duminică, aprilie 14
Shadow

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local

În conformitate cu art. 6 din Legea nr. 52/2003 a transparenței decizionale și ale art. 48 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, vă aducem la cunoștință că au fost inițiate următoarele proiecte de Hotărâre care urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local.

Propunerile, sugestiile și opiniile din partea persoanelor interesate se pot depune în scris la secretarul municipiului sau la adresa de e-mail: secretar.general@primariaradauti.ro, în 10 zile calendaristice de la afișarea proiectului, cu menționarea proiectului pentru care se trimit propuneri. Pentru trimiterea prin e-mail, apăsați:

Registru evidenta proiecte de hotarari

Proiecte HCL anul 2024

 1. Anunt din 10.04.2024Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99196/10.04.2024– privind aprobarea amplasării unui parc de distracţii în Municipiului Rădăuţi
 2. Anunt din 10.04.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99197/10.04.2024 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Rădăuţi pentru anul 2024 şi corectarea listei de investiţii
 3. Anunț din data de 25.03.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99181/25.03.2024 privind acordul Consiliului Local al municipiului Rădăuți pentru branșarea comunei Horodnic de Jos, județul Suceava, la rețeaua de canalizare a municipiului Rădăuți.
 4. Anunt din 21.03.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99175/21.03.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice – FAZA D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «REABILITARE ENERGETICĂ SEDIU ADMINISTRATIV PRIMĂRIA RĂDĂUȚI» 
 5. Anunt din 21.03.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99176/21.03.2024 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (Faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: «Reabilitare energetică Sediu Administrativ- SPCLEP Rădăuţi”
 6. Anunt din 21.03.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99177/21.03.2024 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (Faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: «Reabilitare energetică Şcoala Generală ̎ Mihai Eminescu ̎Rădăuţi»
 7. Anunt din 21.03.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99172/21.03.2024 privind propunerea de scoatere definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 9255 mp teren nsituat în extravilanul municipiului Rădăuți, categoria de folosință pășune, identificat cadastral cu nr. 59096 în CF 59096 aflat în domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava 
 8. Anunt din 21.03.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99173/21.03.2024 privind aprobarea Programului de acțiune comunitară destinat prevenirii și combaterii riscului de sărăcie și excluziune socială, pentru anul 2024
 9. Anunt din 19.03.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99165/19.03.2024 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul, pentru anul 2024
 10. Anunt din 14.03.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99156/28.02.2024 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 7 parcele de teren
 11. Anunț din 14.03.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99151/14.03.2024 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 306/2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024
 12. Anunț din 05.03.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99144/05.03.2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC SERVICII COMUNALE SA, Rădăuţi pentru anul 2024
 13. Anunt din 28.02.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99134/28.02.2024privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 11 parcele de teren
 14. Anunt 28.02.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99134/28.02.2024 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 11 parcele de teren
 15. Anunț din 28.02.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99134/28.02.2024 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 11 parcele de teren.
 16. Anunt din 28.02.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99136/28.02.2024 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului aparținând domeniului privat al Municipiului Rădăuți, în suprafață de 831 mp, situat în Municipiul Rădăuți, strada 1 Mai f.nr., identic cu parcela cu nr. Cadastral 44143.
 17. Anunt din 28.02.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99137/28.02.2024 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 139/31.07.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului.
 18. Anunt din 28.02.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99138/28.02.2024 privind actualizarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparații fațadă imobil – patrulater latură est din strada Piața Unirii, nr. 67 din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava».
 19. Anunt din 28.02.2024Proiect de hotărâre înregistrat nr. 99133/28.02.2024 privind închirierea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, în suprafață utilă de 116,53 mp, situat în Municipiul Rădăuți, str. Ștefan cel Mare nr. 38, clădire aflată în domeniul public al Municipiului Rădăuți.
 20. Anunt din 22.02.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99131/22.02.2024 privind includerea în domeniul public al Municipiului Rădăuţi a unor bunuri imobile situate în strada Oborului, munipiul Rădăuţi şi declararea lor ca bunuri de uz şi interes public local
 21. Anunt din 22.02.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99130/22.02.2024 privind modificarea suprafeţelor de teren, identificate ca străzi în municipiul Rădăuţi, inregistrate la poziţiilr nr. 82, nr. 128, nr. 162, şi nr. 172 din inventarul bunurilor xare fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, însuşit prin HCL nr. 82/26.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare, atestat prin Anexa nr. 5 la Hotărârea Gevernului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, cu modificările şi completările ulterioare
 22. Anunt din 22.02.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99127/22.02.2024 pentru aprobarea Regulamentului privind aprobarea condițiilor în care se realizează accesul furnizorilor de comunicații electronice pe proprietatea publică (sau privată) a UAT Rădăuți, în vederea construirii, instalării, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora.
 23. Anunt din 22.02.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99128/22.02.2024 privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență, a situațiilor deosebite pentru care se acordă acestea și a cuantumului maxim al ajutoarelor de urgență acordate din bugetul local al municipiului Rădăuți.
 24. Anunt din 20.02.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99108/20.02.2024 privind privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2024
 25. Anunt din 15.02.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99096/15.02.2024 privind aprobarea contului de execuţie la 31.12.2023
 26. Anunt din 14.02.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99086/14.02.2024 privind aprobarea ” Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pe anul 2024 în municipiului Rădăuți, judeţul Suceava”
 27. Anunt din 08.02.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99066/08.02.2024 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2024 și modificarea și completarea listei de investiții
 28. Anunt din 08.02.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99067/08.02.2024 privind aprobarea organizării Târgului ,,Mărțișor 2024”
 29. Anunt din 01.02.2024 —  Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99047/01.02.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare cu asfalt strada Luncii din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 30. Anunt din 01.02.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99046/01.02.2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparaţii faţadă imobil- patrulater est din strada Piaţa Unirii, nr. 67 din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 31. Anunt din 01.02.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99048/01.02.2024 privind aprobarea Graficului de eşalonare financiară, pe perioada 2024-2025, aferent obiectivelor de investiţii multianuale pentru care s-au aprobat credite de angajament
 32. Anunt din 01.02.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99049/01.02.2024 privind includerea în domeniul public al Municipiuului Rădăuţi a bunurilor rezultate din derularea obiectivului de investiţii ̎ Demolare construcţie existentă C1 (deposit C3) şi amplasare loc de joacă pentru copii municipiu Rădăuţi strada 1 Mai nr. 103 judeţul Suceava ̎ şi declararea acestora ca bunuri de uz şi interes public local
 33. Anunt din data de 26.01.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99035/26.01.2024– Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, a 8 parcele de teren
 34. Anunt din data de 26.01.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99036/26.01.2024– Privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul Municipal ̎ Sf. Dr. Cosma şi Damian ̎ Rădăuţi
 35. Anunt din data de 26.01.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99037/26.01.2024–privind aprobarea Proiectului Tehnic de Execuţie nr. 151/2023 pentru obiectivul de investiţii:̎ Reabilitare cu asfalt străzi în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava ̎ 
 36. Anunt din data 30.01.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99043/30.01.2024– Privind aprobarea aderării municipiului Rădăuţi la Asociaţia ̎ Organizaţia de Management al Destinaţiei Bucovina ̎ 
 37. Anunt din data 30.01.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99044/30.01.2024– Privind schimbarea de destinaţie a imobilului cadastral cu nr. 58474-C1 din CF 58474 Rădăuţi din clădire ̎ Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 ̎ în clădire ̎ Sediu Administrativ ̎
 38. Anunt din 29.01.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99039/29.01.2024 privind aprobarea Proiectului tehnic nr. 20H/2023 pentru obiectivul de investiții ,,Amenajarea zonei centrale a Municipiului Rădăuți, județul Suceava”
 39. Anunt din 17.01.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99023/17.01.2024– Privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava
 40. Anunt din 15.01.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99006/15.01.2024 privind aprobarea Bugetului propriu al Municipiului Rădăuţi şi al unităţilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi, pentru anul 2024 
 41. Anunt din 15.01.2024Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99017/15.01.2024– Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al cimitirului aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuţi
 42. Anunt din 15.01.2024Proiect de hotărâre nr. 99008/15.01.2024 privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, identic cu imobilul cu nr. cadastral: 56590 înscris în CF 56590 Rădăuţi
 43. Anunt din 15.01.2024 — Procesul Verbal de afisare a proiectului bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2024

Proiecte HCL anul 2023

 1. Anunt din 27.12.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99230/27.12.2023– privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2023
 2. Anunt din 05.12.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99189/05.12.2023 privind închirierea prin licitație publică organizată în condițiile legii a unor terenuri aflate în domeniul privat al Municipiului Rădăuți
 3. Anunt din 08.12.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99191/08.12.2023 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Rădăuți, pentru anul școlar 2024-2025 
 4. Anunt din 04.12.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99176/04.12.2023–privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în Municipiul Rădăuţi
 5. Anunt din 04.12.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99178/04.12.2023–privind aprobarea propunerilor bugetare de venituri şi cheltuieli ale Municipiului Rădăuţi pentru anul 2024 şi a estimărilor pe anii 2025-2027 
 6. Anunt din 04.12.2023 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99179/04.12.2023- pentru modificarea şi completarea HCL nr. 46/31.01.2023 privind aprobarea Graficului de eşalonare financiară, pe perioada 2023-2027, aferent obiectivelor de investiţii multianuale pentru care s-au aprobat credite de angajament, modificată prin HCL nr. 164/31.05.2023, prin HCL nr. 205/16.08.2023, prin HCL nr. 223/08.09.2023 şi prin HCL nr. 252/11.10.2023
 7. Anunt din 04.12.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99177/04.12.2023– privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2023 și modificarea și completarea Listei de investiții
 8. Anunt din 21.11.2023 — Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.99162/21.11.2023- privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024
 9. Anunț din 21.11.2023 — Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.99161/21.11.2023- privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Rădăuți în domeniul privat al municipiului Rădăuți a unor bunuri mobile/imobile situate în municipiul Rădăuți,județul Suceava pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, ca urmare a dezafectării de la utilitatea publică
 10. Anunt din 21.11.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99158/21.11.2023- privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru ,,Întocmire PUZ în vederea construirii bloc locuinţe colective, regim de înălţime P+3E şi utilităţi, situat în str. Horia fn., municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 11. Anunt din 17.11.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99153/17.11.2023 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 280/10.11.2023 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuți, începând cu luna noiembrie 2023
 12. Anunt din 17.11.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99151/17.11.2023 privind aprobarea închirierii unui teren în suprafață de 20 mp, parte din parcela cu număr cadastral 52791 din C.F. 52791 Rădăuți, de către Colegiul Tehnic Rădăuți
 13. Anunt din 16.11.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99145/16.11.2023 privind aprobarea contului de execuție la data de 30.09.2023
 14. Anunt din 16.11.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99141/16.11.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava
 15. Anunt din 13.11.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99125/13.11.2023 privind depunerea si implementarea proiectului ”DEZVOLTAREA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ DIN SURSE REGENERABILE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII AUTOCONSUMULUI ÎN RĂDĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA”
 16. Anunt din 09.11.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99119/09.11.2023 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuţi, începând cu luna noiembrie 2023
 17. Anunt din 09.11.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99118/09.11.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Rădăuţi pentru anul 2023
 18. Anunt din 27.10.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99107/27.10.2023 privind aprobarea amplasării pe domeniul public al Municipiului Rădăuţi a două panouri pentru afişare temporară a lucrării SV- CL- 07 Rădăuţi
 19. Anunt din 27.10.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99106/27.10.2023 privind aprobarea asocierii Municipiului Rădăuţi cu operator, în vederea amenajării unui patinoar artificial, în Parcarea Centrală, în perioada 15.11.2023 – 31.01.2024
 20. Anunt din 27.10.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99105/27.10.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Branşament electric pentru locuinţă socială situată pe str. Ştefan cel Mare nr. 66, ap. 3 din Municipul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 21. Anunt din 27.10.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.99104/27.10.2023- privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2023 și modificarea și completarea listei de investiții a Spitalului Municipal ̎ Sf. Doctori Cosma şi Damian ̎ Rădăuţi
 22. Anunt din 19.10.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99097/19.10.2023 privind modificarea şi completarea HCL nr. 252/27.10.2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea deciziei de gestiune a serviciului public de producere, transport și distribuție a energiei termice în Municipiul Rădăuți și a alegerii modalității de gestiune a serviciului public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Rădăuți
 23. Anunt din 12.10.2023Proiect de hotărâre nr. 99080/12.10.2023 privind modificarea suprafeței terenului și a clădirii situate în intravilanul municipiului Rădăuți, strada Alexandru cel Bun, înregistrate la poziția nr. 282 din Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuți, județul Suceava, însușit prin HCL nr. 82/26.08.1999, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernuului nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al județului Suceava precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Suceava, cu modificările și completările ulterioare
 24. Anunt din 10.10.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99066/10.10.2023– privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice – FAZA PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea de apă și canalizare în zona centrală, Piața Agroalimentară și punct termic 11, Municipiul Rădăuţi, Jud. Suceava»
 25. Anunt din 10.10.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99064/10.10.2023– privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2023 și modificarea și completarea Listei de investiții
 26. Anunt din 10.10.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99063/10.10.2023– privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice – FAZA PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Amenajare alee pietonală strada Calea Bucovinei, nr. 3C, zona cuprinsă de la intersecţia cu strada Eudoxiu Hurmuzachi la Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi din Municipiul Rădăuţi, Jud. Suceava»
 27. Anunt din 10.10.2023 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99065/10.10.2023– pentru modificarea şi completarea HCL nr. 46/31.01.2023 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale, modificată prin HCL nr. 164/31.05.2023, prin HCL nr. 205/16.08.2023 şi prin HCL nr. 223/08.09.2023
 28. Anunt din 04.10.2023Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, jud Suceava, a 12 parcele de teren
 29. Anunt din 26.09.2023Proiect de hotărâre nr. 99042/26.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2023 și modificarea și completarea listelor de investiții
 30. Anunt din 15.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii ̎ Branşament apă şi racord canalizare pentru imobilul locuinţă socială de pe str. Ştefan cel Mare nr. 5, Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava ̎
 31. Anunt din 15.09.2023Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, identic cu imobilul cu nr. cadastral: 55901 înscris în CF 55901 Rădăuţi
 32. Anunt din 15.09.2023Proiect de hotarare privind darea în administrare, către Colegiul Tehnic Rădăuți, a imobilului situat în municipiul Rădăuți, strada Oborului nr. 14A, județul Suceava
 33. Anunt din 14.09.2023 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99016/14.09.2023– privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029, la nivelul Municipiului Rădăuţi
 34. Anunt din 14.09.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99015/14.09.2023– privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii ̎ Extindere reţea iluminat public prin montarea unui stâlp pe strada Unirea Principatelor din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 35. Anunt din 08.09.2023Proiect de hotărâre nr. 99010/08.09.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economici și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare 32 platforme betonate în vederea montării de insule ecologice în municipiul Rădăuți, județul Suceava
 36. Anunt din 07.09.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99000/07.09.2023– privind aprobarea și acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC SERVICII COMUNALE SA, aferente perioadei 2022-2023
 37. Anunt din 07.09.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99002/07.09.2023–pentru modificarea şi completarea HCL nr. 46/31.01.2023 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni mltianuale, modificate prin HCL nr. 164/31.05.2023 şi prin HCL nr. 205/16.08.2023
 38. Anunt din 07.09.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99001/07.09.2023– privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2023 și modificarea și completarea Listei obiectivelor de investiții buget local – an 2023
 39. Anunt din 04.09.2023Privind închirierea prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, a unor terenuri aflate în domeniul privat al municipiului Rădăuţi
 40. Anunt din 04.09.2023Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, întreţinere şi exploatare a imobilului ̎ Bazin de înot didactic Rădăuţi”
 41. Anunt din 29.08.2023Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2023 și modificarea și completarea listei Obiectivelor de investiții – an 2023 ̎ Proiecte cu Finanţare Externă (POR- FEDR, Anghel Saligny, PNDL, PNRR, AFM, POCU
 42. Anunt din 24.08.2023Proiect de hotarare privind atestarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuți, județul Suceava
 43. Anunt din 24.08.2023Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrării terenului situat în strada Calea Bucovinei, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, identic cu imobilul cu nr. cadastral: 57031 înscris în CF 57031 Rădăuţi
 44. Anunt din 23.08.2023  — Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ca urmare a derularii lucrarilor începute în baza autorizaţiei de construire nr. 356/2022 pentru obiectivul de investiţii “Modernizare locuinţă prin schimbare destinaţie, termoizolaţie, reparare acoperiş, refacere instalaţii interioare sanitare mun. Rădăuţi, str. Salcîmilor, nr. 3, judeţul Suceava” având codul SMIS 151281”
 45. Anunt din 23.08.2023  — Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie la 30.06.2023
 46. Anunt din 22.08.2023 – Proiect de hotărâre nr. 98961/22.08.2023 privind stabilirea zilelor de 24, 25 şi 26 august 2023 ca zile de doliu în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 47. Anunt din 16.08.2023Proiect de hotărâre nr. 98943/10.08.2023 privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice – FAZA SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Amenajarea zonei centrale a Municipiului Rădăuți, județul Suceava”
