sâmbătă, mai 25
Shadow

Hotârâri adoptate de Consiliul Local


 / Anul 2013 / Anul 2014 / Anul 2015  Anul 2016 /
Anul 2017/ Anul 2018 / Anul 2019 / Anul 2020 / Anul 2021  /   
Anul 2022 / Anul 2023 / Anul 2024

Hotărâri adoptate în anul 2024

 1. Hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din mun.Rădăuți, pentru anul școlar 2024-2025
 2. Hotărâre privind includerea în domeniul public al mun.Rădăuți a bunurilor rezultate din derularea unor obiective de investiții și declararea lor ca bunuri de uz și interes public local
 3. Hotărâre de modificare a HCL nr.123 din 27 aprilie 2023,privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, sectoarelor subordonate și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Rădăuți
 4. Hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în mun.Rădăuți, jud.Suceava,identic cu imobilul cu nr.cadastral:56590 înscris în CF 56590 Rădăuți
 5. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <<Reparații învelitoare la corp B – Liceul Eudoxiu Hurmuzachi din strada Calea Bucovinei nr.9 mun.Rădăuți,jud.Suceava>>
 6. Hotărâre privind stabilirea duratei contractului de dare în administrare a serviciului de transport,distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr.17021/22.11.2018,înregistrat la SC Servicii Comunale SA cu nr.3081/28.11.2018
 7. Hotărâre privind modificarea statutului de funcții al Spitalului Municipal Sf.Dr.Cosma și Damian Rădăuți
 8. Hotărârea pentru acordarea de facilități fiscale pentru contribuabilii persoane fizice și juridice
 9. Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări-servicii între Municipiul Rădăuți și o persoană juridică în vederea asigurării serviciilor medical veterinare necesare pentru funcționarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din Mun.Rădăuți
 10. Hotărâre privind modificarea unor prevederi ale Contractului de închiriere, încheiat în data de 26.07.2017,pentru suprafața de 4,37 ha pășune aflată în domeniul privat al mun.Rădăuți
 11. Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafață de teren din domeniul public al mun.Rădăuți,jud.Suceava, către SC Delgaz Grid SA, în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului P+3E+M situat în str.Putnei nr.57,mun.Rădăuți,jud.Suceava, proprietatea SC LEVIS HAUS CONSTRUCT SRL
 12. Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafață de teren din domeniul public al mun.Rădăuți,jud.Suceava, către SC Delgaz Grid SA,în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului-spațiu comercial situat în str.Piața Unirii nr.47,mun.Rădăuți, jud.Sv, proprietatea ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR RECIPROC ÎNVĂȚĂMÂNT FĂLTICENI
 13.  Hotărâre privind schimbarea de destinație a imobilului cadastral cu nr. 58474-C1 din CF 58474 Rădăuţi din clădire ̎ Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 ̎ în clădire ̎ Sediu Administrativ.
 14.  Hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Rădăuţi la Asociaţia ̎ Organizaţia de Management al Destinaţiei Bucovina.
 15.  Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic de Execuţie nr. 151/2023 pentru obiectivul de investiţii:̎ Reabilitare cu asfalt străzi în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava.
 16.  Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic nr. 20H/2023 pentru obiectivul de investiţii:̎ Amenajarea Zonei Centrale a municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava.
 17.  Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare cu asfalt strada Luncii din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava».
 18.  Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparaţii faţadă imobil- patrulater est din strada Piaţa Unirii, nr. 67 din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava».
 19.  Hotărâre privind aprobarea Graficului de eşalonare financiară, pe perioada 2024-2025, aferent obiectivelor de investiţii multianuale pentru care s-au aprobat credite de angajament.
 20.  Hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Rădăuţi a bunurilor rezultate din derularea obiectivului de investiţii ̎ Demolare construcţie existentă C1 (depozit C3) şi amplasare loc de joacă pentru copii municipiu Rădăuţi strada 1 Mai nr. 103 judeţul Suceava ̎ şi declararea acestora ca bunuri de uz şi interes public local.
 21.  Hotărâre privind aprobarea Bugetului propriu al Municipiului Rădăuţi şi al unităţilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi, pentru anul 2024.
 22.  Hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 281/14.11.2023 privind depunerea si implementarea proiectului ”DEZVOLTAREA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ DIN SURSE REGENERABILE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII AUTOCONSUMULUI ÎN RĂDĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA”.
 23.  Hotărâre privind privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2024 și modificarea și completarea listei de investiții.
 24.  Hotărâre privind aprobarea organizării Târgului ,,Mărțișor 2024”.
 25.  Hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Compartimentului Activitate Medical Şcolară din cadrul Serviciului de Administraţie Publică Locală al Primăriei Municipiului Rădăuţi şi preluarea personalului medico-sanitar din cadrul Şcolii Gimnaziale Speciale ̎ Sf. Stelian ̎ Rădăuţi, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rădăuţi, conform Ordinului Ministrului Educației nr. 3040/2024.
 26. Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie la 31.12.2023.
 27. Hotărâre privind aprobarea ” Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pe anul 2024 în municipiului Rădăuți, judeţul Suceava”.
 28. Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2024 a Planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune și ai Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, care prestează acțiuni sau lucrări de interes local.
 29. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul Municipal ̎ Sf. Dr. Cosma şi Damian ̎ Rădăuţi.
 30. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al cimitirului aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuţi.
 31. Hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava.
 32. Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, a 8 parcele de teren.
 33. Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului teren în suprafaţă de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Cucului, nr. 11A.
 34. Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă neefectuat în anul 2023, de către domnul primar al Municipiului Rădăuţi, Loghin Bogdan-Andrei, în anul 2024.
 35. Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2024.
 36.  Hotărâre privind actualizarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparații fațadă imobil – patrulater latură est din strada Piața Unirii, nr. 67 din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava».

