duminică, iunie 13
Shadow

Hotârâri adoptate de Consiliul Local


 Anul 2012 / Anul 2013 / Anul 2014 / Anul 2015  Anul 2016 /
Anul 2017/ Anul 2018 / Anul 2019 / Anul 2020

Hotărâri adoptate în anul 2021

 1. Hotarare nr. 1 privind prelungirea valabilității termenului documentației de urbanism ,, Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Rădăuți și Regulamentul Local de Urbanism de aplicare a acestuia” până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism tip P.U.G., dar nu mai mult de 10 ani
 2. Hotarare nr. 2 privind aprobarea proiectului ,,Înființare centru rezidențial multifuncțional de zi pentru copii, adolescenți și tineri cu dizabilități CES LAURA. CASA SPERANȚEI RĂDĂUȚI”, proiect derulat în cadrul Programul ,,Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, Apelul deschis de propuneri de proiecte nr. 1 ,,Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”
 3. Hotarare nr. 3 privind aprobarea parteneriatului între UAT – Municipiul Rădăuți și Asociația Schitul Laura-Lavrenție în vederea implementării proiectului ,,Înființare centru rezidențial multifuncțional de zi pentru copii, adolescenți și tineri cu dizabilități CES LAURA. CASA SPERANȚEI RĂDĂUȚI”, proiect derulat în cadrul Programul ,,Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, Apelul deschis de propuneri de proiecte nr. 1 ,,Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”
 4. Hotarare nr. 4 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 264/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
 5. Hotarare  nr. 5 modificarea și completarea Anexei nr. 1 – Procedura de acordare a facilităților fiscale pentru persoanele fizice și juridice care înregistrează obligații de plată către bugetul local al Municipiului Rădăuți, la H.C.L. nr. 93/27.05.2020 privind acordarea unor facilități fiscale
 6. Hotarare nr. 6 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul Municipal ,,Sf. Dr. Cosma și Damian” Rădăuți pentru anul 2021
 7. Hotarare nr. 7 privind menținerea rețelei școlare a unităților preuniversitar de stat și particular din municipiul Rădăuți, pentru anul școlar 2021-2022
 8. Hotarare nr. 8 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Muzeului Etnografic ,,Samuil și Eugenia Ioneț” Rădăuți, județul Suceava
 9. Hotarare nr. 9 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Bibliotecii Municipale ,,Tudor Flondor” Rădăuți, județul Suceava
 10. Hotarare nr. 10 privind aprobarea transferului activității sectorului Piața-Obor din bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii pe bugetul local
 11. Hotarare nr. 11 privind aprobarea pentru anul 2021 a Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind minim garantat și ai Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, care prestează acțiuni ori lucrări de interes local
 12. Hotarare nr. 12 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, pentru anul 2021
 13. Hotarare nr. 13 privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Rădăuți în vederea transformării unor funcții publice de execuție ca urmare a susținerii examenului de promovare în grad profesional de către 2 funcționari publici
 14. Hotarare nr. 14 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuți, în vederea transformării unei funcții publice de execuție ca urmare a finalizării perioadei de stagiu, de către un funcționar public din cadrul Direcției Poliției Locale
 15. Hotarare nr. 15 privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, din municipiul Rădăuți
 16. Hotarare nr. 17 pentru aprobarea realizării unui audit extern la S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți
 17. Hotarare nr. 23 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice, prestate de către S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți, începând cu 01.01.2021
 18. Hotarare nr. 25 privind modificarea si completarea HCL nr. 207/24.11.2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Modernizare strazi balastate in mun. Radauti”
 19. Hotarare nr. 27 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între UAT Municipiul Rădăuţi şi Asociaţia ̎ ALI pentru animale ̎
 20. Hotarare nr. 28 privind aprobarea Regulamentului de evaluare anuală a activităţii managerului Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi
 21. Hotarare nr. 29 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi
 22. Hotarare nr. 30 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 3 parcele de teren înscrise în cărţile funciare nr-le 51818, 51816 şi 51812 şi acordul în vederea construirii unui Centru Social Regional de Dezvoltare Comunitară pentru Familiile Defavorizate din zona municipiului Rădăuţi
 23. Hotarare nr. 31 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava a terenului păşune in suprafaţa de 17500mp, situat in extravilanul municipiului Radauti, tarla T7 A 76
 24. Hotarare nr. 37 privind aprobarea pentru anul 2019, a cotei corespuzătoare pierderilor de apă justificate de starea tehnică a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare din cadrul UAT Municipiul Rădăuţi, judeţul SuceavaBilantul apei ACET Suceava 06.10.2020 cu semnaturi
 25. Hotarare nr. 39 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 3/22.01.2021 privind aprobarea parteneriatului între UAT-Municipiul Rădăuți și Asociația Schitul Laura-Lavrenție în vederea implementării proiectului “Înființare centru rezidențial multifunctional de zi pentru copii, adolescenți și tineri cu dezabilități CES LAURA. CASA SPERANȚEI RĂDĂUȚI”, proiect derulat în cadrul Programul ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, Apelul deschis de propuneri de proiecte nr. 1 ”Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”