 48. Anunt din 28.07.2023Proiect de hotărâre nr. 98941/28.07.2023 privind aprobarea vânzării prin licitație a construcțiilor anexe, C2 în suprafață de 21 mp identificată cadastral cu nr. 51300-C2 și C3 în suprafață de 20 mp identificată cadastral cu nr. 5300-C3, situate în strada Vadu Topliței nr. 11, aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava
 49. Anunt din 21.07.2023Proiect de hotărâre nr. 98924/21.07.2023 privind atestarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuți, județul Suceava
 50. Anunt din 21.07.2023Proiect de hotărâre nr. 98922/21.07.2023 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuți, începând cu luna iulie 2023
 51. Anunt din 21.07.2023 Proiect de hotărâre nr. 98921/21.07.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2023 și modificarea listei de investiții – Proiecte cu finanțare externă
 52. Anunt din 21.07.2023Proiect de hotărâre nr. 98926/21.07.2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui număr de 24 imobile terenuri, aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava
 53. Anunt din 21.07.2023Proiect de hotărâre nr. 98927/21.07.2023 privind atestarea apatenenței la domeniul privat al muncipiului Rădăuți, județul Suceava, a 18 parcele de teren
 54. Anunt din 20.07.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98912/20.07.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Rădăuți în domeniul privat al Municipiului Rădăuți a imobilelor construcții Anexa C2 în suprafață de 62 mp și Anexa C3 în suprafață de 17 mp din strada Spitalului nr. 9, municipiul Rădăuți, județul Suceava, date în administrare Serviciului de Ambulanță Județean Suceava – substația Rădăuți, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, ca urmare a dezafectării de la utilitatea publică
 55. Anunt din 20.07.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98914/20.07.2023 privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuți, județul Suceava, identic cu imobilul cu nr. cadastral : 57662 înscris în CF 57662 Rădăuți
 56. Anunt din 20.07.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98913/20.07.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reamenajare sală de clasă în corpul B (proiect+execuție) la Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir” din municipiul Rădăuți, județul Suceava”
 57. Anunt din 20.07.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98918/20.07.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparație capitală a bateriilor de preîncălzire a aerului aferente CAF-urilor din dotarea Centralei de Cogenerare din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 58. Anunt din 20.07.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98919/20.07.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Schimbare instalaţie încălzire, achiziţia şi montarea unei centrale termice la Grădiniţa cu Program Prelungit Prichindelul din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 59. Anunt din 20.07.20235. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98919/20.07.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Schimbare instalaţie încălzire, achiziţia şi montarea unei centrale termice la Grădiniţa cu Program Prelungit Prichindelul din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 60. Anunt din 20.07.20234. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98918/20.07.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparație capitală a bateriilor de preîncălzire a aerului aferente CAF-urilor din dotarea Centralei de Cogenerare din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 61. Anunt din 20.07.20232. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98913/20.07.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reamenajare sală de clasă în corpul B (proiect+execuție) la Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir” din municipiul Rădăuți, județul Suceava”
 62. Anunt din 20.07.20233. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98914/20.07.2023 privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuți, județul Suceava, identic cu imobilul cu nr. cadastral : 57662 înscris în CF 57662 Rădăuți
 63. Anunt din 20.07.20231. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98912/20.07.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Rădăuți în domeniul privat al Municipiului Rădăuți a imobilelor construcții Anexa C2 în suprafață de 62 mp și Anexa C3 în suprafață de 17 mp din strada Spitalului nr. 9, municipiul Rădăuți, județul Suceava, date în administrare Serviciului de Ambulanță Județean Suceava – substația Rădăuți, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, ca urmare a dezafectării de la utilitatea publică
 64. Anunt din 17.07.2023Proiect de hotărâre nr. 98907/17.07.2023 privind aprobarea organizării evenimentelor ,,Cupa Națională de Trial – Bike” și ,,Micul trialist”, ediția IV-a, în Municipiul Rădăuți
 65. Anunt din 06.07.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98903/06.07.2023 pentru modificarea şi completarea HCL 170 din 27.06.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2023 și modificarea și completarea listei de investiții
 66. Anunt din 22.06.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98892/22.06.2023 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 13 parcele de teren
 67. Anunt din 21.06.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98884/21.06.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2023 și modificarea și completarea listei de investiții
 68. Anunt din 20.06.2023Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al Municipiului Radauti
 69. Anunt din 20.06.2023Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic de executie – Detalii de executie nr. 15-117/2023 din 24.04.2023 si a a indicatorilor tehnico-economici rezultati din proiectul tehnic, pentru obiectivul de investitii: << Achizitionare containere de locuit pentru locuinte sociale pe str. Stefan cel Mare, nr. 53, mun. Radauti, jud. Suceava” avand codul SMIS 155508
 70. Anunt din 31.05.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98867/31.05.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare parcări de reşedinţă în zona str. Călăraşi- str. Bogdan Vodă din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 71. Anunt din 24.05.2023Proiect de hotarare privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.925.000 lei
 72. Anunt din 24.05.2023Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preempțiune de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Rădăuți pentru cumpărarea imobilelor teren și construcții situate în strada Calea Cernăuți nr. 47 din municipiul Rădăuți, județul Suceava, proprietatea numiților Zvolinschi Sorin Gheorghe și Zvolinschi Rodica Elena având cota de 1/2 și Donisan Bogdan-Sergiu având cota de 1/2, având în vedere prețul de 210.000 euro solicitat prin înștiințarea privind intenția de vânzare înregistrată sub nr. 37274/08.05.2023
 73. Anunt din 19.05.2023Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii protocoalelor între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și UAT Municipiul Rădăuți pentru implementarea proiectului ,,HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, COD MYSMIS 130963
 74. Anunt din 19.05.2023Proiect de hotararerivind modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 241/07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Rădăuți, județul Suceava” în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, Componenta C3 – managementul deșeurilor, Investiția I.1, Subinvestiția I.1.B, Construire de insule cologice digitalizate din Planul Național de Rederesare și Reziliență (PNRR)
 75. Anunt nr. 19.05.2023Proiect de hotarare privind aprobarea Programului privind acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2023 din bugetul propriu al Municipiului Rădăuți, pentru activități nonprofit de interes local
 76. Anunt din 12.05.2023 Proiect de hotarare privind solicitarea trecerii din domeniul public al județului Suceava în domeniul public al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a bunurilor rezultate prin modernizarea zonei de protecție a Mănăstirii Bogdana, în cadrul proiectului ”RO/005-551.05.03.04.01.12 ”Ecologizarea și modernizarea zonelor de protecție a monumentelor istorice din patrimoniul UNESCO și naționale-Mănăstiri Suceava”
 77. Anunt din 12.05.2023Proiect de hotarare privind acordarea ,,Diplomei de Aur” și a unui premiu cuplurilor din Municipiul Rădăuți care au împlinit/împlinesc cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2023
 78. Anunt din 12.05.2023Proiect de hotarare privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă
 79. Anunt din 12.05.2023Proiect de hotarare privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui teren în suprafaţă de 4 mp aflat în domeniul public al Municipiului Rădăuţi, situat în municipiul Rădăuţi, strada Piaţa Unirii f.nr
 80. Anunt din 12.05.2023Proiect de hotarare privind aprobarea organizării evenimentului ̎ Caravana Naţională Siguranţa Auto Copii ̎ în municipiul Rădăuţi
 81. Anunt din 11.05.2023Proiect de hotarare privind exploatarea cantității de 20,32 mc volum brut masă lemnoasă, în regie proprie
 82. Anunt din 11.05.2023Proiect de hotarare privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, precum și împuternicirea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava să semneze, în numele și pe seama membrilor Asociației, Actul adițional de modificare și completare a Statutului Asociației prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre
 83. Anunt din 11.05.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98816/11.05.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniu privat al Municipiului Rădăuţi în favoarea proprietarilor de construcţii amplasate pe aceste terenuri
 84. Anunt din 27.04.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98806/27.04.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Taberei de pictură
 85. Anunt din 27.04.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98807/27.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare instalaţie iluminat public Parc Zoo municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 86. Anunt din 27.04.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98805/27.04.2023 privind aprobarea contului de execuție la 31.03.2023
 87. Anunt din 25.04.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98781/25.04.2023 privind aprobarea organizării evenimentelor ̎ Cupa Naţională de Trial – Bike ̎ şi ̎ Micul Trialist ̎ în Municipiul Rădăuţi
 88. Anunt din 25.04.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98783/25.04.2023 privind aprobarea alipirii a 9 parcele de teren situate în municipiul Rădăuţi, str. Habitat, f.n identice cu imobilele cu nr-le. cadastrale: 51621; 51623; 51768; 51773; 51775; 51779; 51781; 51791; 56360
 89. Anunt din 21.04.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr.98773/21.04.2023 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuţi, precum şi pentru instituţii publice subordonate Consiliului Local Rădăuţi
 90. Anunt din 21.04.2023 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98768/2104.2023 privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, sectoarelor subordonate şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Rădăuţi
 91. Anunt din 21.04.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98777/21.04.2023 – privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici – FAZA DALI – pentru obiectivul de investiţii ̎ Eficientizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava ̎ în cadrul programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public
 92. Anunt din 11.04.2023Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale, inclusiv operarea statiilor de transfer si a centrelor de colectare cu aport voluntar in Judetul Suceavaanexa 1anexa 2.Ianexa 2.IIanexa 2.IIIanexa 2.IVanexa 3anexa 4
 93. Anunt din 03.04.2023Proiect de hotărâre nr. 98735/03.04.2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui număr de 22 imobile terenuri, aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava
 94. Anunt din 06.04.2023Proiect de hotărâre nr. 98752/06.04.2023 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul Municipal ,,Sf. Dr. Cosma și Damian” Rădăuți
 95. Anunt din 29.04.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98724/29.03.2023- privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru ,,Întocmire PUZ pentru schimbarea destinației și regimul de înălțime din locuințe unifamiliale tip P+1E în locuințe colective P+2E și branșamente utilități situat în str. Iraclie Porumbescu nr. 35”, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 96. Anunt din 29.04.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98726/29.03.2023 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru ,,Întocmire PUZ pentru construire 3 blocuri P+7E cu spațiu comercial la parter bloc 1, branșamente utilități, situate în str. Calea Bucovinei f.nr.”, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 97. Anunt din 06.04.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98747/06.04.2023 de modificare și completare a HCL nr. 103/14.04.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Înlocuire rețea apă și extindere rețea de canalizare din zona centrală – Piața Unirii, în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 98. Anunt din 06.04.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98747/06.04.2023 de modificare și completare a HCL nr. 103/14.04.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Înlocuire rețea apă și extindere rețea de canalizare din zona centrală – Piața Unirii, în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 99. Anunt din 28.03.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98722/28.03.2023 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru ,,Elaborare PUZ în vederea construirii imobil D+P+7E-8E” situat pe strada Calea Bucovinei f.nr., municipiul Rădăuți, județul Suceava ̎
 100. Anunt din 21.03.2023Proiect de hotărâre nr. 98709/21.03.2023 privind aprobarea Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Municipiul Rădăuți, județul Suceava – pe perioada 2021-2027Strategie final
 101. Anunt din 21.03.2023Proiect de hotărâre nr. 98691/21.03.2023 privind schimbarea destinației din zonă pietonală, a tronsonului din str. Piața Unirii identificat cadastral sub nr. 49618 înscris în CF nr. 49618 în suprafață de 1287 mp, în stradă destinată circulației vehiculelor și stabilirea unor sensuri de circulație pe tronsoanele din strada Piața UniriiAnexa proiect _ pietonal si sensuri circulatie —  Anunt din 12.04.2023Proiect de hotărâre nr. 98691/12.04.2023 privind schimbarea destinației din zonă pietonală, a tronsonului din str. Piața Unirii identificat cadastral sub nr. 49618 înscris în CF nr. 49618 în suprafață de 1287 mp și a unei părți din trotuarul aferent Parcului Central nr. II, în stradă destinată circulației vehiculelor și stabilirea unor sensuri de circulație pe tronsoanele din strada Piața Unirii
 102. Anunt din 13.03.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98682/13.03.2023- privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 5 parcele de teren
 103. Anunt din 09.03.2023Proiect de hotărâre nr. 98676/09.03.2023 privind solicitarea trecerii din domeniul public al județului Suceava în domeniul public al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a bunurilor rezultate prin modernizarea zonei de protecție a Mănăstirii Bogdana, în cadrul proiectului ,,RO/005-551.05.03.04.01.12 ,,Ecologizarea și modernizarea zonelor de protecție a monumentelor istorice din patrimonial UNESCO și naționale – Mănăstiri Suceava”
 104. Anunt din 09.03.2023Proiect de hotărâre nr. 98670/09.03.2023 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Rădăuți
 105. Anunt din 24.02.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98651/24.02.2023 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 7 parcele de teren
 106. Anunt din 24.02.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98649/24.02.2023 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 13 parcele de teren
 107. Anunt din 17.02.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98622/17.02.2023 privind modificarea art. 6 din HCL nr. 13/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de transport în regim de taxi în municipiul Rădăuţi
 108. Anunt din 15.02.2023Proiect de hotărâre nr. 98612/15.02.2023 privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2023 în vederea repartizării, prin închieriere, a locuințelor construite prin ANL
 109. Anunt din 15.02.2023Proiect de hotărâre nr. 98613/15.02.2023 privind aprobarea ,,Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pe teritoriul administartiv al municipiului Rădăuți în anul 2023”
 110. Anunt din 13.02.2023 Proiect de hotărâre nr. 98607/13.02.2023 privind aprobarea contului de execuție la 31.12.2022
 111. Anunt din 13.02.2023 Proiect de hotărâre nr. 98608/13.02.2023 privind aprobarea documentației tehnico-ecnomice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Branșament de alimentare cu apă adăpost câini în municipiul Rădăuți, județul Suceava”
 112. Anunt din 20.01.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98563/20.01.2023 privind darea în administrare a “Bazinului de Înot didactic” și a terenului aferent în suprafața de 3724 mp situate în Rădăuți, str. Stefan cel Mare nr. 72 D județul Suceava aflat în proprietatea publică a municipiului Rădăuți, identificat cadastral cu nr. 52695 în CF nr. 52695 către Clubul Sportiv Municipal Bucovina Rădăuți
 113. Anunt din 20.01.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98561/20.01.2023 privind aprobarea încheierii unui contract de prestări-servicii între Municipiul Rădăuţi şi o persoană juridică în vederea asigurării serviciilor medicale veterinare necesare pentru funcţionarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Rădăuţi
 114. Anunt din 19.01.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98552/17.01.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ̎ Acoperiş terasă la Căminul de Persoane Vârstnice din strada Frâncei, fn din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava ̎
 115. Anunt din 19.01.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98553/19.01.2023 de modificare a HCL nr. 268/27.11.2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii, „Construire baza sportivă TIP 1” municipiul Rădăuți, judeţul Suceava
 116. Anunt din 19.01.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98554/19.01.2023 privind stabilirea duratei contractului de dare în administrare a serviciului de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 17021/22.11.2018, înregistrat la SC Servicii Comunale SA cu nr. 3081/28.11.2018
 117. Anunt din 17.01.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98542/17.01.2023 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, pentru anul 2023
 118. Anunt din 17.01.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98541/17.01.2023 privind aprobarea pentru anul 2023 a Planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat și ai Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, care prestează acţiuni ori lucrări de interes local
 119. Anunt din 17.01.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98547/17.01.2023 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului aparţinând domeniului privat al Municipiului Rădăuţi, în suprafaţă de 1018 mp, situate în Municipiul Rădăuţi, str. Papetăriei, f.nr., identic cu parcele cu nr. cadastral 57954
 120. Anunt din 17.01.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98545/17.01.2023 privind aprobarea atestării la domeniul privat al Municipiului Rădăuţi şi dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, identic cu imobilul cu nr. cadastral: 57838 înscris în CF 57838 Rădăuţi
 121. Anunt din 17.01.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98544/17.01.2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava, a imobilului teren situat în str. Tudor Vladimirescu f.nr., identificat cadastral ca parte din: pf 12/2 și pf 41/1, din CF nr. 48218, nr. 32061 (CF vechi nr. 7872 respectiv nr. 8161), declararea bunului ca fiind bun de uz și interes public local având destinația de parcare și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Rădăuți
 122. Anunt din 16.01.2013Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98537/16.01.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ̎ Reabilitare cu asfalt străzi în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava ̎-
 123. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98536/16.01.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ̎ Amenajare treceri de pietoni în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava ̎
 124. Anunt din 16.01.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98539/16.01.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ̎ Amenajare loc de joacă pe strada Recoltei in Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava ̎–
 125. Anunt din 16.01.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98538/16.01.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ̎ Amenajare teren în vederea înfiinţării unor locuri de parcare la Târgul Obor (partea dreaptă), str. 1 Mai, Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava ̎ –
 126. Anunt din 16.01.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98535/16.01.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ̎ Reparaţii exterioare şi interioare Muzeu- Sala Albă şi depozit, din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava ̎
 127. Anunt din 16.01.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98534/16.01.2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ̎ Amenajarea zonei centrale a Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava ̎
 128. Anunt din 12.01.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98527/12.01.20232023 privind aprobarea Bugetului propriu al Municipiului Rădăuţi şi al unităţilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi, pentru anul 2023
 129. Anunt din 12.01.2023Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98525/12.01.2023 privind acordul municipiului Rădăuţi, în calitate de proprietar al cotei de 7142/10000 din imobilulul situat în municipiul Rădăuţi, str. Dimitrie Dan fn., identic cu imobilul cu nr. cadastral: 31809 înscris în CF 31809 Rădăuţi, în vederea dezmembrării terenului

