS 151282 in vederea depunerii pe platforma electronica MySMIS -axa prioritara 9
 118. Hotarare nr. 162 privind aprobarea contului de execuţie la 30.06.2021
 119. Hotarare nr. 163 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ̎ Construire rampă pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţii, la sediul SPCLEP Rădăuţi, din strada Tudor Vladimirescu, municipiul Rădăuţi ̎
 120. Hotarare nr. 164 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ̎ Demolare şi construire grupuri sanitare noi în Parc II din strada Piaţa Unirii, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava ̎
 121. Hotarare nr. 165 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ̎ proiectare şi execuţie –Amenajare alee pietonală strada Calea Bucovinei, nr. 3C, zona cuprinsă de la intersecţia cu str. Eudoxiu Hurmuzachi la Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi în mun. Rădăuţi, Jud. Suceava proiectare, execuţie lucrări, diriginţie, comisioane ̎
 122. Hotarare nr. 166 privind acordarea ̎ Diplomei de aur ̎ şi a unui premiu cuplurilor din Municipiul Rădăuţi care au împlinit/împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2021
 123. Hotarare nr. 167 privind aprobarea Programului privind acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2021 din bugetul propriu al Municipiului Rădăuţi, pentru activităţi nonprofit de interes local»
 124. Hotarare nr. 168 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal SF. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi, prin transformarea unor posturi
 125. Hotarare nr. 169 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul ,,Sf. Dr. Cosma şi Damian” Rădăuţi
 126. Hotarare nr. 175 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021
 127. Hotarare nr. 176 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi Frâncei + tronson Frâncei – cămin persoane vârstnice (azil), Mihai Bodnar, Abatorului, Andronic Motrescu – parțial”
 128. Hotarare nr. 177 de modificare a HCL 74/22.04.2021 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare străzi Frâncei + tronson Frâncei – cămin persoane vârstnice (azil), Mihai Bodnar, Abatorului, Andronic Motrescu – parțial” având codul SMIS 151370 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 129. Hotarare nr. 178 de modificare și completare a HCL nr. 141/15.07.2021 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ,,ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR EDUCAȚIONALE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL RĂDĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA
 130. Hotarare nr. 179 de modificare și completare a H.C.L. nr. 201/27.09.2018 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea Serviciilor Educaționale Și A Spațiilor Publice Urbane În Municipiul Rădăuți, Județul Suceava”, a documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele proiectului, în vederea finanțării în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020
 131. Hotarare nr. 180 de modificare a H.C.L. nr. 67/31.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare locuință socială prin schimbare destinație, termoizolație, reparare acoperiș, refacere instalații interioare sanitare” având codul SMIS 151281 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 132. Hotarare nr. 181 de modificare a H.C.L. nr. 68/31.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Proiect cu mai multe acțiuni de investiții privind înființarea mai multor puncte publice cu toalete, dușuri și mașini de spălat în punctele termice 3, 4, 7 și 8” având codul SMIS 151282 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 133. Hotarare nr. 182 de modificare a H.C.L. nr. 64/31.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Demolare construcție existentă C1 (depozit C3) și amplasare loc de joacă pentru copii” având codul SMIS 151278 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 134. Hotarare nr. 183 de modificare a H.C.L. nr. 144/15.07.2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Rădăuți și al Direcției de Asistență Socială Rădăuți aflată în subordinea Consiliului Local Rădăuți, precum și modificarea statelor de funcții ale instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Rădăuți
 135. Hotarare nr. 184 privind aprobarea criteriilor de ocupare a postului de director din cadrul Clubului Sportiv Municipal Bucovina Rădăuți
 136. Hotarare nr. 185 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021
 137. Hotarare nr. 186 de modificare a H.C.L. nr. 82/13.05.2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Demolare constructii existente C1, C2 (Pavilion administrativ C1, Ghereta santinela C5) si Construire Gradinita cu program normal, bransare la utilitati, situata pe str. 1 Mai, nr. 103, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 138. Hotarare nr. 187 de modificare a H.C.L. nr. 63/31.03.2021 privind aprobarea proiectului “Demolare constructii existente C1, C2 (pavilion administrativ C1, Ghereta santinela C5) si construire gradinita cu program normal, bransare la utilitati” avand codul SMIS 151277 in vederea depunerii pe platforma electronica MySMIS – axa prioritara 9
 139. Hotarare nr. 188 de modificare a H.C.L. nr. 62/31/03.2021 privind aprobarea proiectului “Construire Centru Comunitar de Resurse” avand codul SMIS 151275 in vederea depunerii pe platforma electronica MySMIS – axa prioritara 9
 

Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support