  37. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – FAZA D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «REABILITARE ENERGETICĂ SEDIU ADMINISTRATIV PRIMĂRIA RĂDĂUȚI».

  38. Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (Faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: «Reabilitare energetică Sediu Administrativ- SPCLEP Rădăuţi” .

  39. Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (Faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: «Reabilitare energetică Şcoala Generală ̎ Mihai Eminescu ̎ Rădăuţi» .

  40. Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2023 și modificarea și completarea listei de investiții a Spitalului Municipal ,,Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți.

  41. Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 11 parcele de teren.

  42. Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 7 parcele de teren.

  43. Hotărâre privind modificarea suprafeţelor de teren, identificate ca străzi în municipiul Rădăuţi, inregistrate la poziţiilor nr. 82, nr. 128, nr. 162, şi nr. 172 din inventarul bunurilor xare fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, însuşit prin HCL nr. 82/26.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare, atestat prin Anexa nr. 5 la Hotărârea Gevernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare.

  44. Hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Rădăuţi a unor bunuri imobile situate în strada Oborului, munipiul Rădăuţi şi declararea lor ca bunuri de uz şi interes public local.

  45. Hotărâre privind închirierea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, în suprafață utilă de 116,53 mp, situat în Municipiul Rădăuți, str. Ștefan cel Mare nr. 38, clădire aflată în domeniul public al Municipiului Rădăuți.

  46. Hotărâre privind exploatarea cantității de 8,94 mc volum brut masă lemnoasă, în regie proprie.

  47. Hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 139/31.07.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului.

  48. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind aprobarea condițiilor în care se realizează accesul furnizorilor de comunicații electronice pe proprietatea publică (sau privată) a UAT Rădăuți, în vederea construirii, instalării, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora.

  49. Hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență, a situațiilor deosebite pentru care se acordă acestea și a cuantumului maxim al ajutoarelor de urgență acordate din bugetul local al municipiului Rădăuți.

  50. Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul, pentru anul 2024.

  51. Hotărâre privind aprobarea Programului de acțiune comunitară destinat prevenirii și combaterii riscului de sărăcie și excluziune socială, pentru anul 2024.