Proiecte HCL anul 2022

 1. Anunt din 27.12.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99259/27.12.2022 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui număr de 16 imobile terenuri, aparinând domeniului privat al municipiului, judeţul Suceava
 2. Anunt din 16.12.2022Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023
 3. Anunt din 14.12.2022Proiect de hotărâre nr. 99233/14.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru 2022 și modificarea și completarea listei de investiții
 4. Anunt din 14.12.2022Proiect de hotărâre nr. 99234/14.12.2022 de modificare și completare a HCL nr. 46/08.02.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la anumite obiective de investiții din lista obiectivelor de investiții buget local 2022, modificate și completate prin Hotărârile nr. 114/26.05.2022, 170/25.07.2022, 208/30.08.2022, 243/07.10.2022, 267/27.10.2022 și 23/24.11.2022
 5. Anunt din 12.12.2022Proiect de hotărâre nr. 99228/12.12.2022 privind aprobarea Listei de priorități pentru anul 2023 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor fin fondul locativ de stat aflate în municipiul Rădăuți
 6. Anunt din 09.12.2022Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D) pentru “Construire Centru de relaxare si functiuni complementare pentru agrement (magazine mici specializate, zona de food court si spatii de joaca, cinema, bowling, biliard. jocuri, ceainarie-cafenea) tip P+2E” in Municipiul Radauti, Judetul Suceava
 7. Anunt din 07.12.2022Proiect de hotărâre nr. 99212/07.12.2022 privind menținerea rețelei școlare a unităților preuniversitare de stat și particular din municipiul Rădăuți, pentru anul 2023-2024
 8. Anunt din 18.11.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99187/18.11.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru ,,Întocmirea documentaţiei de tip PUZ în vederea modificării indicilor urbanistici, a funcţiunii zonei din locuinţe individuale în zonă de locuinţe colective şi a regimului de înăltime la parcela 34391 situată în str. Teiului, nr. 14, mun. Rădăuţi, judeţul Suceava”
 9. Anunt din 18.11.2022Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pe raza Municipiului Radauti
 10. Anunt din 03.10.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99083/03.10.2022 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui număr de 13 imobile terenuri, aparinând domeniului privat al municipiului, judeţul Suceava
 11. Anunt din 28.11.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99205/28.11.2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Municipal ̎ Sf. Dr. Cosma şi Damian ̎ Rădăuţi– iniţiator primar LOGHIN Bogdan-Andrei
 12. Anunt din 17.11.2022 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99176/17.11.2022 privind aprobarea contul de execuţie la 30.09.2022– iniţiator primar LOGHIN Bogdan-Andrei
 13. Anunt din 17.11.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99174/17.11.2022 privind aprobarea cererii având ca obiect trecerea din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Justiţiei, în domeniul public al UAT –Municipiul Rădăuţi, a unei părţi din imobilul clădire, situat în municipiul Rădăuţi, str. Piaţa Unirii, nr. 64, în care a desfăşurat activitatea Judecătoria Rădăuţi, parte identificată cadastral în CF nr. 31118-C3-U1 Rădăuţi, având suprafaţa construită de 1324,61mp şi suprafaţa desfăşurată de 1738,75 mp
 14. Anunt din 17.11.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99175/17.11.2022 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare pentru: Căminul pentru persoane vârstnice, Cantina de ajutor social, Adăpostul de noapte şi Compartimentul Servicii Comunitare din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Rădăuţi
 15. Anunt din 23.11.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99192/23.11.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2022 și modificarea și completarea listelor de investiții
 16. Anunt din 23.11.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99193/23.11.2022 de modificare și completare a Hotărârii de Consiliu Local nr. 46/08.02.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la anumite obiective de investiții din lista obiectivelor de investiții buget local 2022, modificate și completate prin Hotărârile de Consiliu Local nr. 114/25.07.2022, nr. 170.25.07.2022, nr. 208/30.08.2022 și 243/07.10.2022 şi 267/27.10.2022
 17. Anunt din 01.11.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99157/01.11.2022 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuţi, începând luna noiembrie 2022
 18. Anunt din 10.11.2022 Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii Sarbatorilor de iarna in Municipiul Radauti
 19. Anunt din 10.11.2022Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor lunare de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuiversitar de stat cu frecventa, din municipiul Radauti, care se acorda in anul scolar 2022-2023
 20. Anunt din 26.10.2022  — Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99139/26.10.2022 privind modificarea statului de funcţii al primarului Municipiului Rădăuţi
 21. Anunt din 25.10.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99131/25.10.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2022 și modificarea și completarea listelor de investiții
 22. Anunt din 25.10.2022 —  Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99133/25.10.2022 De modificare și completare a Hotărârii de Consiliu Local nr. 46/08.02.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la anumite obiective de investiții din lista obiectivelor de investiții buget local 2022, modificate și completate prin Hotărârile de Consiliu Local nr. 114/25.07.2022, nr. 170.25.07.2022, nr. 208/30.08.2022 și 243/07.10.2022
 23. Anunt din 25.10.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99132/25.10.2022 privind modificarea şi completarea HCL nr. 244/18.10.2022 privind graficul de eşalonare financiară, pe perioada 2022-2023, a proiectelor derulate prin programul POR-FEDR privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale- GAL URBAN RĂDĂUŢI
 24. Anunt din 17.10.2022Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L. 142 din 15.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcarilor publice cu plata din Municipiul Radauti
 25. Anunt din 18.10.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99111/18.10.2022 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 8 parcele de teren
 26. Anunt din 17.10.2022Proiect de hotarare privind aprobrea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale a proiectelor derulate prin programul POR-FEDR-GAL URBAN RADAUTI-
 27. Anunt din 14.10.2022Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare, intretinere si exploatare a imobilului: “Bazin de inot didactic Radauti”
 28. Anunt din 13.10.2022Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica, organizata in conditiile legii, a unor terenuri aflate in domeniul privat al Municipiului Radauti
 29. Anunt din 07.10.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99058/07.10.2022 privind modificarea şi completarea HCL nr. 160 din 24.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor de reşedinţă aflate pe raza municipiului Rădăuţi, a listei locurilor de parcare, a preţului de închiriere şi a modelului acordului de rezervare ”
 30. Anunt din 04.10.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99085/04.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Rădăuți, județul Suceava” în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, Componenta C3 – managementul deșeurilor, Investiția I.1, Subinvestiția I.1.B, Construire de insule ecologice digitalizate din Planul Național de Rederesare și Reziliență (PNRR)
 31. Anunt din 04.10.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99088/04.10.2022 de modificare și completare a Hotărârii de Consiliu Local nr. 46/08.02.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la anumite obiective de investiții din lista obiectivelor de investiții buget local 2022, modificate și completate prin Hotărârile de Consiliu Local nr. 114/25.07.2022, nr. 170.25.07.2022 și nr. 208/30.08.2022
 32. Anunt din 04.10.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99086/04.10.2022 de modificare a HCL nr. 44/08.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Retehnologizarea/implementarea unei/ unor capacităţi de producere a energiei termice pentru Centrala de Cogenerare de înaltă eficienţă de 28 MW în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 33. Anunt din 03.10.2022Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99079/03.10.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și modificarea și completarea listelor de investiții
 34. Anunt din 03.10.2022Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99077/03.10.2022 privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție – Detalii de execuție nr. 27-95/2022 din 23.06.2022 și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din proiectul tehnic, pentru obiectivul de investiții: ,,Demolare construcții existente C1, C2 (PAVILION ADMINISTRATIV C1, GHERETĂ SANTINELĂ C5) și construire Grădiniță cu program normal, branșare la utilități”, codul SMIS 151277
 35. Anunt din 03.10.2022Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99076/03.10.2022 privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție – Detalii de execuție nr. 24-92/2022 din 23.06.2022 și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din proiectul tehnic, pentru obiectivul de investiții: ,,Proiect cu mai multe acțiuni de investiții privind înființarea mai multor puncte publice cu toalete, dușuri și mașini de spălat în punctele termice 3, 4, 7 și 8”, codul SMIS 151282
 36. Anunt din 27.09.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99060/27.09.2022 privind aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții :,,Proiect cu mai multe acțiuni de investiții pentru modernizare cu asfalt a străzilor balastate din municipiul Rădăuți: str. Al. Odobescu, str. Zorilor, str. Îmbinată, str. Podurilor, str. Pandurilor, str. Plevnei, str. Gh. Doja, str. Cucului, str. George Coșbuc, str. Vasile Conta, str. Ion Grămadă, str. Mică, județul Suceava”în urma includerii la finanțare în cadrul Programului Național de Investiții ,,Anghel Saligny”
 37. Anunt din 27.09.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99059/27.09.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Întreţinere şi reparaţii sistem irigare la Clubul Sportiv Municipal, din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 38. Anunt din 27.09.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99062/27.09.2022 de modificare şi completare a HCL nr. 146/23.06.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Achiziţii şi montare toc şi uşă acces din lemn de stejar pentru camerele 37 (Sala de Şedinţe) şi 42 (Birou Contabilitate) la Primăria Rădăuţi şi achiziţie şi montare toc şi uşă la sediul SPCLEP din Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava»
 39. Anunt din 27.09.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99061/27.09.2022 de modificare şi completare a HCL nr. 164/26.08.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Demolare şi construire grupuri sanitare noi în Parc II din strada Piaţa Unirii, municipiul Rădăuţi, judetul Suceava»
 40. Anunt din 27.09.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99058/27.09.2022 privind modificarea şi completarea HCL nr. 160 din 24.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor de reşedinţă aflate pe raza municipiului Rădăuţi, a listei locurilor de parcare, a preţului de închiriere şi a modelului acordului de rezervare ”
 41. Anunt din 23.09.2022Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Radauti la infiintarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Radauti, a Statului acestei asociatii, precum si desemnarea reprezentantului Municipiului Radauti in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Radauti
 42. Anunt din 22.09.2022Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L. 142 din 15.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcarilor publice cu plata din Municipiul Radauti
 43. Anunt din 19.09.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99032/19.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2022 și modificarea și completarea listelor de investiții
 44. Anunt din 19.09.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99034/19.09.2022 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 4 parcele de teren
 45. Anunt din 09.09.2022Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99030/09.09.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Rădăuți în domeniul public al Municipiului Rădăuți a imobilului – clădire ,,Bazin de înot didactic” situat în Municipiul Rădăuți, strada Ștefan cel Mare, nr. 72D, identificat cadastral cu nr. 52695-C1
 46. Anunt din 09.09.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99021/09.09.2022 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui număr de 9 imobile terenuri, aparinând domeniului privat al municipiului Radauti, judeţul Suceava
 47. Anunt din 09.09.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99025/09.09.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Montare stalpi iluminat public-6 bucăţi pe o lungime de 150 m in zona Cimitir Municipal Rădăuţi – Biserica Penticostală Maranata»
 48. Anunt din 09.09.2022Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99019/09.09.2022 privind aprobarea Regulamentului, întreținere și exploatare a imobilului: ,,Bazin de înot didactic Rădăuți”
 49. Anunt din 09.09.2022Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava a 15 parcele de teren
 50. Anunt din 06.09.2022Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99003/06.09.2022 de modificare și completare a HCL nr. 107/14.04.2022 pentru aprobarea achiziționării terenului în suprafață de 4106 mp situat în extravilanul municipiului Rădăuți, strada Salcâmilor, f.n. județul Suceava prin negociere directa în vederea extinderii cimitirului municipal din Rădăuți;
 51. Anunt din 06.09.2022Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99005/06.09.2022 privind stabilirea impozitului/taxei pe clădiri pentru anul 2023
 52. Anunt din 25.08.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98983/25.08.2022 privind atestarea apartenetei la domeniul privat al municipiului Radauti, judeţul Suceava a 22 de parcele de teren
 53. Anunt din 10.08.2022Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Radauti la “Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public” si aprobarea Devizului General al obiectivului de investitii “Eficientizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Radauti, jud. Suceava”
 54. Anunt din 03.08.2022 Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui numar de 13 imobile terenuri, apartinand domeniului privat al municipiului Radauti, judetul Suceava
 55. Anunt din 03.08.2022Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie la 30.06.2022
 56. Anunt din 21.07.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98940/21.07.2022 de modificare a HCL nr. 44/08.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții « Retehnologizarea/implementarea unei/ unor capacităţi de producere a energiei termice pentru Centrala de Cogenerare de înaltă eficienţă de 28 MW în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 57. Anunt 21.07.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98939/21.07.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții « Modernizare infrastructură în vederea realizării traseelor de fibră optică pentru operatorii de CATV, internet și telefonie pe str. Bogdan Vodă din mun. Rădăuți, jud. Suceava»
 58. Anunt 21.07.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98938/21.07.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Împrejmuire ţarc lei în lungime de 58,00 ml la Grădina Zoologică din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 59. Anunt din 19.07.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98929/13.07.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Rădăuţi în domeniul public al Municipiului Rădăuţi a imobilelor – teren în suprafaţă de 1.200 mp identificat cadastral cu nr. 33233 din CF 33233 Rădăuţi şi teren în suprafaţă de 571 mp identuficat cadastral cu nr. 33232 din CF 33232 Rădăuţi, ambele imobile fiind situate în str. Ştefan cel Mare nr. 53, Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 60. Anunt din 19.07.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98931/19.07.2022 de modificare şi completare a Hotărârii de Consiliu Local nr. 46/08.02.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la anumite obiective de investiţii din lista obiectivelor de investiţii buget local 2022, modificată şi completată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 114/26.05.2022
 61. Anunt din 19.07.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98927/19.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2022 și modificarea și completarea listelor de investiții
 62. Anunt din 13.07.2022Proiect de hotarare privind atestarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Radauti, judetul Suceava
 63. Anunt din 13.07.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98901/13.07.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Lucrări de reabilitare şi modernizare la Sala de Sport a Şcolii Gimnaziale Bogdan Vodă Rădăuţi»
 64. Anunt din 13.07.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98902/13.07.2022 privind modificarea şi completarea HCL nr. 160 din 24.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor de reşedinţă aflate pe raza municipiului Rădăuţi, a listei locurilor de parcare, a preţului de închiriere şi a modelului acordului de rezervare
 65. Anunt din 13.07.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98916/13.07.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare grupuri sanitare la corp atelier din cadrul Şcolii Gimnaziale Mihai Eminescu Rădăuţi»
 66. Anunt din 13.07.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98915/13.07.2022 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producer, transport şi distribuţie a energiei termice, prestate de către SC SERVICII COMUNALE SA Rădăuţi, începând cu luna iulie 2022
 67. Anunt din 13.07.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98907/13.07.2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC SERVICII COMUNALE SA Rădăuţi, pentru anul 2022
 68. Anunt din 13.07.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98906/13.07.2022 privind aprobarea Regulamentului de premiere a sportivilor care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale şi a elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale şi naţionale pe discipline de învăţământ, din UAT Municipiul Rădăuţi
 69. Anunt din 16.06.2022Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al “Spitalului Municipal Sf. Dr. COSMA SI DAMIAN Radauti”
 70. Anunt din 12.07.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98874/16.06.2022 – privind aprobarea Devizului general actualizat ulterior încheierii contractelor de achiziţie publică în baza OG nr. 93/2021 şi aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii “Continuare de lucrări de realizare şi dotare începute în baza autorizaţiei de construire nr. 328/2007 pentru obiectivul Şcoala Generală cu clasele I-IV şi Sala de sport situată în Municipiul Rădăuţi, str. Oborului, nr. 14A, jud. Suceava ”
 71. Anunt din 22.06.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98884/22.06.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru ,,Întocmire documentaţie de urbanism tip PUZ în vederea construirii bloc locuinţe colective D+P+3E+M şi racorduri utilităţi, situat în str. Horia nr. 53 municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 72. Anunt din 22.06.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98883/22.06.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru ,,Întocmire documentaţie de urbanism tip PUZ în vederea construirii a 5 blocuri P+3E cu spaţiu comercial la bloc 1, situat în str. Horia nr. 62 municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 73. Anunt din 16.06.2022Proiect de hotarare privind acordarea trofeului “Penelul de Aur” si a unui premiu catre castigatorul Taberei de pictura “Traian Postolache”, ce se desfasoara in perioada 15.06.2022 – 2406.2022
 74. Anunt din 16.06.2022 — Proiect de hotarare privind avizarea favorabila a inchirierii unui spatiu, destinat functionarii unui chiosc de desfacere a produselor alimentare, situat in incinta Spitalului Municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian” Radauti
 75. Anunt din 16.06.2022 — Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98874/16.06.2022 – privind aprobarea Devizului general actualizat ulterior încheierii contractelor de achiziţie publică în baza OG nr. 93/2021 şi aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii “Continuare de lucrări de realizare şi dotare începute în baza autorizaţiei de construire nr. 328/2007 pentru obiectivul Şcoala Generală cu clasele I-IV şi Sala de sport situată în Municipiul Rădăuţi, str. Oborului, nr. 14A, jud. Suceava ”
 76. Anunt din 16.06.2022 — Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98877/16.06.2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Achiziţie şi montare toc şi uşă acces din lemn de stejar camerele 37 (Sala de Şedinţe) şi 41 (Birou Contabilitate)la Primăria Rădăuşi şi Achiziţie şi montare toc şi uşă acces la sediul SCLEP,”municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 77. Anunt din 16.06.2022 — Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98876/16.06.2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Acoperiş terasă plus închideri exterioare la căminul de persoane vârstnice din str. Frâncei, fn,”municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 78. Anunt din 16.06.2022 — Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98878/16.06.2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reparaţii exterioare şi interioare Muzeu –Sala Albă şi Depozit,” municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 79. Anunt din 16.06.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98872/16.06.2022 – privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unui mijloc fix din patrimoniul Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului Rădăuţi
 80. Anunt din 16.06.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98871/16.06.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Rădăuți pentru anul 2022 și modificarea și completarea listelor de investiții
 81. Anunt din 15.06.2022Proiect de hotarare privind acordarea “Diplomei de Aur” si a unui premiu cuplurilor din Municipiul Radauti cre au implinit/implinesc cel putin 50 de ani de casatorie neintrerupta in cursul anului 2022
 82. Anunt din 15.06.2022Proiect de hotarare privind aprobarea “Registrul local al spatiilor verzi din Municipiul Radauti, judetul Suceava”
 83. Anunt din 31.05.2022Proiect de hotarare privind aprobarea valorificarii cantitatii de 58,46 mc volum brut masa lemnoasa din fondul forestier aflat pe raza Municipiului Radauti, proprietate publica/privata a municipiului Radauti, judetul Suceava
 84. Anunt din 20.05.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98804/20.05.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru ,,Întocmire PUZ realizare blocuri de locuinţe collective regim de înălţine D+P+4E+M cu spaţiu commercial la parter, acces auto, amenajare locuri de parcare”situate pe str. Volovăţului nr. 100, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 85. Anunt din 20.05.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98805/20.05.2022-privind aprobarea prelungirii schimbării temporare a destinaţiei Terenulului de Sport Municipal 2 situat în str. Stefan cel Mare, Municipiul Rădăuţi pentru aplasarea unor containere de locuit în vederea organizării unui Centru de acomodare pentru cetățenii străini sau apatrizi aflați în situații deosebite/proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
 86. Anunt din 20.05.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98807/20.05.2022 privind depunerea proiectului ̎ Elaborare PUG şi PMUD în format GIS, pentru municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, ̎ în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenţa 10- Fondul Local, Investiţia I.4- Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană
 87. Anunt din 19.05.2022  — Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98799/19.05.2022 privind aprobarea procedurilor și criteriilor de organizare a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată funcției contractuale de conducere vacantă, de director, gradul II, la Clubul Sportiv Bucovina al Municipiului Rădăuți, județul Suceava
 88. Anunt din 16.05.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98786/16.05.2022- privind aprobarea Devizului general actualizat ulterior încheierii contractelor de achiziţie publică în baza OG nr. 15/2021 şi aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii “Continuare de lucrări de realizare şi dotare începute în baza autorizaţiei de construire nr. 328/2007 pentru obiectivul Şcoala Generală cu clasele I-IV şi Sala de sport situată în Municipiul Rădăuţi, str. Oborului, nr. 14A, jud. Suceava ”
 89. Anunt din 16.05.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98789/16.05.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Rădăuți în domeniul public al Municipiului Rădăuți a imobilului–teren în suprafață de 2.776 mp identificat cadastral cu nr. 50946 și a imobilelor–construcții indentificate cadastral cu nr. 50946-C1, nr. 50946-C2 respectiv nr. 50946-C3 din CF 50946 Rădăuți, situate în strada Salcîmilor nr. 3, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 90. Anunt din 16.05.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98788/16.05.2021 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții ,,Lucrări de colectare ape pluviale, amenajare trotuare de garda și lucrări de amenajare curte interioară la Școala Gimnazială Regina Elisabeta din municipiul Rădăuți
 91. Anunt din 12.05.2022Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Radauti pentru anul 2022 si modificarea si completarea listelor de investitii
 92. Anunt din 11.05.2022 — Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98778/11.05.2022 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Rădăuți, construite de Agenția Națională pentru locuințe
 93. Anunt din 11.05.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98777/11.05.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru ,,Construire grupuri sanitare noi (WC) în Parc Central nr. 2 municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 94. Anunt din 11.05.2022 — Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98779/11.05.2022 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în mod exclusiv specialiștilor din învățământ sau sănătate, în municipiul Rădăuți , construite de Agenția Națională pentru locuințe
 95. Anunt din 10.05.2022Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie la 31.03.2022
 96. Anunt spre informare publica din 10.05.2022 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98770/09.05.2022 – privind retragerea Titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Rădăuţi domnului BĂSESCU TRAIAN
 97. Anunt din 05.05.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local Rădăuți
 98. Anunt din 05.05.2022Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98758/05.05.2022 pentru aprobarea inițierii demersurilor privind rezilierea contractului de finanțare nr.7224/05.11.2021 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Municipiul Rădăuți, pentru proiectul ”ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR EDUCAȚIONALE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL RĂDĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA”
 99. Anunt din 05.05.2022Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98759/05.05.2022 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Rădăuți și o persoană juridică în vederea derulării activității de capturare și asigurarea asistenței medical veterinare în timpul activității de capturare a câinilor comunitari fără stăpân în Municipiul Rădăuți
 100. Anunt din 05.05.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98762/05.05.2022 de modificare și completare a Hotărârii de Consiliul Local nr. 46/08.02.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la anumite obiective de investiții din lista obiectivelor de investiții buget local 2022
 101. Anunt din 18.04.2022Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 11 parcele de teren
 102. Anunt din 18.04.2022Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a unor terenuri aflate în domeniul privat al Municipiului Rădăuți
 103. Anunt din 29.03.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98694/29.03.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru ,,Întocmirea și aprobarea unei documentații de urbanism tip Plan Urbanistic Zonal (PUZ) în vederea construirii unui bloc de locuințe P+4E+M cu spații comerciale la parter pe strada General Iacob Zadik nr. 1, municipiul Rădăuți, județul Suceava”
 104. Anunt din 18.04.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98748/18.04.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru ,,Întocmire documentație de urbanism tip Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru aprobare amenajare cimitir parohial, împrejmuire, situat în str. Salcâmilor f.nr., municipiul Rădăuți, județul Suceava”
 105. Anunt din 15.04.2022Proiect de hotarare privind aprobarea dezmebrarii a 6 parcele de teren apartinand domeniului privat al municipiului Radauti, judetul Suceava
 106. Anunt din 11.04.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98728/11.04.2022 pentru aprobarea Programului privind acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2022 din bugetul propriu al Municipiului Rădăuți, pentru activități nonprofit de interes local
 107. Anunt din 08.04.2022Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Radauti pentru anul 2022 si modificarea si completarea listelor ed investitii
 108. Anunt din 01.04.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98713/01.04.2022 – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Adâncire şi modernizare fântână din Cimitirul Municipal Rădăuţi din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 109. Anunt din 01.04.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98714/01.04.2022 – de modificare a HCL nr. 44/08.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții « Retehnologizarea/implementarea unei/ unor capacităţi de producere a energiei termice pentru Centrala de Cogenerare de înaltă eficienţă de 28 MW în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 110. Anunt din 01.04.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98715/01.04.2022 de modificare a HCL 34/08.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiectare şi execuţie reţea electrică de iluminat public subteran pe str. Putnei de la sensul giratoriu (Sinangoga Mare) intersecţie cu strada Pictor Grigorescu în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 111. Anunt din 01.04.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98716/01.04.2022 de modificare a HCL 45/08.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiectare şi execuţie reabilitare cu asfalt str. Simion Bărnuţiu în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»»
 112. Anunt din 01.04.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98717/01.04.2022 – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Reamenajare spaţiu verde din zona str. Bogdan Vodă, tronson- Casa de Cultură-intersecţie Doi Voievozi, din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 113. Anunt din 01.04.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98718/01.04.2022 – privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții « Înlocuire reţea apă şi extindere reţea canalizare din Zona Centrală – Piaţa Unirii, în Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava »
 114. Anunt din 29.03.2022Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului situat in municipiul Radauti, str. Stefan cel Mare fn, apartinand domeniului public al municipiului, identic cu imobilul cu nr. cadastral: 32215 inscris in CF 32215 Radauti
 115. Anunt din 29.03.2022Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta in subordinea Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma si Damian Radauti si modificarea corespunzatoare a Statului de Functii aL Spitalului Municipal
 116. Anunt din 29.03.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98699/29.03/2022 privind aprobarea proiectului ,,Achiziţionare containere de locuit pentru locuinţe sociale pe str. Ştefan cel Mare, nr. 53, mun. Rădăuţi, jud. Suceava” având codul SMIS 155508 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 117. Anunt din 29.03.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98698/29.03/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ̎ Achiziţionare containere de locuit pentru locuinţe sociale pe str. Ştefan cel Mare, nr. 53, mun. Rădăuţi, jud. Suceava ̎
 118. Anunt din 29.03.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98696/29.03/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare locuinţe sociale (C1 şi C2) din str. Ştefan cel Mare nr. 53, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 119. Anunt din 29.03.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98697/29.03/2022 privind aprobarea proiectului ,, Modernizare locuinţe sociale (C1 şi C2) din str. Ştefan cel Mare nr. 53, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava” având codul SMIS 155507 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 120. Anunt din 23.03.2022Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Casei de Cultura a Muncipiului Radauti, judetul Suceava
 121. Anunt din 24.03.2022Proiect de hotarare de aprobare a propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii in municipiul Radauti, construite de Agentia Nationala pentru locuinte
 122. Anunt din 24.03.2022Proiect de hotarare de aprobare a propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii in mod exclusiv specialistilor din invatamant sau sanatate, in municipiul Radauti, construite de Agentia Nationala pentru locuinte
 123. Anunt din 24.03.2022 — Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava, a 6 parcele de teren
 124. Anunt din 24.03.2022Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al “Spitalului Municipal Sf. Dr. COSMA si DAMIAN Radauti”
 125. Anunt din 24.03.2022Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Modernizare cu asfalt str. Granelor, str. Ciocarliei, str. Campului si str. C. Brancoveanu in municipiul Radauti, judetul Suceava” avand codul SMIS 155509 in vederea depunerii pe platforma electronica MySMIS – axa prioritara 9
 126. Anunt din 24.03.2022Proiect de hotarare de modificare si completare a HCL nr. 48/18.02.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare cu asfalt str. Granelor, str. Ciocarliei, str. Campului si str. C. Brancoveanu in municipiul Radauti, judetul Suceava”
 127. Anunt din 22.03.2022Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Radauti pentru anul 2022 si modificarea si completarea listelor de investitii
 128. Anunt din 22.03.2022Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii temporare a destinatiei Terenului de Sport Municipal 2 identificat cadastral cu nr. cad. 54056, inscris in CF nr. 54056 Radauti situat in str. Stefan cel Mare, Municipiul Radauti si probarea modelului cadru al Acordului pentru inchirierea de bunuri mobile si furnizarea de servicii conexe
 129. Anunt din 17.03.2022Proiect de hotarare de modificare a HCL nr. 76/22.04.2021 privind aprobarea proiectului “Modernizare cu asfalt str. Pepenariei, str. Parcului, str. Fagilor, str, Papetariei, str. Merilor, str. Manastirii, str. C. Dobrogeanu, str. Recoltei, str. Plugarilor, municipiul Radauti, judetul Suceava” avand codul SMIS 151368 in vederea depunerii pe platforma electronica MySMIS-axa prioritara 9
 130. Anunt din 03.03.2022Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii a 3 parcele de teren situate in municipiul Radauti, str. Habitat, f.n. identice cu imobilele cu nr.-le cadastre: 51771; 51794; 51774
 131. Anunt din 03.03.2022Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava, a 11 parcele de teren
 132. Anunt din 03.03.2022  — Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. 2a a bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Municipiului Radauti pentru anul 2022
 133. Anunt din 24.02.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ,,Modernizarea și eficientizarea iluminatului stradal pe trecerile pietonale în Municipiul Rădăuți, județul Suceava”
 134. Anunt din 17.02.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98602/17.02/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare cu asfalt str. Grânelor, str. Ciocârliei, str. Câmpului şi str. C. Brâncoveanu în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 135. Anunt din 17.02.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98603/17.02.2022 privind aprobarea Fişei de proiect ,,Modernizare cu asfalt str. Grânelor, str. Ciocârliei, str. Câmpului şi str. C. Brâncoveanu în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava” în vederea depunerii la Gal Urban Rădăuţi, în cadrul Programului operaţional Regional –Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunităţii
 136. Anunt din 11.02.2022Proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale
 137. Anunt din 10.02.2022Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii Tirgului “Martisor 2021”
 138. Anunt din 10.02.2022Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie la 31.12.2021
 139. Anunt din 04.02.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98516/04.02.2022 privind aprobarea Bugetului propriu al Municipiului Rădăuţi şi al unităţilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi, pentru anul 2022
 140. Anunt din 01.02.2022Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98575/01.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiectare și execuție alimentare cu apă str. Pozenului în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 141. Anunt din 01.02.2022Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98578/01.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Reparaţii pereţi, faţadă, coşuri de fum din str. Ştefan cel Mare, nr. 111 in Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 142. Anunt din 01.02.2022Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98572/01.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Achiziţii şi montare toc şi uşă acces din lemn de stejar pentru camerele 38, 39, 41 la Primăria Rădăuţi din Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava»
 143. Anunt din 01.02.2022Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98567/01.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparaţii capitale camera 16 Primăria Municipiului Rădăuţi»
 144. Anunt din 01.02.2022Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98573/01.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare teren în vederea înfiinţării unor locuri de parcare la Târgul Obor, strada 1 Mai din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 145. Anunt din 01.02.2022Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98570/01.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiectare şi execuţie amenajare parcări cu pavaj strada Bogdan Vodă (lângă loc de joacă) din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 146. Anunt din 01.02.2022Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98569/01.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Realizare parcări cu pavaj în municipiul Rădăuți, din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 147. Anunt din 01.02.2022  — Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98571/01.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiectare şi execuţie reţea electrică de iluminat public subteran pe str. Putnei de la sensul giratoriu (Sinangoga Mare) intersecţie cu strada Pictor Grigorescu în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 148. Anunt din 01.02.2022Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98574/01.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții « Modernizare sistem iluminat public stradal prin înlocuire corpuri de iluminat vechi cu corpuri noi cu led în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 149. Anunt din 01.02.2022Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98566/01.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare şi extindere reţea iluminat public prin montare stalpi iluminat zona Centrală-Piaţa Unirii)»
 150. Anunt din 01.02.2022Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98568/01.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare iluminat public prin montare stâlpi iluminat treceri pietoni pe str. Calea Bucovinei din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 151. Anunt din 01.02.2022Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98576/01.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiectare și execuție alimentare cu apă str. Mihai Pitei în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 152. Anunt din 01.02.2022Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98577/01.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiectare şi execuţie canalizare din zona Centrală Piaţa Unirii în Municipiul Rădăuţi judeţul Suceava»
 153. Anunt din 01.02.2022Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98579/01.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiectare şi execuţie reabilitare cu asfalt str. Simion Bărnuţiu în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 154. Anunt din 01.02.2022Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98580/01.02.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Retehnologizarea/implementarea unei/ unor capacităţi de producere a energiei termice pentru Centrala de Cogenerare de înaltă eficienţă de 28 MW în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 155. Anunt din 21.01.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98555/21.01.2022 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la anumite obiective de investiții din lista obiectivelor de investiții buget local 2022
 156. Anunt din 20.01.2022 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98544/20.01.2022 privind transferul activității ,,Cămin pentru persoane vârstnice” din bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri propria, în bugetul local al Municipiului Rădăuți
 157. Anunt din 20.01.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98543/20.01.2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, pentru anul 2022
 158. Anunt din 20.01.2022Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de inundatii in municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 159. Anunt din 14.01.2022Proiect de hotarare privind stabilirea duratei contractului de dare in administrare a serviciului de transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat nr. 17021/22.11.2018, inregistrat la S.C. Servicii Comunale S.A. cu nr. 3081/28.11.2018
 160. Anunt din 14.01.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98525/14.01.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava
 161. Anunt din 14.01.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98530/14.01.2022 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal ̎ Sf. Dr. Cosma şi Damian ̎ Rădăuţi prin transformarea unor posturi
 162. Anunt din 14.01.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98528/14.01.2022 privind aprobarea pentru anul 2022 a Planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi al Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, care prestează acţiuni ori lucrări de interes local
 163. Anunt din 07.01.2022Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98511/07.01.2022 de aprobare a propunerii privind criteriile de acces la locuinţă pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, respectiv tineri specialişti din sănătate, destinate închirierii în municipiul Rădăuţi, construite de Agenţia Naţională pentru locuinţe
 164. Anunt din 05.01.2022 —  Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98503/05.01.2022 de modificare a H.C.L. nr. 237/29.10.2021 privind actualizarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții «Modernizări cu asfalt» str. 9 Mai, str. Tineretului, str. Plugarilor, str. Pepenăriei, str. Papetăriei, str. Mănăstirii, str. C. Dobrogeanu Gherea, str. Merilor, str. Berăriei, str. C. Colibaba, str. Recoltei, str. Sitarilor, str. Parcului, str. Fagilor, municipiul Rădăuți, județul Suceava