 26. Hotarare nr. 40 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 264/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor local pentru anul 2021
 27. Hotarare nr. 41 pentru aprobarea eşalonării la plată a debitului restant al UAT Rădăuţi către S.C. ACET S.A. SUCEAVA
 28. Hotarare nr. 42 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Piețelor agroalimentare și Pieței Obor din municipiul Rădăuți, județul Suceava
 29. Hotarare nr. 43 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare acordate personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Municipal ,,Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți
 30. Hotarare nr. 44 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava a cotei de 567/1000 din imobilul identificat cadastral cu nr. 34602, C.F. nr. 34602 Rădăuți, situat în strada Calea Cernăuți nr. 1, municipiul Rădăuți
 31. Hotarare nr. 45 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava a 9 parcele de teren
 32. Hotarare nr. 46 privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal ,,Sf. Dr. Cosma și Damian” Rădăuți
 33. Hotarare nr. 47 privind aprobarea aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții <>
 34. Hotarare nr. 48 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 85/13.05.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare imobil prin schimbare destinaţie din pavilion C1 în locuinţă socială, termoizolaţie, reparare acoperiş, refacere instalaţii interioare sanitare», situată în str. Salcâmilor, nr. 3, mun. Rădăuţi, judeţul Suceava
 35. Hotarare nr. 49 privind aprobarea prelungirii, pe o perioadă de 2 ani, a contractului privind activitatea de iluminat public în Municipiul Rădăuți nr. 3575/13.04.2007 încheiat între Municipiul Rădăuți și S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți
 36. Hotarare nr. 51 privind înscrierea în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 600 mp, identic cu parcela cu nr. cadastral 39820 din Cartea Funciară nr. 39820, situat în Municipiul Rădăuți, str. Ștefan cel Mare f.nr. și aprobarea împrumutului de folosință către Parohia ,,Sfânta Cuvioasa Parascheva” Rădăuți
 37. Hotarare nr. 52 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de împrumut de folosință nr. 10795/24.07.2018 încheiat cu Asociația ,,GAL Urban Rădăuți”
 38. Hotarare nr. 62 privind aprobarea proiectului ,,Construire Centru Comunitar de Resurse” având codul SMIS 151275 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 39. Hotarare nr. 63 privind aprobarea proiectului ,,Demolare construcții existente C1, C2 (pavilion administrativ C1, Gheretă santinelă C5) și construire grădiniță cu program normal, branșare la utilități” având codul SMIS 151277 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 40. Hotarare nr. 64 privind aprobarea proiectului ,,Demolare construcție existentă C1 (depozit C3) și amplasare loc de joacă pentru copii” având codul SMIS 151278 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS
 41. Hotarare nr. 65 privind aprobarea proiectului ,,Construire locuințe sociale regim P+1E două ansambluri de clădire (16 apartamente) – CF 54324 (Corp 1 și Corp 2)” având codul SMIS 151279 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 42. Hotarare nr. 66 privind aprobarea proiectului ,,Construire locuințe sociale regim P+1E un ansamblu de clădire (8 apartamente) – CF 54318 (Corp 3)” având codul SMIS 151280 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 43. Hotarare nr. 67 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare locuință socială prin schimbare destinație, termoizolație, reparare acoperiș, refacere instalații interioare sanitare” având codul SMIS 151281 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 44. Hotarare nr. 68 privind aprobarea proiectului ,,Proiect cu mai multe acțiuni de investiții privind înființarea mai multor puncte publice cu toalete, dușuri și mașini de spălat în punctele termice 3, 4, 7 și 8” având codul SMIS 151282 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 45. Hotarari nr. 69 privind aprobarea ,,Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pe teritoriul administrativ al municipiului Rădăuți” pentru anul 2021
 46. Hotarare nr. 70 privind aprobarea amplasării a 10 căsuţe din lemn, destinate comerţului cu produse tradiţionale, în Parcul Central nr. II
 47. Hotarare nr. 71 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. 1 Mai (intersecţie str. Horea – Provencal, partea stângă), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava »
 48. Hotarare nr. 72 privind aprobarea documentației tehnico-economiceși a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Iacob Zadik (Bloc 25-28 – intrare Olint, partea dreaptă), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava »
 49. Hotarare nr. 73 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Iacob Zadik (intersecție calea ferată – intrare Olint, partea stângă), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava »
 50. Hotarare nr. 74 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare străzi Frâncei + tronson Frâncei – cămin persoane vârstnice (azil), Mihai Bodnar, Abatorului, Andronic Motrescu – parțial” având codul SMIS 151370 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 51. Hotarare nr. 75 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare cu asfalt străzi municipiul Rădăuți, str. Hipodromului, str. Tirului, str. Cărămidăriei, str. Uzinei, str. Șerpuită, str. Valea Seacă, str. Mihai Pitei, str. Cucului tronson” având codul SMIS 151369 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 52. Hotarare nr. 76 privind aprobarea proiectului „ Modernizare cu asfalt str. Pepenariei, str. Parcului, str. Fagilor, str. Papetariei, str. Merilor, str. Mănăstirii, str. C. Dobrogeanu, str. Recoltei, str. Plugarilor, municipiul Radauti, jud. Suceava” avand codul SMIS 151368 in vederea depunerii pe platforma electronica MySMIS-axa prioritara 9