  52. Hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Compartimentului Activitate Medical Şcolară din cadrul Serviciului de Administraţie Publică Locală al Primăriei Municipiului Rădăuţi.

  53. Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuți, pentru anual 2024.

  54. Hotărâre privind modificarea unor prevederi ale Contractului de închiriere pentru suprafețele de pășuni aflate în domeniul privat al Municipiului Rădăuți nr. 5865 din 27.04.2016, modificat prin actele adiționale nr. 1/2018, nr. 2/2021 și nr. 3/2023.

  55. Hotărâre privind propunerea de scoatere definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 9255 mp teren situat în extravilanul municipiului Rădăuți, categoria de folosință pășune, identificat cadastral cu nr. 59096 în CF 59096 aflat în domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava.

  56. Hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei a 9 contracte privind închirierea unor terenuri agricole aparținând domeniului privat al Municipiului Rădăuți .

  57. Hotărâre privind acordul UAT Municipiul Rădăuţi, proprietar al imobilului teren identificat cadastral cu nr. 49987 din CF nr. 49987 Rădăuţi, privind schimbarea de destinaţie, din anexă gospodărească (magazie) în spaţiu comercial (megazin mixt), a imobilului situat în strada tineretului nr. 40, ap. 2, identificat cadastral cu nr. 49987-C2.

  58. Hotârâre privind prelungirea duratei de închiriere a unei locuinţe ANL, situată în municipiul Rădăuţi, strada Gării nr. 4, sc. A, ap. 6.

  59. Hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 290/27.11.2023 privind aprobarea Listei de priorităţi pentru anul 2024 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale aflate în administrarea UAT Rădăuţi.

  60. Hotărâre privind recalcularea cuantumului chiriei locuințelor ANL aflate în administrarea Primăriei Municipiului Rădăuți potrivit legislației în vigoare, pentru anul 2024.

  61. Hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unui apartament din strada calea Bucovinei nr. 34A, sc. B, ap. 12, medic în cadrul Spitalului Municipal ̎ Sfinţii Doctori Cosma şi Damian ̎ Rădăuţi .

  62. Hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 7660/04.04.2007.

  63. Hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2024 în vedera repartizării, prin închiriere, a locuinţelor din fondul locativ de stat aflate în administrarea UAT .

  64. Hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2024 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor construite prin ANL.

  65. Hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. 185/18.12.2014 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru terenurile aflate sub garajele construite şi amplasate pe proprietatea privată a municipiului Rădăuţi şi proprietatea statului român,cu modificările şi completările ulterioare.

  66. Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlul gratuit către SC NORD GAZ SRL, de trecere subterană pe terenul aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava în vederea extiderii conductei de distribuţie gaze naturale de presiune redusă şi PRM gaze naturale cu PR, pentru racordarea imobilului situat în str. Calea Bucovinei, nr. 32A, sc. B, ap. 22, municipiul Rădăuți, județul Suceava.

  67. Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlul gratuit către SC NORD GAZ SRL, de trecere subterană pe terenul aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava în vederea extiderii conductei de distribuţie gaze naturale de presiune redusă pentru racordarea imobilului situat în str. Horodnicului – pe Alee de acces privată, municipiul Rădăuți, județul Suceava.

  68. Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava, către S.C. Delgaz Grid S.A, în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Luncii, f.nr., municipiul Rădăuți, județul Suceava.

  69. Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit către SC Nord Gaz SRL Rădăuţi, de trecere subterană pe terenul aparţinând domeniului public al Municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava în vederea realizării lucrărilor de extindere a reţelei de distribuţie a gazelor naturale la imobilul situat în strada Alexandru Odobescu, fn, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava.

  70. Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava, către S.C. Delgaz Grid S.A, în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Valea Seacă, f.nr., municipiul Rădăuți, județul Suceava.

  71. Hotărâre privind aprobarea premierii unor sportivi care au obținut performanțe deosebite la Campionatul Național de Qwan Ki – CO VO DAO – Arme tradiționale desfășurat la Sala Sporturilor din Roman, în perioada 9 – 10 decembrie 2023.