Proiecte HCL anul 2021

 1. Anunt din 22.12.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99465/22.12.2021 privind aprobarea tarifelor activităților de salubrizare şi dezăpezire în municipiul Rădăuți, practicate de SC SERVICII COMUNALE SA Rădăuți
 2. Anunt din 21.12.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99463/21.12.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Montat parapet metalic în vederea asigurării traficului auto şi pietonal in Municipiul Rădăuţi»
 3. Anunt din 21.12.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99462/21.12.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Montat stalpi de iluminat public în faţa Judecătoriei Rădăuţi (noul sediu administrativ) in Municipiul Rădăuţi»
 4. Anunt din 21.12.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99461/21.12.2021 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a 7 parcele de teren
 5. Anunt din 22.12.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99466/22.12.2021 privind aprobarea preţului de mentenanţă pentru activitatea serviciului de iluminat public în municipiul Rădăuți, practicate de SC SERVICII COMUNALE SA Rădăuți
 6. Anunt din 20.12.2021Proiect de hotarare inregistrat sub nr. 99447/20.12.2021 pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 142 din 15.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcarilor publice cu plata din Municipiul Radauti
 7. Anunt din 20.12.2021Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, modificarea si completarea Listei obiectivelor de investitii a bugetului local si modificarea si completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 253 din 24.11.2021 privind aprobarea organizarii Sarbatorilor de iarba in Municipiul Radauti
 8. Anunt din 15.12.2021Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021
 9. Anunt din 13.12.2021Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii << Amenajare teren, imprejmuire si iluminat la complex bare tractiuni pentru tineri si persoane cu dizabilitati in Parc Alexandru Sahia din Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 10. Anunt din 13.12.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99434/13.12.2021 privind aprobarea cererii având ca obiect trecerea din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Justiției, în domeniul public al UAT – Municipiului Rădăuți, a imobilului clădire și teren, situat în municipiul Rădăuți, strada Piața Unirii nr. 64, în care și-a desfășurat activitatea Judecătoria Rădăuți
 11. Anunt din 13.12.2021Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Extindere retea electrica aeriana de iluminat public in lungime de 400 m, in zona Piata de masini, din municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 12. Anunt din 09.12.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99427/08.12.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Reparaţii magazie lemne din str. Putnei, nr. 121 din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 13. Anunt din 09.12.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99426/09.12.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Reparaţii împrejmuire Parc din str. Tineretului, fn. Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 14. Anunt din 09.12.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99425/09.12.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Executare foraj puţ apă la Clubul Sportiv Municipal din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 15. Anunt din 09.12.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99424/09.12.2021 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi
 16. Anunt din 03.12.2021Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022
 17. Anunt din 03.12.2021Proiect de hotarare privind mentinerea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si perticular din municipiul Radauti, pentru anul scolar 2022-2023
 18. Anunt din 24.11.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99391/24.11.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Sistem de detecţie şi alarmă la incendiu la Casa de Cultură a Municipiului Rădăuţi»
 19. Anunt din 22.11.2021Proiect de hotarare privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii “Proiect tip – Construire cresa mica” – ” Construire Cresa in municipiul Radauti, str. Calea Bucovinei, f.n.” in cadrul Programului National de Constructii de Interes Public sau Social
 20. Anunt din 22.11.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99382/22.11.2021 de modificare a HCL nr. 27/19.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare cu asfalt str. Hipodromului, str. Cucului, str. Mihai Pitei, str. Valea Seacă, str. Şerpuita, str. Uzinei, str. Caramidăriei şi str. Tirului, municipiul Rădăuți, județul Suceava»
 21. Anunt din 22.11.2021 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99383/22.11.2021 privind aprobarea amplasării unui punct de încărcare rapidă pentru maşini electrice pe o suprafaţă de teren de 30 mp din Parcarea Centrală a municipiului Rădăuţi, strada Piaţa Unirii, judeţul Suceava, parte din imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 32424 Rădăuţi
 22. Anunt din 22.11.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99385/22.11.2021 privind actualizarea Statutului Unităţii Administrativ Teritoriale (UAT) municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 23. Anunt din 18.11.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99365/18.11.2021 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 239/29.10.2021 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții ,,Reamenajare spațiu pietonal din zona str. Bogdan Vodăm creare zonă culturală în aer liber”
 24. Anunt din 19.11.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99377/19.11.2021 privind aprobarea privind contul de execuție la 30.09.2021
 25. Anunt din 19.11.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99376/19.11.2021 privind asocierea Municipiului Rădăuți cu Buzdugan P. Iulian – Întreprindere Individuală, în vederea amenajării unui patinoar artifical, în Parcarea centrală, în perioada 26.11.2021 – 31.01.2022
 26. Anunt din 18.11.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99366/18.11.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparații capitale Muzeul Etnografic ,,Samuil și Eugenia Ioneț” din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 27. Anunt din 18.11.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99368/18.11.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare platformă betonată Piața Târgul Obor – etapa 3, strada 1 Mai, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 28. Anunt din 18.11.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99369/18.11.2021 de modificare și completare a H.C.L. nr. 234/26.11.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amplasare ascensor transport bolnavi pentru exterior la clădire – C1 Spital vechi» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 29. Anunt din 18.11.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99363/18.11.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021
 30. Anunt din 19.11.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99374/19.11.2021 privind aprobarea criteriilor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții ,,Amenajare platformă betonată Piața Târgul Obor – etapa III, str. 1 Mai” municipiul Rădăuți, județul Suceava
 31. Anunt din 15.11.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99380/22.11.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Proiect tip – Construire creșă mică” – ’’Construire Creșă în municipiul Rădăuți, str. Calea Bucovinei, f.n.’’ in cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social
 32. Anunt din 15.11.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99343/15.11.2021 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice începând cu 01.11.2021, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuţi
 33. Anunt din 12.11.2021 —  Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99338/12.11.2021 privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în municipiul Rădăuți
 34. Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99340/12.11.2021 de modificare a H.C.L. nr. 76/22.04.2021 privind aprobarea proiectului „ Modernizare cu asfalt str. Pepenariei, str. Parcului, str. Fagilor, str. Papetariei, str. Merilor, str. Mănăstirii, str. C. Dobrogeanu, str. Recoltei, str. Plugarilor, municipiul Radauti, jud. Suceava” avand codul SMIS 151368 in vederea depunerii pe platforma electronica MySMIS-axa prioritara 9
 35. Anunt din 12.11.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99339/12.11.2021 pentru completarea HCL nr. 237/29.10.2021 privind actualizarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții «Modernizări cu asfalt» str. 9 Mai, str. Tineretului, str. Plugarilor, str. Pepenăriei, str. Papetăriei, str. Mănăstirii, str. C. Dobrogeanu Gherea, str. Merilor, str. Berăriei, str. C.Colibaba, str. Recoltei, str. Sitarilor, str. Parcului, str. Fagilor, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 36. Anunt din 18.10.2021Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava, a 23 percele de teren
 37. Anunt din 09.11.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99329/09.11.2021 de modificare a H.C.L. nr. 75/22.04.2021 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare cu asfalt străzi municipiul Rădăuți, str. Hipodromului, str. Tirului, str. Cărămidăriei, str. Uzinei, str. Șerpuită, str. Valea Seacă, str. Mihai Pitei, str. Cucului tronson” având codul SMIS 151369 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 38. Anunt din 09.11.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99328/09.11.2021 privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiții ,,Modernizare cu asfalt: str. Hipodromului, str. Cucului, str. Mihai Pitei, str. Valea Seacă, str. Șerpuită, str. Uzinei, str. Cărămidăriei și str, Tirului”, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 39. Anunt din 09.11.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99332/09.11.2021 privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, din municipiul Rădăuți, care se acordă în anul școlar 2021-2022
 40. Anunt din 08.11.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99325/08.11.2021 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 217/29.10.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și modificarea și completarea listelor de investiții
 41. Anunt din 02.11.2021Proiect de hotarare privind exploatarea cantitatii de 29,48 mc volum brut masa lemnoasa, in regie proprie
 42. Anunt din 28.10.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99308/28.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ a obiectivului de investiții ,,Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava ”
 43. Anunt din 28.10.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99306/28.10.2021 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiții ̎ Reamenajare spaţiu pietonal din zona str. Bogdan Vodă, creare zonă culturală în aer liber din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava ̎
 44. Anunt din 28.10.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99305/28.10.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reamenajare spaţiu pietonal din zona str. Bogdan Vodă, creare zonă culturală în aer liber din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 45. Anunt din 28.10.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99304/28.10.2021 ̎privind actualizarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții «Modernizări cu asfalt» str. 9 Mai, str. Tineretului, str. Plugarilor, str. Pepenăriei, str. Papetăriei, str. Mănăstirii, str. C. Dobrogeanu Gherea, str. Merilor, str. Berăriei, str. C.Colibaba, str. Recoltei, str. Sitarilor, str. Parcului, str. Fagilor, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 46. Anunt din 21.10.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98282/21.10.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Rădăuţi a suprafeţei de teren situată în strada 1 Mai, nr. 103 municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, în suprafaţă de 3950mp, identificat cadastral cu nr. 33599 şi fiind înscris în Cartea Funciară nr 33599
 47. Anunt din 21.10.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98281/21.10.2021 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiții «Reparaţii acoperiș (şarpantă şi învelitoare inclusiv turla şi frontispiciu) la clădirea din str. Piaţa Unirii, nr. 67 » municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 48. Anunt din 21.10.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99280/21.10.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 şi modificarea şi completarea listelor de investiţii
 49. Anunt din 21.10.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98287/21.10.2021 privind modificarea şi completarea HCL nr. 228/26.11.2020 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii “Modernizare cu asfalt strada 9 Mai, strada Tineretului, strada Plugarilor, strada Pepenăriei, strada Papetăriei, strada Mănăstirii, strada C.D. Gherea, strada Merilor, strada Berăriei, strada Colibaba, strada Recoltei, strada Sitarilor, strada Parcului, strada Fagilor, în municipiul Rădăuți, județul Suceava`
 50. Anunt din 21.10.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98288/21.10.2021 privind modificarea şi completarea HCL nr. 177/31.08.2020 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții ,, «Reabilitare străzi, municipiul Rădăuţi, jud. Suceava» str. Bogdan Vodă, str. Gării, str. Spitalului, str. Teiului, str. Ieraclie Porumbescu, str. Volovăţului, str. Ion Nistor, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Dimitre Dan, str. Şcolii Noi, str. Piaţa Unirii, str. Mărţişor, str. Măcelarilor, str. Topliţei, str. Horia, str. Grănicerului, str. Sf. Dumitru, str. Pictor Grigorescu, municipiul Rădăuți, județul Suceava”
 51. Anunt din 14.10.2021 — Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99256/14.10.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021
 52. Anunt din 06.10.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99242/06.10.2021 de modificare şi completare a H.C.L. nr. 205/30.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al obiectivului de investiții ,,Proiect cu mai multe acțiuni de investiții pentru modernizare cu asfalt a străzilor balastate din municipiul Rădăuți: str. Al. Odobescu, str. Zorilor, str. Îmbinată, str. Podurilor, str. Pandurilor, str. Plevnei, str. Gh. Doja, str. Cucului, str. George Coșbuc, str. Vasile Conta, str. Ion Grămadă, str. Mică, județul Suceava”
 53. Anunt din 06.10.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99246/06.10.2021 privind aprobarea Devizului general actualizat ulterior încheierii contractelor de achiziţie publică în baza OG nr. 15/2021 şi aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii “Continuare de lucrări de realizare şi dotare începute în baza autorizaţiei de construire nr. 328/2007 pentru obiectivul Şcoala Generală cu clasele I-IV şi Sala de sport situată în Municipiul Rădăuţi, str. Oborului, nr. 14A, jud. Suceava ”
 54. Anunt din 06.10.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99245/06.10.2021 privind aprobarea Devizului general reactualizat în baza OUG nr. OG nr. 15/2021 și aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiții „Termoizolare fațade pentru Grădinița cu program prelungit ”Prichindelul” Rădăuți”
 55. Anunt din 06.10.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99243/06.10.2021 de modificare şi completare a H.C.L. nr. 105/23.06.2020 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii, ” ̎Întocmit registru spaţii verzi în Municipiul Rădăuţi ̎ şi ̎Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism ̎
 56. Anunt din 04.10.2021Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021
 57. Anunt din 29.09.2021Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 60/30.04.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E- 2 ansambluri de clădire (16 apartamente) – CF 54324 (Corp 1 și Corp 2), situat pe str. Tolocii, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 58. Anunt din 29.09.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99218/29.09.2021 privind modificarea si completarea H.C.L. 160 din 24.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului de Organizarea şi funcţionare a parcărilor de reşedinţă aflate pe raza municipiului Rădăuţi, a listei locurilor de parcare, a preţului de închiriere precum și a modelului acordului de rezervare
 59. Anunt din 28.09.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99215/28.09.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare platforme betonate pentru amplasare ghene ecologice, municipiul Rădăuți, județul Suceava»
 60. Anunt din 28.09.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99214/28.09.2021 de modificare a H.C.L. nr. 66/31.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Construire locuințe sociale regim P+1E un ansamblu de clădire (8 apartamente) – CF 54318 (Corp 3)” având codul SMIS 151280 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 61. Anunt din 28.09.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99213/28.09.2021 de modificare a H.C.L. nr. 65/31.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Construire locuințe sociale regim P+1E două ansambluri de clădire (16 apartamente) – CF 54324 (Corp 1 și Corp 2)” având codul SMIS 151279 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 62. Anunt din 28.09.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99212/28.09.2021 de modificare a H.C.L. nr. 61/30.04.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E- 1 ansamblu de clădire (8 apartamente) – CF 54318 (Corp 3), situat pe str. George Grigorovici f.n., municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 63. Anunt din 28.09.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99211/28.09.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al obiectivului de investiții ,,Proiect cu mai multe acțiuni de investiții pentru modernizare cu asfalt a străzilor balastate din municipiul Rădăuți: str. Al. Odobescu, str. Zorilor, str. Îmbinată, str. Podurilor, str. Pandurilor, str. Plevnei, str. Gh. Doja, str. Cucului, str. George Coșbuc, str. Vasile Conta, str. Ion Grămadă, str. Mică, județul Suceava”
 64. Anunt din 27.09.2021Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021
 65. Anunt nr. 22.09.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99200/22.09.2021 de modificare a HCL nr. 76/22.04.2021 privind aprobarea proiectului „Modernizare cu asfalt str. Pepenariei, str. Parcului, str. Fagilor, str. Papetariei, str. Merilor, str. Mănăstirii, str. C. Dobrogeanu, str. Recoltei, str. Plugarilor, municipiul Rădăuți, jud. Suceava” având codul SMIS 151368 in vederea depunerii pe platforma electronica MySMIS-axa prioritara 9
 66. Anunt nr. 22.09.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99199/22.09.2021 de modificare a HCL nr. 75/22.04.2021 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare cu asfalt străzi municipiul Rădăuți, str. Hipodromului, str. Tirului, str. Cărămidăriei, str. Uzinei, str. Șerpuită, str. Valea Seacă, str. Mihai Pitei, str. Cucului tronson” având codul SMIS 151369 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 67. Anunt din 16.09.2021Proiect de hotarare de modificare a H.C.L. nr. 62/31.03.2021 privind aprobarea proiectului “Construire Centru Comunitar de Resurse” avand codul SMIS 151275 in vederea depunerii pe platforma electronica MySmis – axa prioritara 9
 68. Anunt din 17.09.2021Proiect de hotarare de modificare a H.C.L. nr. 63/31.03.2021 privind aprobarea proiectului “Demolare constructii existente C1, C2 (pavilion administrativ C1, ghereta santinela C5) si construire gradinita cu program normal, bransare la utilitati” avand codul SMIS 151277 in vederea depunerii pe platforma MySmis – axa prioritara 9
 69. Anunt din 17.09.2021Proiect de hotarare de modificare si completare a HCL nr. 82/13005.2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Demolare constructii existente C1,C2, (PAVILION ADMINISTRATIV c1, GHERETA SANTINELA c5) si Construire Gradinita cu program normal, bransare la utilitati, situata pe str. 1 Mai, nr. 103, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 70. Anunt din 17.09.2021Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021
 71. Anunt din 09.09.2021Proiect de hotarare inregistrat sub nr. 99171 din 09.09.2021 privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma si Damian Radauti, prin tranformarea unor posturi
 72. Anunt din 07.09.2021Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei parcelei identificata cu nr. cadastral 56400 si aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Amenejare teren in vederea infiintarii unor locuri de parcare la Targul Obor, str. 1 Mai, Municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 73. Anunt din 07.09.2021Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului situat in municipiul Radauti, str. Putnei, nr. 136 identic cu imobilul cu nr. cadastral: 56066
 74. Anunt din 06.09.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliţiei Locale Rădăuţi
 75. Anunt din 02.09.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99145/02.09.2021 privind aprobarea criteriilor de ocupare a postului de director din cadrul Clubului Sportiv Municipal Bucovina Rădăuți
 76. Anunt din 02.09.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99146/02.09.2021 de modificare a H.C.L. nr. 144/15.07.2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Rădăuți și al Direcției de Asistență Socială Rădăuți aflată în subordinea Consiliului Local Rădăuți, precum și modificarea statelor de funcții ale instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Rădăuți
 77. Anunt din 02.09.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99149/02.09.2021 de modificare a H.C.L. nr. 64/31.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Demolare construcție existentă C1 (depozit C3) și amplasare loc de joacă pentru copii” având codul SMIS 151278 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 78. Anunt din 02.09.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99148/02.09.2021 de modificare a H.C.L. nr. 68/31.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Proiect cu mai multe acțiuni de investiții privind înființarea mai multor puncte publice cu toalete, dușuri și mașini de spălat în punctele termice 3, 4, 7 și 8” având codul SMIS 151282 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 79. Anunt din 02.09.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99147/02.09.2021 de modificare a H.C.L. nr. 67/31.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare locuință socială prin schimbare destinație, termoizolație, reparare acoperiș, refacere instalații interioare sanitare” având codul SMIS 151281 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 80. Anunt din 01.09.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99140/01.09.2021 de modificare și completare a HCL nr. 141/15.07.2021 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ,,ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR EDUCAȚIONALE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL RĂDĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA
 81. Anunt din 01.09.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99141/01.09.2021 de modificare și completare a H.C.L. nr. 201/27.09.2018 privind aprobarea proiectului ”Îmbunătățirea Serviciilor Educaționale Și A Spațiilor Publice Urbane În Municipiul Rădăuți, Județul Suceava”, a documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele proiectului, în vederea finanțării în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014-2020
 82. Anunt din 31.08.2021Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) si a Regulamentului Local de Urbanism pentru “Intocmire PUZ pentru construire bloc de locuinte colective P+4E+M, bransament utilitati” situat in strada Calea Bucovinei f.nr., municipiul Radauti, judetul Suceava
 83. Anunt din 26.08.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99120/26.08.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021
 84. Anunt din 26.08.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99118/26.08.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare străzi Frâncei + tronson Frâncei – cămin persoane vârstnice (azil), Mihai Bodnar, Abatorului, Andronic Motrescu – parțial”
 85. Anunt din 26.08.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99119/26.08.2021 de modificare a HCL 74/22.04.2021 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare străzi Frâncei + tronson Frâncei – cămin persoane vârstnice (azil), Mihai Bodnar, Abatorului, Andronic Motrescu – parțial” având codul SMIS 151370 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 86. Anunt din 19.08.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico- economice si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii ”Construire rampa pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati la sediul SPCLEP Radauti, din strada Tudor Vladimirescu, mun. Radauti”
 87. Anunt din 19.08.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico- economice si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii ” Demolare si construire grupuri sanitare noi in Parc 1 din strada Piata Unirii, mun. Radauti, jud. Suceava”
 88. Anunt din 19.08.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99100/18.08.2021 privind aprobarea contului de execuţie la 30.06.2021
 89. Anunt din 19.08.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99101/18.08.2021 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ̎ proiectare şi execuţie –Amenajare alee pietonală strada Calea Bucovinei, nr. 3C, zona cuprinsă de la intersecţia cu str. Eudoxiu Hurmuzachi la Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi în mun. Rădăuţi, Jud. Suceava proiectare, execuţie lucrări, diriginţie, comisioane ̎
 90. Anunt din 19.08.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99102/19.08.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021
 91. Anunt din 18.08.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99097/18.08.2021pentru modificarea H.C.L. nr. 68/31.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Proiect cu mai multe acţiuni de investitii privind înfiinţarea mai multor puncte publice cu toalete, duşuri şi maşini de spălat în punctele termice 3, 4, 7 şi 8” având codul SMIS 151282 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 92. Anunt din 16.08.2021Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi, prin transformarea unor posturi
 93. Anunt din 16.08.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99092/16.08.2021 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui nr. de 13 imobile, terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi
 94. Anunt din 16.08.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99095/16.08.2021 atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 27 parcele de teren
 95. Anunt din 10.08.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99082/10.08.2021 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul Municipal ,,Sf. Dr. Cosma și Damian” Rădăuți
 96. Anunt din 10.08.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99083/10.08.2021 pentru aprobarea Programului privind acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2021 din bugetul propriu al municipiului Rădăuți, pentru activități nonprofit de interes local
 97. Anunt din 10.08.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99084/10.08.2021 privind atribuirea denumirii „Galeriile de artă Traian Postolache”, Secției Galerii de artă din cadrul Muzeului Etnografic “Samuil și Eugenia Ioneț” Rădăuți
 98. Anunt din 10.08.2021 — Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99079/10.08.2021 privind acordarea Diplomei de aur si a unui premiu cuplurilor care au implinit/implinesc 50 de ani de casatorie neintrerupta
 99. Anunt din 10.08.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99080/10.08.2021 privind modificarea şi completarea HCL nr. 160 din 24.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor de reşedinţă aflate pe raza municipiului Rădăuţi, a listei locurilor de parcare, a preţului de închiriere, precum şi a modelului acordului de rezervare
 100. Anunt din 09.08.2021 Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99077/09.08.2021 pentru aprobarea Normei interne privind stabilirea modalitatii si a etapelor necesare atribuirii de catre municipiul Radauti, ce are calitatea de autoritate contractanta a contractelor de lucrari/servicii furnizate catre entitatile juridice la care municipiul Radauti este actionar majoritar/unic
 101. Anunt din 06.08.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99070/06.08.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire Centru Comunitar de Resurse»
 102. Anunt din 06.08.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99071/06.08.2021 de modificare a H.C.L. nr. 62/31.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Construire Centru Comunitar de Resurse” având codul SMIS 151275 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 103. Anunt din 30.07.2021Proiect de hotarare privind demolarea constructiilor existente C1, C2 (pavilion administrativ C1, Ghereta santinela C5) situate pe strada 1 Mai nr. 103, municipiul Radauti