 53. Hotarare nr. 77 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Lucrări în vederea obţinerii autorizaţie ISU Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu – Corp vechi+Corp nou»
 54. Hotarare nr. 78 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare Alee Pietonală str. Calea Bucovinei, nr. 3C, zona cuprinsă de la intersecţia cu str. Eudoxiu Hurmuzachi la Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 55. Hotarare nr. 79 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea electrică de iluminat public aeriană- parţial subterană pe str. Constantin Brâncoveanu, (zona Abator APOLLO- staţia METEO) municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 56. Hotarare nr. 80 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea electrică de iluminat public aeriană pe str. Salcâmilor (zona spate Pompieri) din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 57. Hotarare nr. 81 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Execuţie reţea electrică de iluminat public subterană, cu stâlpi metalici din fontă, pe str. Bogdan Vodă (zona de la calea ferată la Casa de Cultură ) Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 58. Hotarare nr. 82 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Branşament alimentare cu apă şi racord canalizare la bazin de înot didactic»
 59. Hotarare nr. 83 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 177/31.08.2020 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții ,, «Reabilitare străzi, municipiul Rădăuţi, jud. Suceava» str. Bogdan Vodă, str. Gării, str. Spitalului, str. Teiului, str. Ieraclie Porumbescu, str. Volovăţului, str. Ion Nistor, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Dimitre Dan, str. Şcolii Noi, str. Piaţa Unirii, str. Mărţişor, str. Măcelarilor, str. Topliţei, str. Horia, str. Grănicerului, str. Sf. Dumitru, str. Pictor Grigorescu, municipiul Rădăuți, județul Suceava”
 60. Hotarare nr. 84 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare Trotuar str. Volovăţului (Tronson Mobila SA – intersecţie str. Mihai Viteazul –partea dreaptă), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 61. Hotarare nr. 85 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare cu asfalt str. Volovăţului (Tronson Mobila SA – intersecţie str. Mihai Viteazul), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 62. Hotarare nr. 86 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Lucrări de colectare ape pluviale, amenajare trotuare de gardă şi lucrări de amenajare curte interioară (proiectare+execuţie), beneficiar Școala gimnazială Regina Elisabeta, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 63. Hotarare nr. 87 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii «Lucrări de colectare ape pluviale, amenajare trotuare de gardă şi lucrări de amenajare curte interioară la Şcoala Gimnazială ̎ Regina Elisabeta ̎ municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 64. Hotarare nr. 88 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare trotuare str. Bogdan Bodă (Calea Ferată – intersecţie str. Mihai Viteazul, partea stângă şi dreaptă), Municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava»
 65. Hotarare nr. 89 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii «Reabilitare trotuare str. Bogdan Bodă (Calea Ferată – intersecţie str. Mihai Viteazul, partea stângă şi dreaptă), Municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava»
 66. Hotarare nr. 90 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparaţii capitale Statui Voievozi amplasate în curtea interioară a Mănăstirii Bogdana, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 67. Hotarare nr. 91 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparaţii/ modernizare grupuri sanitare în unitatea şcolară şi branşare la canalizarea oraşului, beneficiar Școala gimnazială Dimitrie Cantemir, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 68. Hotarare nr. 92 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Rădăuţi şi al unităţilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi, pentru anul 2021
 69. Hotarare nr. 93 privind actualizarea Amenajamentului pastoral aprobat prin H.C.L. nr. 55 din 31.03.2016
 70. Hotarare nr. 94 privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu din domeniul privat al municipiului, cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în Municipiul Rădăuţi, str. Piaţa Unirii nr. 55, în scopul înfiinţării şi funcţionării unui birou de promovare a turismului
 71. Hotarare nr. 95 privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curți-construcții în suprafață de 7,00 mp aparținând domeniului public al Municipiului Rădăuți, situat în Municipiul Rădăuți, str. Calea Bucovina nr. 3C, în vederea trecerii în domeniul privat și concesionării
 72. Hotarare nr. 98 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Realizare complex bare tracțiuni pentru tineri și persoane cu dizabilități în Parc Alexandru Sahia, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 73. Hotarare nr. 99 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Realizare trecere de pietoni ridicată (zona Complex Capra Neagră), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»

Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support