  72. Hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Rădăuți pentru branșarea comunei Horodnic de Jos, județul Suceava, la rețeaua de canalizare a municipiului Rădăuți.

  73. Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Rădăuţi pentru anul 2024 şi corectarea listei de investiţii.

  74. Hotărâre privind aprobarea amplasării unui parc de distracţii în Municipiului Rădăuţi.

  75. Hotărâre pentru încetarea dreptului de superficie cu titlu oneros şi aprobarea vânzării directe a imobilul- teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Rădăuți, situat în str. Comandor Dan Ghica Cucerca, nr. 21, str. județul Suceava identificat cadastral cu nr. 34967 înscrisă în CF 34967 în suprafaţă totală de 300 mp.

  76. Hotărâre privind aplicarea unei sancţiuni disciplinare a unui consilier local.

  77. Hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Rădăuţi.

  78. Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții : ,,Proiect cu mai multe acțiuni de investiții pentru modernizare cu asfalt a străzilor balastate din municipiul Rădăuți: str. Al. Odobescu, str. Zorilor, str. Îmbinată, str. Podurilor, str. Pandurilor, str. Plevnei, str. Gh. Doja, str. Cucului, str. George Coșbuc, str. Vasile Conta, str. Ion Grămadă, str. Mică, județul Suceava” ca urmare a finalizării procedurilor de achiziţii şi a semnării contractelor aferente proiectului.

  79. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire scară exterioară la Spitalul Municipal ,,Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți» din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava.

  80. Hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi.

  81. Hotărâre privind acordul UAT Municipiul Rădăuţi, proprietar al imobilului teren identificat cadastral cu nr. cad. 31563 înscris în CF 31563 Rădăuţi, pentru modernizarea şi etajarea cu 2 nivele a imobilului clădire-având destinaţia de locuinţe, servicii şi alimentaţie publică, situat în strada Piaţa Unirii, nr. 31C, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, identificată cadastral cu nr. 34563-C2, amplasată pe terenul aparţinând UAT Municipiul Rădăuţi.

  82. Hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Rădăuți asupra bunurilor – apartament nr. 1 identificat cadastral cu nr. 30034-C1-U2, înscris în Cartea Funciară nr. 30034-C1-U2 Rădăuți și apartament nr. 2 identificat cadastral cu nr. 30034-C1-U3, înscris în Cartea Funciară nr. 30034-C1-U3 Rădăuți, care fac parte din imobilul situat în strada Ștefan Cel Mare nr. 9 din municipiul Rădăuți, județul Suceava.

  83. Hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilul aparţinând domeniului privat al Municipiului Rădăuți, situat în str. Mihai Viteazu nr. 11, identificat cadastral cu nr. 58288, din CF nr. 58288, în suprafaţă totală de 20 mp, beneficiar al dreptului de preemțiune.

  84. Hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere a unei locuinţe ANL, situată în municipiul Rădăuți, strada Calea Bucovinei nr. 42, bl. A1, ap. 10.

  85. Hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţă socială familiei domnului _________ de la locuinţa socială situată în strada Ștefan cel Mare nr. 51, ap. 1 la locuinţa socială din strada Ștefan cel Mare nr. 51, ap. 3, municipiul Rădăuți.

  86. Hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a 2 (două) locuințe din ansamblul de locuințe ANL din municipiul Rădăuți, jud. Suceava.

  87. Hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit către SC Delgaz-Grid SA, de trecere subterană pe terenul aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuți, pentru executare lucrări privind alimentarea cu energie electrică a imobilului situat în str. Bogdan Vodă nr. 29, municipiul Rădăuți, județul Suceava.

  88. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Sistem supraveghere video stradal in Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava».

  89. Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 280/2023 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice prestate de către SC Servicii Comunale SA Rădăuți, începând cu luna noiembrie 2023, modificată și completată prin HCL nr. 284/2023.

  90. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici, pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări de refacere a asfaltului pe strada Calea Bucovinei, tronson 1 și tronson 2 în Municipiul Rădăuți, județul Suceava.

Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support