 104. Anunt din 26.07.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99053/26.07.2021 de modificare a H.C.L. nr. 64/31.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Demolare construcție existentă C1 (depozit C3) și amplasare loc de joacă pentru copii” având codul SMIS 151278 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 105. Anunt din 26.07.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99052/26.07.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Demolare construcție existentă C1 (Depozit C3) și Amplasare loc de joacă pentru copii»
 106. Anunt din 22.07.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99048/22.07.2021 de modificare a H.C.L. nr. 67/31.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare locuință socială prin schimbare destinație, termoizolație, reparare acoperiș, refacere instalații interioare sanitare” având codul SMIS 151281 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 107. Anunt din 22.07.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99047/22.07.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare locuință socială prin schimbare destinație, termoizolație, reparare acoperiș, refacere instalații interioare sanitare»
 108. Anunt din 09.07.2021 Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99022/09.07.2021 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ,,ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR EDUCAȚIONALE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL RĂDĂUȚI, JUDEȚUL SUCEAVA
 109. Anunt din 09.07.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99021/09.07.2021 privind aprobarea modelului cadru al Acordului de parteneriat încheiat pentru realizarea proiectului ,, Amplasare panouri de afișaj tip led pentru informarea populației prin mesaje RO ALERT”
 110. Anunt din 09.07.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99023/09.07.2021 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuţi, începând cu 01.07.2021
 111. Anunt din 09.07.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 99026/09.07.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021
 112. Anunt din 07.07.2021Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 84/13.05.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiect cu mai multe acţiuni de investiţii pentru înfiinţarea mai multor puncte publice cu toalete, duşuri şi maşini de spălat în punctele termice 3, 4, 7 şi 8 » situate în str. Grănicerului, nr. 6, str. Mihai Viteazu, nr. 10, str. General Iacob Zadik, nr. 25 şi str. Stadionului nr.
 113. Anunt din 07.07.2021 Proiect de hotărâre de modificare a H.C.L. nr. 68/31.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Proiect cu mai multe acțiuni de investiții privind înființarea mai multor puncte publice cu toalete, dușuri și mașini de spălat în punctele termice 3, 4, 7 și 8” având codul SMIS 151282 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 114. Anunt din 07.07.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării și funcționării unui parc de distracții în Municipiul Rădăuți
 115. Anunt din 06.07.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ̎ Modernizarea sistemului de iluminat public stradal prin inlocuire corpuri de iluminat vechi cu corpuri de iluminat noi cu LED în municipiul Rădăuţi, pe str. Putnei, zona Stadion, str. Ştefan cel Mare, str. Dorobanţului ̎
 116. Anunt din 05.07.2021 — Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ̎ Modernizarea sistemului de iluminat public stradal prin inlocuire corpuri de iluminat vechi cu corpuri de iluminat noi cu LED în municipiul Rădăuţi, pe str. Putnei, zona Stadion, str. Ştefan cel Mare, str. Dorobanţului ̎
 117. Anunt din 05.07.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98997/05.07.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021
 118. Anunt din 05.07.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98996/05.07.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Montare ceas ornamental pe structură de beton armat în sensul giratoriu de la intersecția străzilor 1 Mai, Putnei, str. Piața Unirii din municipiul Rădăuți, județul Suceava»
 119. Anunt din 30.06.2021Proiect privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC SERVICII COMUNALE SA Radauti, pentru anul 2021
 120. Anunt din 30.06.2021Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii evenimentului “Expozitie culinara cu vinzare – ISTANBUL STREET FOOD” in Municipiul Radauti
 121. Anunt din 24.06.2021Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021
 122. Anunt din 17.06.2021Proiect de hotărâre pentru rectificarea şi modificarea HCL nr. 177/31.08.2017 privind aprobarea instituirii unor sensuri unice, amenajare parcări oblice şi înfiinţare instalaţii de semaforizare în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 123. Anunt din 17.06.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Împrejmuire cu Gard pe strada Topliţei intersecţie cu strada Măcelarilor, municipiul Rădăuţi»
 124. Anunt din 11.06.2021Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile de creştere a calităţii architectural-ambietale a clădirilor din Municipiul Rădăuţi, prin reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora
 125. Anunt din 11.06.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Rădăuţi
 126. Anunt din 11.06.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98948/11.06.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Alimentare cu gaze naturale la obiectivul de investiţii ̎Construire Bazin de inot didactic ̎ din strada Ştefan cel Mare, nr. 72D, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 127. Anunt din 11.06.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98947/11.06.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Redimensionare pasaj rutier (Piața Unirii – Calea Bucovinei) prin amenajare bandă la dreapta pentru fluidizare trafic rutier» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 128. Anunt din 11.06.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98946/11.06.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Redimensionare pasaj rutier (Piața Unirii – Bogdan Vodă) prin amenajare bandă la dreapta pentru fluidizare trafic rutier» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 129. Anunt din 09.06.2021Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Rădăuți și al Direcției de Asistență Socială Rădăuți aflată în subordinea Consiliului Local Rădăuți, precum și modificarea statelor de funcții ale instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Rădăuți — ANEXA 1ANEXA 2  — ANEXA 3  — ANEXA 4 Amendament
 130. Anunt din 28.05.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi a Regulamentului Local de Urbanism pentru ,,Modificarea indicatorilor urbanistici (POT, CUT, REGIM DE ÎNĂLŢIME, DESTINAŢII) a parcelei cu CF 31536, suprafaţa de 4384 mp, din UTR 6, în vederea construirii unui imobil de locuinţe colective cu regim de înălţine de la S+P+5E la S+P+8E cu subsol general (parcări, adăpost ALA) şi spaţii comerciale la parter (parţial) precum şi utilităţi” situată în str. Ion Nistor, nr. 16, mun. Rădăuţi, judeţul Suceava
 131. Anunt din 28.05.2021Proiect de hotărâre de modificare şi completare a HCL nr. 9/28.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Bibliotecii Municipale ,,Tudor Flondor” Rădăuți, județul Suceava
 132. Anunt din 27.05.2021Proiect de hotarare de modificare și completare a H.C.L. nr. 143/30.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare corp clădire din strada Ștefan cel Mare nr. 53» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, modificată și completată prin H.C.L. nr. 238/26.11.2020
 133. Anunt din 25.05.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții « ̎ Recompartimentare grupuri sanitare ̎ sala de sport la Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi» Rădăuţi
 134. Anunt din 21.05.2021Anunt din 03.06.2021Proiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. 160 din 24.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a parcarilor de resedinta aflate pe raza municipiului Radauti, a listei locurilor de parcare, a pretului de inchiriere precum si a modelului acordului de rezervareProiect de hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. 160 din 24.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului de Organizarea şi funcţionare a parcărilor de reşedinţă aflate pe raza municipiului Rădăuţi, a listei locurilor de parcare, a preţului de închiriere precum și a modelului acordului de rezervare
 135. Anunt din 20.05.2021Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii evenimentului “Campionatul National de Skandenberg” in Municipiul Radauti
 136. Anunt din 19.05.2021Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021
 137. Anunt din 19.05.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ̎ Registru de Evidenţă Naţională de Nomenclatură Stradală în Municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava ̎
 138. Anunt din 19.05.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea contul de execuţie la 31.03.2021
 139. Anunt din 13.05.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora
 140. Anunt din 13.05.2021Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Spitalul Municipal “Sf. Dr. Cosma si Damian” Radauti
 141. Anunt din 13.05.2021Proiect de hotărâre pentru abrogarea HCL nr. 286/27.11.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii ̎ CNI ̎ SA, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii, ̎ Construire bază sportivă TIP 1 ̎ municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 142. Anunt din 13.05.2021Proiect de hotărâre pentru aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Constantin Dobrogeanu Gherea f.n. identic cu imobilul cu nr. cadastral:55810
 143. Anunt din 13.05.2021 — Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuţi, al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă al Persoanelor Rădăuţi, precum şi al sectoarelor Subordonate
 144. Anunt din 10.05.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98863/10.05.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru instituirea unor restricții de circulație în Municipiul Rădăuți
 145. Anunt din 28.04.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98848/28.04.2021 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuți, județul Suceava
 146. Anunt din 28.04.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98852/28.04.2021 privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Rădăuți
 147. Anunt din 28.04.2021 (initial) — Anunt din 07.05.2021 (modificat)– Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98854/28.04.2021 privind închirierea prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a unor terenuri aflate în domeniul public al Municipiului Rădăuți (initial) — Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a unor terenuri aflate în domeniul public al Municipiului Rădăuți (modificat)
 148. Anunt din 20.04.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98838/20.04.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Realizare trecere de pietoni ridicată (zona Complex Capra Neagră), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 149. Anunt din 19.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Realizare complex bare tracţiuni pentru tineri şi persoane cu dizabilităţi în Parc Alexandru Sahia – Rădăuţi, judeţul Suceava»
 150. Anunt din 16.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare trotuare str. Bogdan Bodă (Calea Ferată – intersecţie str. Mihai Viteazul, partea stângă şi dreaptă), Municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava»
 151. Anunt din 16.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare Trotuar str. Volovăţului (Tronson Mobila SA – intersecţie str. Mihai Viteazul –partea dreaptă), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 152. Anunt din 16.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparaţii capitale Statui Voievozi amplasate în curtea interioară a Mănăstirii Bogdana, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 153. Anunt din 16.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Lucrări de colectare ape pluviale, amenajare trotuare de gardă şi lucrări de amenajare curte interioară (proiectare+execuţie) municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 154. Anunt din 16.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparaţii/ modernizare grupuri sanitare în unitatea şcolară şi branşare la canalizarea oraşului, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 155. Anunt din 16.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Execuţie reţea electrică de iluminat public subterană, cu stâlpi metalici din fontă, pe str. Bogdan Vodă (zona de la calea ferată la Casa de Cultură ) Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 156. Anunt din 16.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare cu asfalt str. Volovăţului (Tronson Mobila SA – intersecţie str. Mihai Viteazul), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 157. Anunt din 16.04.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii «Lucrări de colectare ape pluviale, amenajare trotuare de gardă şi lucrări de amenajare curte interioară la Şcoala Gimnazială ̎ Regina Elisabeta ̎ municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 158. Anunt din 16.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii «Reabilitare trotuare str. Bogdan Bodă (Calea Ferată – intersecţie str. Mihai Viteazul, partea stângă şi dreaptă), Municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava»
 159. Anunt din 16.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării a 10 căsuțe din lemn, destinate comerțului cu produse tradiționale, în Parcul central nr. II
 160. Anunt din 15.04.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98788/08.04.2021 privind actualizarea Amenajamentului pastoral aprobat prin H.C.L. nr. 55 din 31.03.2016
 161. Anunt din 15.04.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98780/08.04.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Iacob Zadik (Bloc 25-28 – intrare Olint, partea dreaptă), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 162. Anunt din 15.04.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98778/08.04.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Iacob Zadik (intersecție calea ferată – intrare Olint, partea stângă), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 163. Anunt din 15.04.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98790/08.04.2021 privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curți-construcții în suprafață de 7,00 mp aparținând domeniului public al Municipiului Rădăuți, situat în Municipiul Rădăuți, str. Calea Bucovina nr. 3C, în vederea trecerii în domeniul privat și concesionării
 164. Anunt din 15.04.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98786/08.04.2021 privind aprobarea ,,Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pe teritoriul administrativ al municipiului Rădăuți” pentru anul 2021
 165. Anunt din 15.04.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98782/08.04.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. 1 Mai (intersecție str. Horia – Provencal, partea stângă), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 166. Anunt din 14.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare Alee Pietonală str. Calea Bucovinei, nr. 3C, zona cuprinsă de la intersecţia cu str. Eudoxiu Hurmuzachi la Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 167. Anunt din 14.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Branşament alimentare cu apă şi racord canalizare la bazin de înot didactic»
 168. Anunt din 14.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Modernizare străzi Frâncei + tronson Frâncei – cămin persoane vârstnice (azil), Mihai Bodnar, Abatorului, Andronic Motrescu – parțial” având codul SMIS 151370 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 169. Anunt din 14.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Modernizare cu asfalt străzi municipiul Rădăuți, str. Hipodromului, str. Tirului, str. Cărămidăriei, str. Uzinei, str. Șerpuită, str. Valea Seacă, str. Mihai Pitei, str. Cucului tronson” având codul SMIS 151369 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 170. Anunt din 14.04.2021Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 177/31.08.2020 privindaprobareacreditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții ,, «Reabilitare străzi, municipiul Rădăuţi, jud. Suceava» str. Bogdan Vodă, str. Gării, str. Spitalului, str. Teiului, str. Ieraclie Porumbescu, str. Volovăţului, str. Ion Nistor, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Dimitre Dan, str. Şcolii Noi, str. Piaţa Unirii, str. Mărţişor, str. Măcelarilor, str. Topliţei, str. Horia, str. Grănicerului, str. Sf. Dumitru, str. Pictor Grigorescu, municipiul Rădăuți, județul Suceava”
 171. Anunt din 14.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Modernizare cu asfalt str. Pepenariei, str. Parcului, str. Fagilor, str. Papetariei, str. Merilor, str. Mănăstirii, str. C. Dobrogeanu, str. Recoltei, str. Plugarilor, municipiul Radauti, jud. Suceava” avand codul SMIS 151368 in vederea depunerii pe platforma electronica MySMIS-axa prioritara 9
 172. Anunt din 14.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea electrică de iluminat public aeriană- parţial subterană pe str. Constantin Brâncoveanu, (zona Abator APOLLO- staţia METEO) municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 173. Anunt din 14.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea electrică de iluminat public aeriană pe str. Salcâmilor (zona spate Pompieri) din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 174. Anunt din 14.04.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Lucrări în vederea obţinerii autorizaţie ISU Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu – Corp vechi+Corp nou»
 175. Anunt din 08.04.2021Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului şi a Modelului Cadru al Caietului de Sarcini privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava 
 176. Anunt din 29.03.2021(initial) — Anunt din 16.04.2021 (modificat) — Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Radauti si al unitatilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Radauti, pentru anul 2021(initial) — Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Rădăuţi şi al unităţilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi, pentru anul 2021 (modificat)
 177. Anunt din 26.03.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98754/25.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Proiect cu mai multe acțiuni de investiții privind înființarea mai multor puncte publice cu toalete, dușuri și mașini de spălat în punctele termice 3, 4, 7 și 8” având codul SMIS 151282 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS
 178. Anunt din 26.03.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98753/25.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Modernizare locuință socială prin schimbare destinație, termoizolație, reparare acoperiș, refacere instalații interioare sanitare” având codul SMIS 151281 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 179. Anunt din 26.03.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98752/25.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Construire locuințe sociale regim P+1E un ansamblu de clădire (8 apartamente) – CF 54318 (Corp 3)” având codul SMIS 151280 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 180. Anunt din 26.03.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98751/25.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Construire locuințe sociale regim P+1E două ansambluri de clădire (16 apartamente) – CF 54324 (Corp 1 și Corp 2)” având codul SMIS 151279 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 181. Anunt din 26.03.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98750/25.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Demolare construcție existentă C1 (depozit C3) și amplasare loc de joacă pentru copii” având codul SMIS 151278 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 182. Anunt din 26.03.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98749/25.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Demolare construcții existente C1, C2 (pavilion administrativ C1, Gheretă santinelă C5) și construire grădiniță cu program normal, branșare la utilități” având codul SMIS 151277 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 183. Anunt din 26.03.2021Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98748/25.03.2021 privind aprobarea proiectului ,,Construire Centru Comunitar de Resurse” având codul SMIS 151275 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9
 184. Anunt din 25.03.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea eşalonării la plată a debitului restant al UAT Rădăuţi către SC ACET SA Suceava
 185. Anunt din 25.03.2021Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi
 186. Anunt din 23.03.2021Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 264/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021
 187. Anunt din 17.03.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98712/17.03.2021 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 3/22.01.2021 privind aprobarea parteneriatului între UAT-Municipiul Rădăuți și Asociația Schitul Laura-Lavrenție în vederea implementării proiectului “Înființare centru rezidențial multifunctional de zi pentru copii, adolescenți și tineri cu dezabilități CES LAURA. CASA SPERANȚEI RĂDĂUȚI”, proiect derulat în cadrul Programul ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, Apelul deschis de propuneri de proiecte nr. 1 ”Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi”
 188. Anunt din 12.03.2021 Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98694/12.03.2021 privind aprobarea prelungirii, pe o perioadă de 2 ani, a contractului privind activitatea de iluminat public în Municipiul Rădăuți nr. 3575/13.04.2007 încheiat între Municipiul Rădăuți și S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți
 189. Anunt din 12.03.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98698/12.03.2021 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 85/13.05.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare imobil prin schimbare destinaţie din pavilion C1 în locuinţă socială, termoizolaţie, reparare acoperiş, refacere instalaţii interioare sanitare», situată în str. Salcâmilor, nr. 3, mun. Rădăuţi, judeţul Suceava
 190. Anunt din 12.03.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98696/12.03.2021 privind înscrierea în Cartea funciară a terenului de 600 mp, identic cu parcela cu nr. cadastral 39820 din Cartea funciară nr. 39820, situat în mun. Rădăuți, str. Ștefan cel Mare f.nr. și aprobarea împrumutului de folosință către Parohia ,,Sfânta Cuvioasa Parascheva” Rădăuți
 191. Anunt din 12.03.2021 (initial) Anunt din 01.04.2020 (actualizat) — Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98700/12.03.2021 privind închirierea, prin licitație publică, a unui spațiu din domeniul privat al municipiului, cu altă destinație decât cea de locuință, situat în mun. Rădăuți, str. Piața Unirii nr. 55, în scopul înființării și funcționării unui birou de promovare a turismului (initial) — Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu din domeniul privat al municipiului, cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în Municipiul Rădăuţi, str. Piaţa Unirii nr. 55, în scopul înfiinţării şi funcţionării unui birou de promovare a turismului (actualizat)
 192. Anunt din 01.03.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98676/01.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare acordate personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Municipal ,,Sf. Doctori Cosma şi Damian” Rădăuţi
 193. Anunt din 26.02.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98672/26.02.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a cotei de 567/1000 din imobilul identificat cadastral cu nr. 34602, C.F. nr. 34602 Rădăuți, situat în strada Calea Cernăuți nr. 1 municipiul Rădăuți
 194. Anunt din 24.02.2021Proiect privind aprobarea pentru anul 2019, a cotei corespunzatoare pierderilor de apa justificate de starea tehnica a sistemului de alimentare cu apa si de canalizare din cadrul UAT municipiul Radauti, judetul Suceava
 195. Anunt din 22.02.2021Proiect privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Radauti, judetul Suceava
 196. Anunt din 18.02.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare platformă de joacă la Grădiniţa Micul Prinţ Rădăuţi, judeţul Suceava»
 197. Anunt din 18.02.2021Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice incepand cu 01.02.2021, prestate de catre S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Radauti
 198. Anunt din 16.02.2020Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 207/24.11.2016 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Modernizare strazi balastate in mun. Radauti”
 199. Anunt din 16.02.2021Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie la 31.12.2020
 200. Anunt din 11.02.2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Pieţelor agroalimentare şi Pieţei Obor din municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 201. Anunt din 11.02.2021Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi
 202. Anunt din 11.02.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de împrumut de folosinţă nr. 10795/24.07.2018 încheiat cu Asociaţia ̎ Gal Urban Rădăuţi̎
 203. Anunt din 11.02.2021Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava a terenului păşune in suprafaţa de 17500mp, situat in extravilanul municipiului Radauti, tarla T7 A 76
 204. Anunt din 11.02.2021Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava a 9 parcele de teren
 205. Anunt din 04.02.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de evaluare anuală a activităţii managerului Spitalului ,,Sf Doctori Cosma şi Damian” Rădăuţi
 206. Anunt din 28.01.2021Proiect privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Realizare retea date prin fibra optica in municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 207. Anunt din 22.01.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Refacerea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu la Căminul de Persoane Vârstnice, situat pe str. Frâncei, f.n. munucipiul Rădăuţi»
 208. Anunt din 18.01.2021Proiect de hotarare pentru aprobarea realizarii unui audit extern la S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Radauti
 209. Anunt din 15.01.2021Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului activității sectorului Piața-Obor din bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii pe bugetul local
 210. Anunt din 13.01.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98518/13.01.2021 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice, prestate de către S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți, începând cu 01.01.2021
 211. Anunt din 13.01.2021Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Directiei de Asistenta Sociala Radauti in vederea transformarii unor functii publice de executie ca urmare a sustinerii examenului de promovare in grad profesional de catre 2 functionari publici
 212. Anunt din 18.01.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98536/18.01.2021 privind prelungirea valabilității termenului documentației de urbanism ,, Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Rădăuți și Regulamentul Local de Urbanism de aplicare a acestuia” până la data aprobării, în condițiile legii, a noii documentații de urbanism, dar nu mai mult de 5 ani
 213. Anunt din 15.01.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98525/15.01.2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, pentru anul 2021
 214. Anunt din 15.01.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98527/15.01.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava a 3 parcele de teren înscrise în cărțile funciare nr-le 51818, 51816 și 51812 și acordul în vederea construirii unui Centru Social Regional de Dezvoltare Comunitară pentru Familiile Defavorizate din zona municipiului Rădăuți
 215. Anunt din 13.01.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98506/13.01.2021 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 – Procedura de acordare a facilităților fiscale pentru persoanele fizice și juridice care înregistrează obligații de plată către bugetul local al municipiului Rădăuți, la H.C.L. nr. 93/27.05.2020 privind acordarea unor facilități fiscale
 216. Anunt din 13.01.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98504/13.01.2021 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 264/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
 217. Anunt din 13.01.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98510/13.01.2021 privind aprobarea pentru anul 2021 a Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind minimul garantat și ai Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, care prestează acțiuni ori lucrări de interes local
 218. Anunt din 13.01.2021Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 98508/13.01.2021 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuți, în vederea transformării unei funcții publice de execuție ca urmare a finalizării perioadei de stagiu, de către un funcționar public din cadrul Direcției Poliției Locale

Proiecte HCL anul 2020

 1. Anunt din 18.12.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul Municipal ̎ Sf. Dr. Cosma şi Damian ̎ Rădăuţi pentru anul 2021
 2. Anunt din 16.12.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Sistem supraveghere video în Parcarea Centrală şi parcările de la Magazinul General (vis-a-vis de banca Alpha Bank) din Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 3. Anunt din 16.12.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ̎ Amenajare două locuri de parcare acoperite (tip şopron deschis), temporar pentru autoturismele Primăriei Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava ̎
 4. Anunt din 16.12.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
 5. Anunt din 09.12.2020Proiect hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare cu asfalt străzi municipiul Rădăuți str. Hipodromului, str. Tirului, str. Cărămidăriei, str. Uzinei, str. Șerpuită, str. Valea Seacă, str. Mihai Pitei, str. Cucului tronson” avand codul SMIS 148576 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS-axa prioritară 9- Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, prioritatea de investiții-9.1 Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)
 6. Anunt din 09.12.2020Proiect hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Modernizare cu asfalt str. Pepenăriei, str. Parcului, str. Fagilor, str. Papetăriei, str. Merilor, str. Mănăstirii, str. C. Dobrogeanu, str. Recoltei, str. Plugarilor, municipiul Rădăuți, jud. Suceava” având codul SMIS 148581 în vederea depunerii pe platforma electronică MySMIS – axa prioritară 9-Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, prioritatea de investiții-9.1 Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)
 7. Anunt din 09.12.2020Proiect hotărâre Persoane Vârstnice (Azil, Mihai Bodnar, Abatorului, Andronic Motrescu – Parţial) având codul SMIS 145288 în vederea depunerii pe platform electronică MySMIS – axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, prioritatea de investiții-9.1 Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) ̎
 8. Anunt din 09.12.2020Proiect hotărâre de modificare şi completare a HCL nr. 201/27.09.2018 privind aprobarea proiectului ̎ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIILOREDUCAŢIONALE ŞI A SPAŢIILOR PUBLICE URBANE ÎN MUNICIPIUL RĂDĂUŢI, JUDEŢUL SUCEAVA ̎,a documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivele proiectului, în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014/2020
 9. Anunt din 09.12.2020Proiect hotărâre privind menținerea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Rădăuți, pentru anul școlar 2021-2022
 10. Anunt din 09.12.2020 — Proiect hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, din municipiul Rădăuți
 11. Anunt din 27.11.2020Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Muzeului Etnografic ̎ Samuil şi Eugenia Ioneţ ̎ Rădăuţi, judeţul Suceava
 12. Anunt din 27.11.2020Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Bibliotecii Municipale ̎ Tudor Flondor ̎ Rădăuţi, judeţul Suceava
 13. Anunt din 25.11.2020Proiect de hotărâre, privind atestarea apartenenţei unor bunuri imobile la domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava
 14. Anunt din 25.11.2020Proiect de hotărâre, înregistrat sub nr. 99200/25.11.2020, privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice începând cu 01.11.2020, prestate de către S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuți
 15. Anunt din 25.11.2020Proiect de hotărâre, înregistrat sub nr. 99202/25.11.2020, de modificare și completare a H.C.L. nr. 47/01.04.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Mihai Viteazul partea stângă (bloc 15), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 16. Anunt din 25.11.2020Proiect de hotărâre, înregistrat sub nr. 99208/25.11.2020, privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Rădăuți și o persoană judridică în vederea derulării activității de capturare și asigurare a asistenței medical veterinare în timpul activității de capturare a câinilor comunitari fără stăpân în Municipiul Rădăuți
 17. Anunt din 19.11.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
 18. Anunt din 19.11.2020Proiect de hotărâre de modificare și completare a H.C.L. nr. 143/30.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare corp clădire din strada Ștefan cel Mare nr. 53» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 19. Anunt din 19.11.2020Proiect de hotărâre de modificare şi completare a HCL nr. 40/28.02.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare trotuar prin pavare, strada Volovăţului, partea dreaptă ( intersecţie Baia Comunală – Alee Bloc RCS&RDS Volovăţului şi alee acces spaţiu verde din faţa parcării din str. Călăraşi), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 20. Anunt din 19.11.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii “Modernizare cu asfalt strada 9 Mai, strada Tineretului, strada Plugarilor, strada Pepenăriei, strada Papetăriei, strada Mănăstirii, strada C.D. Gherea, strada Merilor, strada Berăriei, strada Colibaba, strada Recoltei, strada Sitarilor, strada Parcului, strada Fagilor, în municipiul Rădăuți, județul Suceava“
 21. Anunt din 19.11.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie la 30.09.2020
 22. Anunt din 19.11.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparaţii capitale platformă CEC, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 23. Anunt din 19.11.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparaţii capitale trotuare Calea Cernăuţi partea stângă vis-a-vis de Biserica Sf. Dumitru, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 24. Anunt din 19.11.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amplasare ascensor transport bolnavi pentru exterior la clădire – C1 Spital vechi» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 25. Anunt din 19.11.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Demolare construcţie existentă C9 cu destinaţia de magazie de materiale din cadrul complexului Spital Vechi, în vederea Construirii Unitate Spitalicească (demolare, amenajare teren, recorduri exterioare şi infrastructură), situată pe str. Spitalului nr.9 » municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 26. Anunt din 17.11.2020Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale
 27. Anunt din 17.11.2020Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021
 28. Anunt din 13.11.2020Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma si Damian Radauti, prin transformarea unor posturi
 29. Anunt din 13.11.2020Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava a 3 parcele de teren
 30. Anunt din 13.11.2020Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in Cartea funciara a terenului curti-constructii in suprafata de 128 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Radauti, situat in Municipiul Radauti, str. Volovatului f.nr., in vederea concesionarii
 31. Anunt din 13.11.2020Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica, organizata in conditiile legii, a unor terenuri aflate in domeniul privat al Municipiului Radauti
 32. Anunt din 12.11.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Rădăuţi a construcţiei existentă C9 cu destinaţia de magazie de materiale din cadrul complexului Spital Vechi situată pe str. Spitalului nr. 9 municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava şi aprobarea demolării acesteia
 33. Anunt din 29.10.2020Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99099/29.10.2020 privind aprobarea devizului general reactualizat ulterior încheierii contractelor de achiziție publică și aprobarea cofinanțării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiții ,,Extindere Școala Gimnazială Mihai Eminescu Rădăuți” cu un corp de clădire nou (P+2E)
 34. Anunt din 29.10.2020Proiect de hotărâre înregistrat sub nr. 99100/29.10.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020
 35. Anunt din 04.09.2020Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a unui spațiu, clădire și teren aflate în domeniul public al Municipiului Rădăuți, situat în Municipiului Rădăuți, str. Piața Unirii f.nr. (parte din Piața Agroalimentară)
 36. Anunt din 15.10.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
 37. Anunt din 01.10.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general reactualizat ulterior încheierii contractului de achiziţie public şi aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii ̎ Extindere Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu cu un corp de clădire nou (P+2E)̎
 38. Anunt din 01.10.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
 39. Anunt din 11.09.2020Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii in Cartea funciara a terenului curti-constructii in suprafata de 9,00 mp apartinind domeniului public al Municipiului Radauti, situat in Municipiul Radauti, str. Bogdan Voda, nr. 10, in vederea trecerii in domeniul privat si concesionarii
 40. Anunt din 08.09.2020Proiect hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 113/23.06.2020 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui număr de 51 imobile terenuri, aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți
 41. Anunt din 08.09.2020Proiect hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 149/30.07.2020 privind închirierea prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a unor terenuri aflate în domeniul privat al Municipiului Rădăuți, modificată și completată prin H.C.L. nr. 168/27.08.2020
 42. Anunt din 08.09.2020Proiect hotărâre privind atestarea apartenenței unor bunuri imobile la domeniul public al municipiului Rădăuți
 43. Anunt din 04.09.2020Proiect de hotarare privind rectificare HCL nr. 140/30.07.2020 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice incepand cu 01.07.2020, prestate de catre SC Servicii Comunale SA Radauti
 44. Anunt din 04.09.2020Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma si Damian, prin transformarea unui post
 45. Anunt din 02.09.2020 Proiect hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a 2 parcele de teren, aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți
 46. Anunt din 28.08.2020Proiect hotărâre privind închirierea prin licitație publică, organizată în condițiile legii, a unor terenuri aflate în domeniul privat al Municipiului Rădăuți
 47. Anunt din 28.08.2020Proiect hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții ,, «Reabilitare străzi, municipiul Rădăuţi, jud. Suceava» str. Bogdan Vodă, str. Gării, str. Spitalului, str. Teiului, str. Ieraclie Porumbescu, str. Volovăţului, str. Ion Nistor, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Dimitre Dan, str. Şcolii Noi, str. Piaţa Unirii, str. Mărţişor, str. Măcelarilor, str. Topliţei, str. Horia, str. Grănicerului, str. Sf. Dumitru, str. Pictor Grigorescu
 48. Anunt din 24.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,,Întocmire PUZ pentru zona cuprinsă între str. Calea Cernăuţi şi str. Calea Bucovinei incluzând str. Frâncei, str. Luncii şi str. Scruntari in vederea construirii de locuinţe unifamiliale şi funcţiuni complementare, regim inălţime P…P+2E, mun. Rădăuţi, zona dintre str. Calea Cernăuţi şi str. Calea Bucovinei, jud. Suceava”
 49. Anunt din 21.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,,Construire 2 hale prestări servicii şi producţie, strada Calea Bucovinei, nr. 129, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 50. Anunt din 21.08.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
 51. Anunt din 17.08.2020Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei unor bunuri imobile la domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava
 52. Anunt din 17.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare pentru serviciul social ̎ Locuinţă protejată ̎ pentru victimele violenţei domestice în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava înfiinţat în cadrul proiectului ̎ VENUS –ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAŢĂ ÎN SIGURANŢĂ ̎-
 53. Anunt din 17.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Jalcău f.n identic cu imobilul cu nr. cadastral:53245
 54. Anunt din 17.08.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Ion Nistor f.n identic cu imobilul cu nr. cadastral:54549
 55. Anunt din 23.07.2020Proiect privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a 2 parcele de teren, apartinand domeniului privat al municipiului Radauti
 56. Anunt din 23.07.2020Proiect hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice începând cu 01.07.2020, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuţi
 57. Anunt din 23.07.2020 — Proiect hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi, prin transformarea unor posturi și suplimentarea cu două posturi
 58. Anunt din 23.07.2020Proiect hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea electrică de iluminat public aeriană, pe str. Bogdan Vodă (zona cimitir), în lungime de 800 metri liniari» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 59. Anunt din 23.07.2020Proiect hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea electrică de iluminat public aeriană – parțial subterană, pe str. Constantin Brâncoveanu (zona abator APOLLO – stația METEO), în lungime de 660 metri liniari» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 60. Anunt din 23.07.2020Proiect hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea electrică de iluminat public subterană, pe str. Bogdan Vodă (zona față Herghelia Rădăuți), în lungime de 265 metri liniari» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 61. Anunt din 23.07.2020Proiect hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020
 62. Anunt din 15.07.2020Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava a 33 parcele de teren
 63. Anunt din 10.07.2020Proiect hotărâre privind acordarea ,,Diplomei de Aur” și a unui premiu, cuplurilor din municipiul Rădăuți care au împlinit/împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2020
 64. Anunt din 15.07.2020Proiect hotărâre privind schimbarea destinației construcției situată în strada Ștefan cel Mare nr/ 53, municipiul Rădăuți, din clădire TBC în clădire de locuințe sociale
 65. Anunt din 15.07.2020Proiect hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare corp clădire din strada Ștefan cel Mare nr. 53» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 66. Anunt din 15.07.2020Proiect hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Sistem parcare eco – parcare centrală, parcările de la magazinul general și parcare spate CEC, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 67. Anunt din 10.07.2020Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti a imobilelor (anexe) C2 si C3 aferente imobilului unitate locativa, din str. Vadul Toplitei, nr. 11, municipiul Radauti
 68. Anunt din 30.06.2020Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii in rate, prin licitatie publica, a imobilului apartinand domeniului privat al municipiului Radauti, situat in strada Cosarilor f.n., identificat cadastral cu nr. 55761, CF 55761 Radauti
 69. Anunt din 30.06.2020Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui numar de 2 imobile terenuri, apartinand domeniului privat al municipiului Radauti
 70. Anunt din 24.06.2020Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 2 parcele de teren
 71. Anunt din 24.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Inlocuire sarpanta si invelitoare cladire Atelier (proiect+executie)de la Scoala Gimnaziala Dimitrie Cantemir din municipiul Rădăuţi»
 72. Anunt din 17.06.2020Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, a unor terenuri aflate în domeniul privat al municipiului Rădăuţi
 73. Anunt din 16.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reparaţii şi reabilitare în vederea obţinerii autorizaţiei ISU la Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu »
 74. Anunt din 16.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare acoperiş clădire liceu Colegiul Andronic Motrescu din municipiul Rădăuţi»
 75. Anunt din 16.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare curte interioară cu pavaj Colegiul Andronic Motrescu din municipiul Rădăuţi»
 76. Anunt din 16.06.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
 77. Anunt din 15.06.2020Proiect de hotarare proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul Municipal ”Sf. Dr. Cosma și Damian” Rădăuți
 78. Anunt din 11.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii “Pavare curte interioară Colegiul Andronic Motrescu din municipiul Rădăuţi”
 79. Anunt din 11.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii “Reabilitare acoperiş clădire liceu Colegiul Andronic Motrescu din municipiul Rădăuţi”
 80. Anunt din 11.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie la 31.03.2020
 81. Anunt din 12.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amplasare tribună la terenul de sport al Colegiului Tehnic Rădăuţi», municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 82. Anunt din 11.06.2020Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea HCL nr. 243/31.10.2019 privind închirierea prin licitaţie publică, a unor spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situate în Municipiului Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare nr. 25, spaţii aflate în domeniul privat al municipiului
 83. Anunt din 11.06.2020Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivele de investiţii ̎ Întocmit registru spaţii verzi în municipiul Rădăuţi ̎ şi ̎ Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament local de Urbanism ̎
 84. Anunt din 27.05.2020Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava, a 3 parcele de teren
 85. Anunt din 27.05.2020Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcarii publice, inchisa cu bariere, din municipiul Radauti
 86. Anunt din 27.05.2020Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava a imobilului cu nr. cadastral:55214
 87. Anunt din 27.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate, prin licitație publică, a imobilelor aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situate în strada Mihai Pitei f.n., identificate cadastral cu nr. 54852 respectiv nr. 54853
 88. Anunt din 27.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi, a unui teren în suprafaţă de 276 mp, situat în Municipiul Rădăuţi, str. Calea Bucovinei f.n., identificat cadastral cu nr. 54430 şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestuia
 89. Anunt din 27.05.2020Anunt din 15.06.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui număr de 44 imobile terenuri, aparținând domeniului privat al municipiului RădăuțiProiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii prin licitaţie publică a unui număr de 51 imobile, terenuri, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi
 90. Anunt din 27.05.2020Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care să facă parte din comisia de vânzare prin licitaţie publică a imobilelor aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi şi aprobarea modelului cadru al Caietului de sarcini pentru procedura vânzării prin licitaţie publică
 91. Anunt din 25.05.2020Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale
 92. Anunt din 25.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curți-construcții în suprafață de 20,00 mp aparținând domeniului public al Municipiului Rădăuți, situat în Municipiul Rădăuți, str. Mihai Viteazu, nr. 1B, în vederea trecerii în domeniul privat și concesionării
 93. Anunt din 20.05.2020Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal ̎ Sf. Dr. Cosma şi Damian ̎, Rădăuţi prin transformarea unor posturi și suplimentarea cu un post
 94. Anunt din 20.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Calăraşi f.n identic cu imobilul cu nr. cadastral:51750, înscris în Cartea Funciară nr. 51750 Rădăuţi
 95. Anunt din 20.05.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
 96. Anunt din 11.05.2020Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,, Construire ansamblu de locuinţe colective – 4 blocuri cu regim de înălţime D+P+4E – cu spaţii comerciale la parter, pe str. Calea Bucovinei, f.n. în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 97. Anunt din 11.05.2020 Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor-acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru Şcoli al României şi a contractelor /acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Rădăuţi
 98. Anunt din 11.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Podurilor f.n., identic cu imobilul cu nr. cadastral:54598
 99. Anunt din 12.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Proiect cu mai multe acțiuni de investiții privind înființarea mai multor puncte cu toalete, dușuri și mașini de spălat în puncte termice 3, 4, 7 și 8, situate în strada Grănicerului nr. 6, str. Mihai Viteazu nr. 10, str. General Iacob Zadik nr. 25 și str. Stadionului nr. 4»
 100. Anunt din 12.05.2020Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire bază sportivă de tip 2 din municipiul Rădăuți, str. Ștefan cel Mare, judeţul Suceava” in cadrul subprogramului ”Complexuri sportive”
 101. Anunt din 12.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare locuință socială prin schimbare destinație, termoizolație, reparare acoperiș, refacere instalații interioare sanitare, situată în strada Salcîmilor nr. 3»
 102. Anunt din 12.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Demolare construcție existentă C1 (Depozit C3) și Amplasare loc de joacă pentru copii, situat pe str. 1 Mai , nr. 103, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 103. Anunt din 12.05.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Demolare construcții existente C1, C2 (Pavilion administrativ C1, Gheretă santinelă C5) și Construire Grădiniță cu program normal, branșare la utilități, situată pe str. 1 Mai, nr. 103, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 104. Anunt din 04.05.2020Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind protecția datelor cu character personal în cadrul UAT Rădăuți
 105. Anunt din 21.04.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E- 2 ansambluri de clădire (16 apartamente) – CF 54319 (Corp 4 și Corp 5), situat pe str. Recoltei, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 106. Anunt din 21.04.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E- 1 ansamblu de clădire (8 apartamente) – CF 54318 (Corp 3), situat pe str. George Grigorovici f.n., municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 107. Anunt din 21.04.2020 — Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire Centru Comunitar de Resurse, situat pe str. Ștefan cel Mare f.n, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 108. Anunt din 21.04.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Construire locuințe sociale regim înălțime P+1E- 2 ansambluri de clădire (16 apartamente) – CF 54324 (Corp 1 și Corp 2), situat pe str. Tolocii, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 109. Anunt din 21.04.2020Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 6/25.01.2018 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al societatii SC Servicii Comunale SA Radauti, in conformitate cu legislatia privind guvernanta corporativa
 110. Anunt din 14.04.2020Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 111. Anunt din 14.04.2020Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de priorităţi pentru anul 2020 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor construite prin ANL
 112. Anunt din 06.04.2020Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Comandor Dan Ghica Cucerca f.n identic cu imobilul cu nr-le. cadastrale:44145; 44128; 44126; 44163; 44157
 113. Anunt din 06.04.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,,Construire imobile P+4E cu spații comerciale la parter, birouri la etaj 1 și locuințe colective la etaj 2,3,4”, din strada Ion Nistor nr. 3, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 114. Anunt din 06.04.2020Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul pivat al municipiului Rădăuți. județul Suceava a 22 parcele de teren
 115. Anunt din 31.03.2020Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
 116. Anunt din 31.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ̎ Modernizare cu asfalt str. 9 Mai, str. Tineretului, str. Plugarilor, str. Pepenăriei, str. Papetăriei, str. Mănăstirii, str. C.D. Gherea, str. Merilor, str. Berăriei, str. C. Colibaba, str. Recoltei, str. Sitarilor, str. Parcului, str. Fagilor în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava ̎
 117. Anunt din 25.03.2020Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 126/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Local al municipiului Rădăuți, judetul Suceava
 118. Anunt din 23.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,,Construire locuinţe colective cu regim de înălţime P+3E -16 corpuri pe strada Valea Seacă f. nr., în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 119. Anunt din 19.03.2020Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 273/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
 120. Anunt din 19.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Mihai Viteazul partea stângă (bloc 15), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 121. Anunt din 18.03.2020Proiect de hotarare privind exploatarea cantităţii de 83.993 mc volum brut masă lemnoasă, în regie proprie
 122. Anunt din 10.03.2020Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, județul Suceava, a 36 parcele de teren
 123. Anunt din 10.03.2020Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 6 din HCL nr. 13/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi în municipiul Rădăuţi
 124. Anunt din 10.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență pe teritoriul administrativ al municipiului Rădăuți in anul 2020
 125. Anunt din 02.03.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,,Schimbare destinație din locuință unifamilială P+1E+M în locuințe colective P+1E+M și apartamentare”, din strada Putnei nr. 129, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 126. Anunt din 28.02.2020Proiect de hotarare privind modificarea regulamentului serviciului de salubrizare, colectare, transport si depozitare a deseurilor prestat de SC. Servicii Comunale S.A. din Municipiul Radauti
 127. Anunt din 19.02.2020Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii “Cresterea eficientei energetice a cladirii C1 Spital Vechi din cadrul Spitalului Municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian” municipiul Radauti, judetul Suceava”
 128. Anunt din 14.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extinere reţea canalizare – strada Fundătura Cuza Vodă»
 129. Anunt din 14.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extinere reţea alimentare cu apă – strada Fundătura Cuza Vodă»
 130. Anunt din 14.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extinere reţea alimentare cu apă – strada Tolocii (buclă) »
 131. Anunt din 07.02.2019Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie la 31.12.2019
 132. Anunt din 31.01.2019Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Rădăuți și al unităților subordonate Consiliului Local al municipiului Rădăuți pentru anul 2020.
 133. Anunt din 12.02.2019 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare, extindere gard, Şcoala Gimnazială nr. 1“Gheorghe Popadiuc” municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 134. Anunt din 12.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții “Reabilitare, extindere gard Şcoala Gimnazială nr. 1 Gheorghe Popadiuc” municipiul Rădăuti, Jud.Suceava
 135. Anunt din 07.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Mihai Viteazul partea dreaptă (bloc 22 – magazin ABC), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 136. Anunt din 07.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Daciei, partea stângă (int. Str. M. Kogălniceanu – int. Str. Gh. Lazăr), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 137. Anunt din 07.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Dragoș Vodă, partea dreaptă (int. str. 22 Decembrie – int. str. Grănicerului), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 138. Anunt din 07.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Iacob Zadik partea dreaptă (int. Olint – int. cale ferată Calea Cernăuţi), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 139. Anunt din 07.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Dragoș Vodă, partea stângă (int. Str. 22 Decembrie – int. Str. Grănicerului), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 140. Anunt din 07.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Calea Cernăuţi partea stângă (int. str. Sfântul Dumitru – int. str. C.D. Gherea), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 141. Anunt din 07.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar Bogdan Vodă partea stângă (int. Str. Mihai Viteazul – loc de joacă bloc 89), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava» iniţiator primar Nistor Tatar;
 142. Anunt din 07.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Trotuar str. Daciei, partea dreaptă (int. Str. M. Kogălniceanu – int. Str. Gh. Lazăr), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava »
 143. Anunt din 12.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,, Modificare indicatori urbanistici (P.O.T., C.U.T.) în vederea extinderii construcției autorizate prin autorizația de construire nr. 167/25.04.2019, cu păstrarea destinației”, din strada Ștefan cel Mare nr. 110, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 144. Anunt din 07.02.2020Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Politiei Locale Radauti
 145. Anunt din 07.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții “Reabilitare termică la Grădinița cu Program Prelungit Micul Prinț Rădăuți”
 146. Anunt din 07.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare termică la Grădinița cu program prelungit ,,Micul Prinț“ Rădăuți » municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 147. Anunt din 05.02.2020Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuți, în vederea transformării unei funcții publice de execuție ca urmare a finalizării perioadei de stagiu, de către un funcționar public din cadrul Compartimentului Autoritate locală de transport și autorizare comercială.
 148. Anunt din 05.02.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de completare a Registrului agricol pentru perioada 2020-2024
 149. Anunt din 27.01.2019Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rădăuţi, în vederea transformării unei funcţii publice de execuţie ca urmare a finalizării perioadei de stagiu, de către un funcţionar public din cadrul Serviciului de impozite şi taxe
 150. Anunt din 27.01.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii “Reabilitare străzi în Municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava”
 151. Anunt din 27.01.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat ulterior încheierii contractelor de achiziţie publică şi aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiţii “Continuare de lucrări de realizare şi dotare începute în baza autorizaţiei de construire nr. 328/2007 pentru obiectivul Şcoala Generală cu clasele I-IV şi Sala de sport situată în Municipiul Rădăuţi, str. Oborului, nr. 14A, jud. Suceava ”
 152. Anunt din 22.01.2020Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii Tirgului “Martisor 2020”
 153. Anunt din 20.01.2020Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 273/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
 154. Anunt din 20.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Reabilitare clădire în cadrul proiectului «VENUS împreună pentru o viaţă în siguranţă», situată în municipiul Rădăuţi, str. Volovăţului, nr. 51»
 155. Anunt din 20.01.2020Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Schimbare destinaţie, reamenajare şi extindere construcţie nefinalizată în vederea realizării unui sediu pentru direcţiile Primăriei Municipiului Rădăuţi (S.P.C.L.E.P., D.A.S., Poliţia Locală), arhiva şi centrala termică, racord utilităţi, lucrări sistematizare pe verticală, situată în municipiul Rădăuţi, Judeţul Suceava»
 156. Anunt din 14.01.2020Proiect privind aprobarea pretului pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor in municipiul Radauti

Proiecte HCL anul 2019

 1. Anunt din 20.12.2019Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Spitalul Municipal “Sf. Dr. COSMA SI DAMIAN” Radauti
 2. Anunt din 23.12.2019Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019
 3. Anunt din 20.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul ,,Sf Dr. Cosma și Damian” Rădăuți
 4. Anunt din 20.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, pentru anul 2020
 5. Anunt din 20.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a Planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat și ai Legii nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social, care prestează acţiuni ori lucrări de interes local
 6. Anunt din 16.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amplasare ascensor transport bolnavi pentru exterior la clădire – C1 Spital vechi» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 7. Anunt din 17.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi de natură contractuală în funcţii publice şi modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi
 8. Anunt din 13.12.2019Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 5/30.01.2014 privind încadrarea terenurilor pe zone în intravilanul Municipiul Rădăuţi
 9. Anunt din 11.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Rădăuţi
 10. Anunt din 11.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pentru anul 2020 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale şi ale celor din fondul locativ de stat aflate în administrarea UAT Rădăuţi
 11. Anunt din 11.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ,,Lucrări de construire grupuri sanitare la Şcoala Gimnazială Regina Elisabeta (Sala de Sport) din municipiul Rădăuţi”
 12. Anunt din 11.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ,,Lucrări de construire grupuri sanitare la Şcoala Gimnazială Regina Elisabeta (Sala de Sport) din municipiul Rădăuţi”
 13. Anunt din 11.12.2019 — Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020
 14. Anunt din 11.12.2019Proiect de hotărâre privind realizarea parteneriatului între UAT Rădăuţi şi Asociaţia ,,Călător prin România”
 15. Anunt din 06.12.2019Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019
 16. Anunt din 05.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice începând cu 01.11.2019, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuţi
 17. Anunt din 05.12.2019Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Societății ACET S.A. Suceava a terenurilor aferente investițiilor din cadrul Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 – 2020”
 18. Anunt din 05.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 – 2020”și mandatarea reprezentantului UAT municipiul Rădăuți să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava(AJAC Suceava) aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor
 19. Anunt din 05.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT municipiul Rădăuṭi și a participării Consiliului Local al UAT municipiul Rădăuṭi la cofinanțareaProiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 – 2020”
 20. Anunt din 05.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 – 2020”
 21. Anunt din 05.12.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de Delegare al Gestiunii și mandatarea AJAC Suceava să semneze Actul Adițional nr. 5 în numele și pe seama UAT municipiul Rădăuți
 22. Anunt din 05.12.2019Proiect privind actualizarea Amenajamanetului pastoral aprobat prin HCL nr. 55 din 31.03.2016
 23. Anunt din 29.11.2019Proiect de hotărâre privind menţinerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Rădăuţi, pentru anul şcolar 2020-2021
 24. Anunt din 21.11.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,,Construire locuinţă unifamilială cu regim de înălţime P+M şi împrejmuire, pe strada Frâncei f. nr., în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava”
 25. Anunt din 26.11.2019Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii , „Construire baza sportivă TIP 1” municipiul Rădăuți, judeţul Suceava
 26. Anunt din 18.11.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de dare în administrare a serviciului public de transport distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 17021/22.11.2018, înregistrat la S.C. Servicii Comunale cu nr. 3081/28.11.2018, până la încheierea contractului sectorial pentru serviciul public de alimentare cu energie termică în Municipiul Rădăuţi
 27. Anunt din 19.11.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Sărbătorilor de iarnă în municipiul Rădăuţi
 28. Anunt din 20.11.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare esplanadă, trepte CEC BANK, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 29. Anunt din 20.11.2019Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019
 30. Anunt din 20.11.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie la 30.09.2019
 31. Anunt din 20.11.2019Proiect de hotărâre pentru modificarea şi co pletarea HCL 160 din 24.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionarea a parcărilor de reşedinţă aflate pe raza municipiului Rădăuţi, a listei locurilor de parcare, a preţului de închiriere precum şi a modelului acordului de rezervare
 32. Anunt din 21.11.2019Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice de execuție ca urmare a finalizării perioadei de stagiu de către un funcționar public cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava
 33. Anunt din 21.11.2019Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 216/26.09.2019 şi H.C.L. nr. 196/29.08.2019 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru zece medici din cadrul Spitalului Municipal Sf. Doctori Cosma şi Damian
 34. Anunt din 21.11.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Mihai Pitei f.n. identic cu imobilul cu nr. cadastral:54093
 35. Anunt din 13.11.2019Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Rădăuţi cu Creţu Manole – Întreprindere Familială, în vederea amenajării unui patinoar artificial, în Parcarea centrală, perioada 18.11.2019 – 15.02.2020
 36. Anunt din 13.11.2019 — Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de oportunitate şi a alegerii modalităţii de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Rădăuţi
 37. Anunt din 24.10.2019Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi, prin transformarea şi suplimentarea unor posturi
 38. Anunt din 24.10.2019Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situate în Municipiul Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare, spaţii aflate în domeniul privat al municipiului
 39. Anunt din 24.10.2019Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 222 din 24.11.2016 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Rădăuţi şi o persoana juridică, în vederea derulării activităţii de capturare, transport şi predare a câinilor comunitari fără stăpân în Municipiul Rădăuţi, cu modificările şi completările ulterioare
 40. Anunt din 24.10.2019Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de Onoare al Municipiului Rădăuţi”
 41. Anunt din 24.10.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării şi sistematizării unui acces rutier şi pietonal din DN 2H – Calea Bucovinei, municipiul Rădăuţi, la spaţiul comercial ce se va construi pe parcela cu nr. cadastral 53582 Rădăuţi
 42. Anunt din 17.10.2019Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei din stradă cu sens unic, în parcare, a tronsonului din strada Piaţa Unirii, Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava şi montarea a trei bariere
 43. Anunt din 17.10.2019Anunt din 21.10.2019 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019
 44. Anunt din 17.10.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare spaţiu activităţi în aer liber“ la Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Rădăuţi
 45. Anunt din 17.10.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ,,Amenajare loc joacă pentru copii, construire copertină şi împrejmuire
 46. Anunt din 17.10.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor şcolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Rădăuţi
 47. Anunt din 17.10.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ,,Reparaţii acoperiş (şarpantă şi învelitoare) la clădirea din str. Piaţa Unirii nr. 67 “
 48. Anunt din 17.10.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ,,Extindere reţea alimentară cu apă pe str. Griviţei, str. Vladimir Trebici, str. Plevnei, str. Pompierilor (parţial) şi extindere reţea canalizare str. Vladimir Trebici, str. Pompierilor (parţial) în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava“
 49. Anunt din 17.10.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare loc joacă pentru copii, construire copertină şi împrejmuire“ la Grădiniţa cu Program Prelungit Pinochio Rădăuţi
 50. Anunt din 01.10.2019Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Rădăuți a imobilului cu nr. cadastral 31294 Rădăuți, nr. topo 4040/316 din strada Obor f.n Municipiul Rădăuți și radierea dreptului de folosință înscris pentru Agenția Națională pentru Locuințe, pentru imobilul cu nr. cadastral 31294 Rădăuți, nr. topo 4040/316 din str. Obor f.n Municipiul Rădăuți
 51. Anunt din 27.09.20191. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Pandurilor f.nr., identic cu imobilul cu nr. cadastral:54516
 52. Anunt din 23.09.2019Proiect de hotarare privind aprobarea Programului privind acordarea de finantari nerambursabile ia anul 2019 din buget propriu al municipiului Radauti, pentru activitati nonprofit in interes local
 53. Anunt din 23.09.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al municipiului Rădăuţi
 54. Anunt din 23.09.20191. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava
 55. Anunt din 20.09.2019 — Proiect de hotarare privind aprobarea docum,entatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-econimici, pentru obiectivul de investitii << Extindere retea alimentare cu apa pe str. Grivitei, str. Vladimir Trebici, str. Plevnei, str. Pompierilor(partial) si extindere retea canalizare str. Vladimir Trebici, str. Pompierilor (partial) in municipiul Radauti, jud. Suceava >>
 56. Anunt din 20.09.2019 — Proiect de hotarare privind aprobarea docum,entatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-econimici, pentru obiectivul de investitii << Amenajare parcari resedinta str. Mihai Viteazu bloc nr. 22, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 57. Anunt din 20.09.2019 — Proiect de hotarare privind aprobarea docum,entatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-econimici, pentru obiectivul de investitii << Amenajare parcari resedinta str. Mihai Viteazu bloc nr. 23, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 58. Anunt din 20.09.2019 — Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investitii << Amenajare trotuar, str. Piata Unirii (int. str. Dimitrie Onciul – int. str. Ion Nistor partea dreapa >>, municipiul Radauti, judetul Suceava >>
 59. Anunt din 20.09.2019Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019
 60. Anunt din 17.09.2019Proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale
 61. Anunt din 16.09.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării şi sistematizării unui acces rutier şi pietonal din DN 2H – Calea Bucovinei, municipiul Rădăuţi, la spaţiul comercial ce se va construi pe parcela cu nr. cadastral 53582 Rădăuţi
 62. Anunt din 16.09.2019Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 273/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
 63. Anunt din 06.09.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării cu EGGER ROMÂNIA în vederea amplasării de către aceasta în municipiul Rădăuţi – Parcul I, a unui ecran cu led-uri care să afişeze valorile emisiilor de formaldehidă înregistrate de fabrica acesteia din municipiul Rădăuţi
 64. Anunt din 05.09.2019Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 222 din 24.11.2016 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Rădăuţi şi o persoană juridică, în vederea derulării activităţii de capturare şi predare a câinilor comunitari fără stăpân în Municipiul Rădăuţi
 65. Anunt din 05.09.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Extindere reţea de iluminat public pe str. Andronic Motrescu şi str. Merilor» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 66. Anunt din 28.08.2019Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 191/24.07.2019 privind aprobarea preţului pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor în municipiul Rădăuţi
 67. Anunt din 26.08.2019Proiect de hotărâre privind stabilirea unui sens unic de circulaţie pe un tronson din strada Piaţa Unirii, Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 68. Anunt din 26.08.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Împrejmuire şi drum acces Piaţa Obor» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 69. Anunt din 21.08.2019Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Rădăuţi în domeniul public al municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 19 mp, situat pe strada Libertăţii nr. 49-51, identificat cadastral sub nr. 54267 înscris în C.F. nr. 54267 a municipiului Rădăuţi
 70. Anunt din 21.08.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 1,20 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Rădăuţi, situat în Municipiul Rădăuţi, str. 22 Decembrie nr. 17, sc. A, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării
 71. Anunt din 21.08.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare grupuri sanitare corp B, strada Calea Bucovinei, nr. 9 (Corp C1) din cadrul Colegiului Naţional ,,Eudoxiu Hurmuzachi“ Rădăuţi, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare de la DSP Suceava»
 72. Anunt din 21.08.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajări parcări şi alee str. Mihai Viteazul (lângă loc joacă), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 73. Anunt din 21.08.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajări parcări şi alee str. Stadionului, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 74. Anunt din 21.08.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare trotuare partea dreaptă str. Grănicerului, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava »
 75. Anunt din 21.08.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Amenajare parcare partea stângă str. Grănicerului şi reparaţii reţea electrică de iluminat public pe partea stângă str. Grănicerului, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava »
 76. Anunt din 21.08.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale consiliului local şi ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi
 77. Anunt din 21.08.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii “Întocmit registru spaţii verzi în Municipiul Rădăuţi “şi “Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism“
 78. Anunt din 21.08.2019 — Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
 79. Anunt din 21.08.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat în baza OUG nr. 114/2018 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare pistă de atletism, stadion municipal Rădăuți”
 80. Anunt din 05.08.2019Proiect privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019
 81. Anunt din 24.07.2019Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019
 82. Anunt din 22.07.2019Proiect de hotărâre privind amplasarea bustului căpitanului aviator Vasile Niculescu în municipiul Rădăuți- parcul situat pe strada Calea Bucovinei – spațiul verde zona Stadionului
 83. Anunt din 22.07.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor în municipiul Rădăuţi
 84. Anunt din 08.07.2019Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții «Modernizare cu asfalt str. Hipodromului, str. Cucului, str. Mihai Pitei, str. Valea Seacă, str. Şerpuitî, str. Uzinei, str. Caramidăriei şi str.Tirului, municipiul Rădăuți, județul Suceava»
 85. Anunt din 08.07.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice începând cu 01.07.2019, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuţi
 86. Anunt din 08.07.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie la 31.03.2019
 87. Anunt din 02.07.2019 – Proiect hotarare privind vanzarea prin licitattie publica a imobilului apartinand domeniului privat al municipiului Radauti situat in str. Ochiurilor f.n.
 88. Anunt din 01.07.2019 privind proiectul de hotarare de aprobarea inscrierii in cartea funciara a unor unitati individuale din imobilul constructie situat in str. Stefan cel Mare ne.25
 89. Anunt din 01.07.2019 privind proiectul de hotarare de aprobarea inscrierii in cartea funciara a unor unitati individuale din imobilul constructie situat in str. Stefan cel Mare ne.25
 90. Anunt din 21.06.2019Proiect de hotărâre privind acordarea ,,Diplomei de Aur “ şi a unui premiu, cuplurilor din municipiul Rădăuţi care au împlinit/împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în cursul anului 2019
 91. Anunt din 21.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru o funcţie public vacant din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi – Direcţia Poliţiei Locale
 92. Anunt din 19.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 27,00 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Rădăuţi, situate în Municipiul Rădăuţi, str. Mihai Viteazu nr. 3D, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării
 93. Anunt din 19.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui credit în valoare de 285.000 euro (fătă TVA) pe o perioadă de maxim 5 ani, de către S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuţi, în vederea achiziţionării unei staţii de preparat mixturi asfaltice, tip SMAV 50
 94. Anunt din 14.06.2019Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi, prin transformarea unor posturi în nivele superioare
 95. Anunt din 14.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul ,,Sf. Dr. Cosma şi Damian” Rădăuţi
 96. Anunt din 14.06.2019Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, a 4 parcele de teren
 97. Anunt din 14.06.2019Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, înscris în Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare
 98. Anunt din 14.06.2019Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărarea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare
 99. Anunt din 14.06.2019Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 124 mp identificat cadastral sub nr. 52698 înscris în CF nr. 52698 a municipiului Rădăuţi6
 100. Anunt din 14.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat în baza OUG nr. 114/2018 şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare pistă de atletism, stadion municipal Rădăuţi”
 101. Anunt din 14.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi, a unui teren în suprafaţă de 276 mp, situat în Municipiul Rădăuţi, str. Calea Bucovinei f.n. şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestuia
 102. Anunt din 14.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare lunare acordate medicilor din Spitalul Municipal ,,Sf. Doctori Cosma şi Damian” Rădăuţi
 103. Anunt din 14.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie public a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Ion Nistor, nr. 7D
 104. Anunt din 14.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Mihai Pitei, nr. 25.
 105. Anunt din 14.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Vladimir Trebici, f. nr.
 106. Anunt din 12.06.2019Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului apartinand domeniului privat si municipiului Radauti, situat in str. Petre Liciu f.n.
 107. Anunt din 12.06.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Pozenului nr. 33
 108. Anunt din 12.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Pozenului f.n
 109. Anunt din 12.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Horea f.n
 110. Anunt din 12.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie public a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Dimitrie Onciul f.n
 111. Anunt din 10.06.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. 9 Mai f.nr.
 112. Anunt din 31.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Tineretului.
 113. Anunt din 31.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. ing. Andronic Motrescu f.nr.
 114. Anunt din 22.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Mihai Pitei nr. 70
 115. Anunt din 22.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Alexandru Sahia f.nr. şi str. Dimitrie Onciul f.nr.
 116. Anunt din 17.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Mihai Pitei
 117. Anunt din 17.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Horodnicului nr. 32, identic cu imobilul cu nr. cadastral:52746
 118. Anunt din 16.05.2019Proiect de hotărâre de modificare şi completare a HCL nr. 108/29.04.2019 privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru o funcţie publică vacantă din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi – Direcţia Poliţiei Locale
 119. Anunt din 16.05.2019Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice de execuţie ca urmare a susţinerii examenului de promovare în grad profesional de către un funcţionar public în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava
 120. Anunt din 16.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuţi, pentru anul 2019
 121. Anunt din 16.05.2019Proiect de hotărâre privind includerea în domeniului privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 234,77 mp situat în intravilanul municipiului Rădăuţi, str. Ion Nistor nr. 22, identificat cadastral cu nr. 771/2 înscris în C.F. nr. 54549 Rădăuţi
 122. Anunt din 16.05.2019Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a patru parcele de teren
 123. Anunt din 16.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Dorobanţului nr. 9
 124. Anunt din 14.05.2019Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Rădăuţi nr. 104/17.04.2019 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ,,Proiectare şi execuţie lucrări – Modernizare cu asfalt str. 9 Mai, str. Tineretului, str. Plugarilor, str. Pepenăriei, str. Papetăriei, str. Mănăstirii, str. Mică, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Merilor, str. Berăriei, str. Constantin Colibaba, str. Recoltei, str. Sitarilor, str. Parcului, str. Fagilor în Municipiul Rădăuţi – diriginţie şantier, comisioane ISC”
 125. Anunt din 13.05.2019Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019
 126. Anunt din 13.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivele de investiții «Reabilitare străzi, municipiul Rădăuţi, jud. Suceava» str. Bogdan Vodă, str. Gării, str. Spitalului, str. Teiului, str. Ieraclie Porumbescu, str. Volovăţului, str. Ion Nistor, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Dimitre Dan, str. Şcolii Noi, str. Piaţa Unirii, str. Mărţişor, str. Măcelarilor, str. Topliţei, str. Horia, str. Grănicerului, str. Sf. Dumitru, str. Pictor Grigorescu, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 127. Anunt din 02.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. ing. Andronic Motrescu nr. 2H
 128. Anunt din 07.05.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru o funcţie contractuală vacantă din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi, Direcţia Tehnică
 129. Anunt din 07.05.2019Proiect de hotărâre privind includerea în domeniului privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a terenului curţi — construcţii în suprafaţă de 750 mp situat în intravilanul municipiului Rădăuţi, str. Gării şi aprobarea dezmembrării acestuia în două imobile identificate cadastral cu nr. 54463, în suprafaţă de 285 mp, respectiv nr. cadastral 54464, în suprafaţă de 465 mp
 130. Anunt din 22.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare cu asfalt str. Spitalului (int. Cale ferată – int. Str. Volovăţului), str. Volovăţului (int. Str. Spitalului – int. Str. Tudor Vladimirescu), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 131. Anunt din 22.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a două imobile, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Volovăţului f. nr.
 132. Anunt din 19.04.2019Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, a trei parcele de teren
 133. Anunt din 17.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la contractul de dare în administrare al serviciului de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Rădăuţi nr. 17021/22.11.2018, înregistrat la S.C. Servicii Comunale S.A. cu nr. 3081/28.11.2018
 134. Anunt din 15.04.2019Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, a şase parcele de teren
 135. Anunt din 15.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi pentru anul 2019 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor construite prin ANL
 136. Anunt din 15.04.2019Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei
 137. Anunt din 15.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru o funcţie publică vacantă din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi – Direcţia Poliţiei Locale
 138. Anunt din 15.04.2019Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Radauti, situat in str. Vasile Bumbac f.n.
 139. Anunt din 15.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Calea Cernăuţi nr. 81
 140. Anunt din 15.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Horea 61A
 141. Anunt din 15.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Horodnicului f.n
 142. Anunt din 12.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Putnei f.n
 143. Anunt din 12.04.2019Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi cu terenul în suprafaţă de 32 mp situat în Municipiul Rădăuţi, str. Putnei, bloc nr. 11, în vederea concesionării
 144. Anunt din 12.04.2019Proiect de hotărâre cuprinzând norme stabilite de consiliul local rădăuţi pentru instituţiile publice, agenţii economici, persoanele juridice şi cetăţeni (persoane fizice) cu privire la: gospodărirea, asigurarea igienei publice, salubrizării, întreţinerea spaţiilor verzi, protecţia mediului înconjurător, întreţinerea şi folosirea construcţiilor şi utilizarea drumurilor publice, buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, utilizarea domeniului public şi privat şi afişarea materialelor publicitare
 145. Anunt din 12.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în C.F. a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 39,00 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Rădăuţi, situat în Municipiul Rădăuţi, str. Calea Bucovinei nr. 3C, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării
 146. Anunt din 12.04.2019Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 108/29.05.2018 privind însuşirea unor bunuri ca aparţinând domeniului privat al Municipiului Rădăuţi, prelungirea termenului contractului de concesiune f. nr. Din 08.06.1993 şi schimbarea titularului contractului de concesiune nr. 16/7747 din 19.11.2002
 147. Anunt din 12.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii, pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, Aparatul de specialitate al primarului şi Aparatul de lucru al Consiliului Local, care au susţinut examenul de promovare în grad profesional
 148. Anunt din 12.04.2019Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuţi a unui teren în suprafaţă de 23 mp, situat în intravilanul municipiului Rădăuţi, str. Volovăţului nr. 17 şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a garajului, identificat cadastral cu imobilul cu nr. top:5170/7 – C1 (magazia C6) din Cartea Funciară nr:46479 Rădăuţi şi a terenului aferent acestuia, în suprafaţă de 23 mp
 149. Anunt din 12.04.2019Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 75/16.04.2009, H.C.L. nr. 189/18.12.2014 şi H.C.L. nr. 8/23.01.2019
 150. Anunt din 11.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ,,Proiectare şi execuţie lucrări – Modernizare cu asfalt str. 9 Mai, str. Tineretului, str. Plugarilor, str. Pepenăriei, str. Papetăriei, str. Mănăstirii, str. Mică, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, str. Merilor, str. Berăriei, str. Constantin Colibaba, str. Recoltei, str. Sitarilor, str. Parcului, str. Fagilor în Municipiul Rădăuţi – diriginţie şantier, comisioane ISC”
 151. Anunt din 11.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare cu asfalt str. Fagilor, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 152. Anunt din 11.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare cu asfalt str. Parcului, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 153. Anunt din 11.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Parcare şi trotuar dreapta ( int. Calea Bucovinei cu Piaţa Mică – Bogdan Vodă) str. Grănicerului, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, modernizare cu asfalt »
 154. Anunt din 01.04.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Rădăuţi şi al unităţilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi, pentru anul 2019
 155. Anunt din 01.04.2019Proiect de hotarare privid aprobarea “Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta pe teritoriul administrativ al municipiului Radauti in anul 2019”
 156. Anunt din 28.03.2019Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului, apartinand domeniului privat al municipiului Radauti, situat in str. Porumbelului, nr. 1
 157. Anunt din 20.03.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării de către Municipiul Rădăuţi a acţiunii/proiectului << WiFi4U Promovarea conectivităţii la internet în comunităţile locale>> conform Acordului de Grant încheiat prin Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU nr. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2019/009493 – 012519 şi stabilirea locaţiilor de amplasare a punctelor de acces a reţelei Wi-Fi
 158. Anunt din 20.03.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ,,VENUS – Împreună pentru o viaţă în siguranţă”, şi a contribuţiei proprii în proiect, a Municipiului Rădăuţi, în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2017-2020
 159. Anunt din 20.03.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general reactualizat în baza OUG nr. 114/2018 şi aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii ..Termoizolare faţade pentru Grădiniţa cu program prelungit ,, Prichindelul” Rădăuţi”
 160. Anunt din 20.03.2019roiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărarea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare
 161. Anunt din 20.03.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii dreptului de prorietate, înscris pentru municipiul Rădăuţi – domeniul public, în baza H.C.L. nr. 126/23.07.2009 din C.F. nr. 30668 Frătăuţii Noi, pentru imobilul cu nr. cadastral 30668 Frătăuţii Noi, în suprafaţă de 90.463 mp şi aprobarea rectificării C.F. în sensul radierii dreptului de proprietate înscris pentru municipiul Rădăuţi – domeniul public, în baza Actului notarial. nr. 29/07.02.2019 din C.F. 35152 Frătăuţii Vechi pentru imobilul cu nr. cadastral 35152, în suprafaţă de 4.324 mp şi C.F. 35153 Frătăuţii Vechi, pentru imobilul cu nr. cadastral 35153, în suprafaţă de 137.600 mp, provenite din dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 30782
 162. Anunt din 20.03.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Jalcău nr. 42
 163. Anunt din 20.03.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Unirea Principatelor f.n
 164. Anunt din 20.03.2019Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 64,00 mp teren, situat în intravilanul Municipiului Rădăuţi, str. Grănicerului f.nr., în vederea construirii unui spaţiu comercial pentru produse alimentare şi industriale
 165. Anunt din 19.03.2019Proiect de hotărâre actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii << Mordenizare cu asfalt str. Hipodromului, str. Cucului, str. Mihai Pitei, str. Valea Seacă, str. Şerpuită, str. Uzinei, str. Cărămidăriei şi str. Tirului, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 166. Anunt din 19.03.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, pentru anul 2019
 167. Anunt din 19.03.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren şi/sau a dreptului de uz şi servitute cu titlul gratuit de trecere subterană pentru anumite suprafaţe de teren de până la 20 ml pe durata existenţei acestor racorduri/ branşamente/ capacităţi energetice din domeniul public sau privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava către operatorii de utilităţi pentru apă şi canalizare, gaze naturale şi energie electrică
 168. Anunt din 15.03.2019Proiect de hotărâre privind includerea unui bun imobil în domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava
 169. Anunt din 15.03.2019 —  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea domeniului public/privat al municipiului Rădăuţi, în vederea desfăşurării de activităţi sezoniere şi ocazionale
 170. Anunt din 15.03.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, pe o perioadă de 2 ani, a contractului privind activitatea de iluminat public în Municipiul Rădăuţi nr. 3575/13.04.2007 încheiat între Municipiul Rădăuţi şi S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuţi
 171. Anunt din 15.03.2019Anunt din 19.03.2018Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi, prin transformarea unui post din cadrul Serviciului Resurse Umane
 172. Anunt din 08.03.2019Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a terenului curţi – construcţii în suprafaţă de 14 199 mp, situat în intravilanul municipiului Rădăuţi
 173. Anunt din 08.03.2019Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, a trei parcele de teren
 174. Anunt din 08.03.2019Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a patru parcele de teren
 175. Anunt din 08.03.2019Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a terenului arabil în suprafaţă de 200 mp situat în intravilanul municipiului Rădăuţi, str. Vladimir Trebici f.n
 176. Anunt din 08.03.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Dimitrie Onciul nr. 35 A
 177. Anunt din 27.02.2019Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plata prestate de catre Spitalul “Sf. Dr. Cosma si Damian” Radauti
 178. Anunt din 21.02.2019Proiect de hotărâre cuprinzând norme stabilite de consiliul local rădăuţi pentru instituţiile publice, agenţii economici, persoanele juridice şi cetăţeni (persoane fizice) cu privire la: gospodărirea, asigurarea igienei publice, salubrizării, întreţinerea spaţiilor verzi, protecţia mediului înconjurător, întreţinerea şi folosirea construcţiilor şi utilizarea drumurilor publice, buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, utilizarea domeniului public şi privat şi afişarea materialelor publicitare
 179. Anunt din 21.02.2019Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei echipe mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică la nivelul municipiului Rădăuţi
 180. Anunt din 21.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie la 31.12.2018
 181. Anunt din 19.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare trotuar prin pavare, strada str. Simion Bărnuțiu (intersecție str. Tudor Vladimirescu cu str. Gheorghe Lazăr- partea dreaptă), Rădăuţi, judeţul Suceava»
 182. Anunt din 19.02.2019Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava a suprafeţei de 428,25 mp reprezentând cotă indiviză de ¾ din terenul identificat cadastral sub nr. 34307, înscris în C.F. 34307, situat în str. Volovăţului nr. 39, municipiul Rădăuţi
 183. Anunt din 19.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare trotuar prin pavare, strada Bogdan Vodă (din faţa imobilului nr. 36 până la intersecţie str. Mihai Viteazu – partea dreaptă), Rădăuţi, judeţul Suceava»
 184. Anunt din 19.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Reparaţii acoperiș (şarpantă şi învelitoare) la clădirea din str. Piaţa Unirii, nr. 67 (latura sud)» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 185. Anunt din 19.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare trotuar prin pavare, strada Aron Pumnul (intersecție str. Simion Bărnuțiu – intersecție str. Oborului – partea dreaptă și partea stângă), Rădăuţi, judeţul Suceava»
 186. Anunt din 19.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare trotuar prin pavare, strada Volovăţului, partea dreaptă ( intersecţie Baia Comunală – Alee Bloc TCS&RDS Volovăţului şi alee acces spaţiu verde din faţa parcării din str. Călăraşi), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»
 187. Anunt din 14.02.2019Proiect de hotărâre aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Rădăuţi
 188. Anunt din 14.02.2019Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare pistă de atletism, stadion municipal Rădăuţi» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava
 189. Anunt din 14.02.201910. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivele de investiții «Modernizări cu asfalt» str. 9 Mai, str. Tineretului, str. Plugarilor, str. Pepenăriei, str. Papetăriei, str. Mănăstirii, str. Mică, str. C. Dobrogeanu Gherea, str. Merilor, str. Berăriei, str. C.Colibaba, str. Recoltei, str. Sitarilor, municipiul Rădăuți, județul Suceava
 190. Anunt din 14.02.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 5,00 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Rădăuţi, situat în str. Gen. Iacob Zadik nr. 18, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării
 191. Anunt din 14.02.2019 — Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 16/23.01.2019 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a cinci imobile, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Tolocii f.n, str. Gheorghe Tofan f.n, str. Mihail Kogalniceanu nr. 19 şi str. Sfântul Dumitru f.n
 192. Anunt din 14.02.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior, a auditorului public intern din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi
 193. Anunt din 14.02.2019 — Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei a două parcele de teren la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava
 194. Anunt din 14.02.2019 — Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, a două parcele de teren
 195. Anunt din 14.02.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. ing. Andronescu Motrescu f.n
 196. Anunt din 14.02.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Jalcău f.n
 197. Anunt din 14.02.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Mihai Bodnar nr. 43
 198. Anunt din 14.02.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Plugarilor f.n
 199. Anunt din 14.02.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul municipiului Rădăuţi pentru perioada 2019-2029
 200. Anunt din 14.02.2019 — Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice sau de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice asistate în Căminul pentru Persoane Vârstnice Rădăuţi
 201. Anunt din 14.02.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) şi Regulamentul Local de Urbanism pentru ,,Construire 2 hale prestări servicii, strada Calea Bucovinei, f. Nr., municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava” –> Documentatie click aici 
 202. Anunt din 06.02.2019 — Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica deschisa, organizata in conditiile legii, a unor terenuri aflate in domeniul privat al Municipiului Radauti
 203. Anunt din 06.02.2019 — Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii Targului “Martisor 2019”
 204. Anunt din 01.02.2019Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului compartimentului specializat din cadrul Primariei Municipiului Radauti, privind sprijinirea, indrumarea si controlul asociatiilor de proprietari din Municipiul Radauti
 205. Anunt din 01.02.2019Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea/autorizarea administratorilor de condominii
 206. Anunt din 01.02.2019 — Proiect de hotarare privind aprobarea unor acte de autoritate pentru apararea impotriva incendiilor
 207. Anunt din 30.01.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Jalcău f.n
 208. Anunt din 30.01.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a două imobile, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Jalcău nr. 28
 209. Anunt din 30.01.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a două imobile, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Jalcău nr. 26
 210. Anunt din 30.01.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Rozelor f.n
 211. Anunt din 30.01.2019 — Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui teren în suprafaţă de 14 mp aflat în domeniul public al Municipiului Rădăuţi, situat în Municipiul Rădăuţi, str. Piaţa Unirii f. nr
 212. Anunt din 30.01.2019 — Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui teren în suprafaţă de 4 mp aflat în domeniul public al Municipiului Rădăuţi, situat în Municipiul Rădăuţi, str. Piaţa Unirii f. nr.
 213. Anunt din 29.01.2019 — Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma si Damian Radauti, prin transformarea unor posturi si suplimentarea cu un post de ingrijitor in CPU
 214. Anunt din 29.01.2019 — Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, sectoarelor subordonate si serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Radauti
 215. Anunt din 21.01.2019 — Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava cu un nr. de 22 parcele de teren
 216. Anunt din 18.01.2019 — Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii la Cartea funciara a terenului curti-constructii in suprafata de 18,20 mp apartinand domeniului public al Municipiului Radauti, situat in Municipiul Radauti, str. Mihai Viteazu nr. 3D, la vederea treceriiin domeniul privat si concesionarii
 217. Anunt din 16.01.2019 —  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Comuna Frătăuţii Vechi, sat Măneuţi, judeţul Suceava, identic cu imobilul cu nr. cadastral:30782
 218. Anunt din 16.01.2019 — Proiect de hotărâre privind exprimarea acceptului de înfiinţare a ,,Consorţiului Şcolar Rădăuţi”
 219. Anunt din 16.01.2019 — “Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general reactualizat ulterior încheierii contractelor de achiziție publică și aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „Termoizolare față de pentru Grădinița cu program prelungit ”Prichindelul” Rădăuți”
 220. Anunt din 16.01.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general reactualizat ulterior încheierii contractelor de achiziție publică și aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „Extindere Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Rădăuți cu un corp de clădire nou (P+2E)”
 221. Anunt din 16.01.2019 — “Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general reactualizat ulterior încheierii contractelor de achiziție publică și aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal nr. 6 Rădăuți”
 222. Anunt din 16.01.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general reactualizat ulterior încheierii contractelor de achiziție publică și aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „Extindere și modernizare Grădinița cu program normal ”Sfânta Treime” Rădăuți”
 223. Anunt din 11.01.2019 — Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea funciară a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 35,00 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Rădăuţi, situate în Municipiul Rădăuţi, str. Mihai Viteazu f. nr., în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării
 224. Anunt din 11.01.2019 — Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care să facă parte din comisia de vânzare prin licitaţie publică a imobilelor aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi şi aprobarea modelului cadru al Caietului de sarcini pentru procedura vânzării prin licitaţie publică
 225. Anunt din 08.01.2019 — Proiect de hotarare privind aprobarea pentru anul 2019 a Planului de actiuni sau lucrari de interes local, pentru repartizarea orelor de munca pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care presteasza actiuni ori lucrari de interes local
 226. Anunt din 08.01.2019 — Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava cu o suprafata de 300 mp teren curti-constructii situat in intravilanul municipiului Radauti, str. Tolocii, nr. 97
 227. Anunt din 08.01.2019 — Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului a sectiunii de dezvoltare pe anul 2018

Proiecte HCL: Anul 2018Anul 2017Anul 2016  / Anul 2015

Arhivă anunțuri: Anii 2015 – prezent

Cititor de text Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support